Työhyvinvointi

Miten eri ikäisiä johdetaan?

7.3.2016 klo 7:00

Ikäjohtamista tutkineen dosentti Raili Kivirannan mukaan ikä ei ole sinällään suurin määrittävä tekijä eri-ikäisten ihmisten johtamisessa. Työntekijän työkokemuksen monipuolisuus, elämäntilanne ja työuran pituus vaikuttavat ikää enemmän.

Iäkkäät, yli 55-vuotiaat työntekijät pitää kohdata työpaikalla yksilöllisemmin kuin nuoret. Iäkkäämmät ovat kokeneet elämänsä aikana kaikenlaista ja kertyneet kokemukset muuttavat ihmistä. Keski-ikäisiä johtaessa tulee sen sijaan ottaa huomioon uupumisriski, sillä heidän psyykkiset voimavaransa voivat mennä lasten ja omien vanhempien huolehtimiseen.

Asia-, ihmis- ja muutosjohtamisen tarve

Tutkimuksissa on jaoteltu erilainen johtaminen karkeasti siten, että nuoria johdetaan asiajohtamisella, iäkkäämpiä muutosjohtamisella ja kaikenikäisiä ihmislähtöisesti. Kaikessa johtamisessa motivaatiotekijöiden tunnistaminen on tärkeää, niin esimies osaa tukea työntekijöidensä työntekoa ja kehittymistä.

Työelämässä tuijotetaan usein liikaa ihmisten heikkouksiin, kun pitäisi keskittyä vahvuuksiin sekä oman itsen ja työn kehittämiseen. Tieto ei takaa osaamista työelämässä. Oman osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeää.

Ennakkokäsityksille kyytiä

Nuorilla on yleensä tuorein ammatillinen osaaminen ja teknologiaa koskeva tieto. Sen sijaan valmius työelämään ja itsetuntemus ovat vielä hakusessa. Nuorten vahvuus on muutosvalmius. Keski-ikäisen työntekijän vahvuuksia ovat hyvä ammatillinen ja sosiaalinen osaaminen, itsetuntemus sekä oppimisen taito. Kiire ja väsymys voivat kuitenkin verottaa jaksamista ja uuden oppimista.

Iäkkäiden johtamisessa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota muutosmotivaatioon. Ennen työelämässä oli vähemmän paineita ja sitoutuminen työntekijöihin sekä yhteen työnantajaan oli itsestään selvää. Nyt työelämä on ailahtelevampaa ja jokaisen on oltava valmis jatkuvaan muutokseen.

Vinkkejä kaikenikäisten johtamiseen:

1. Unohda ikäjaottelu. Kaikissa ikäluokissa on omat vahvuutensa.

2. Hyödynnä kaikkien ikäryhmien erityisominaisuuksia johtamisessa.

3. Selvitä motivaatiotekijät ja helpota painetta.

4. Sitoudu työntekijään ja hänen kehittämiseensä.

Lähde: Talouselämä