Työhyvinvointi

Mikroyritykset tuottavat valtaosan terveyspalveluista

Julkisessa sote-keskustelussa huomio on kiinnittynyt suuryrityksiin, joiden osuus sote-toimialan yrityskannasta on 0,2 %. Keskustelusta ovat pitkälti unohtuneet mikrokokoiset eli 1-9 henkilöä työllistävät sosiaali- ja terveyspalvelualan yritykset, joiden lukumäärä Suomessa on 17 749 ja prosenttiosuus peräti 95,2 % toimialan yrityskannasta (Tilastokeskus 2014).

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaa Suomessa kaikkiaan 18 653 yritystä.Pelkästään kuntoutusalalla toimii Suomessa pitkälti yli tuhat mikro- ja pk-kokoista yritystä ja lisäksi yli kaksi tuhatta ammatinharjoittajayrittäjää. Valtaosalla yrityksistä liikevaihto vaihtelee 250 000 – 500 000 euron välillä. Monet yrityksistä ovat toimineet jo vuosikymmenten ajan. Yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan ja maksavat veronsa aina Suomeen.

Eri puolilla maata – syrjäiset seudut mukaan lukien – toimivat mikro- ja pk-yritykset tuottavat suuren osan kansalaisten liikunta-, työ- ja toimintakykynsä säilyttämiseen tarvitsemista kuntoutuksen avopalveluista. Ne ovat vastanneet jo vuosikymmenien ajan myös vaikeavammaisille lähipalveluina tuotettavasta, Kelan järjestämästä vaativasta avokuntoutuksesta, jota ei tuoteta julkisella sektorilla lainkaan.

Palveluketjut ovat hioutuneet toimiviksi ja tieto kulkee yli sektorirajojen. Tiedonkulusta tulee entistäkin vaivattomampaa, kun kansallisesta Potilastiedon arkistosta (Kanta) löytyvät jatkossa potilaan suostumuksella niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla syntyvät potilastiedot.

Toimivan ja kustannustehokkaan sote-järjestelmän edellytyksenä on, että sote-päättäjät mieltävät yritysten jo nyt merkittävän panoksen palveluntuottajina ja pitävät huolta siitä, että toimialan tuhansilla pienillä palveluntuottajayrityksillä on mahdollisuudet olla mukana tarjoamassa palvelujaan uudessa sote-ajassa. Sote-uudistustyöllä ja valinnanvapauslainsäädännöllä on hyvät tavoitteet. Kuntoutusalan mikro- ja pk-yritykset ovat mielellään mukana kehittämässä toimivaa ja reilua valinnanvapausjärjestelmää.

Lähde: FYSI ry

 

www.fysi.fi

www.fysioterapia.info