Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöstä kärsiville nuorille suunnattu kuntoutus voi auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja edistää opintojen suorittamista.

Suomalaiset nuoret voivat keskimäärin hyvin, mutta noin joka viidennellä nuorella esiintyy jokin mielenterveyden häiriö. Nuoruusiän psyykkisiin häiriöihin on tärkeää saada apua ajoissa, sillä ne altistavat myöhemmille mielenterveyden häiriöille. Mielenterveysongelmat voivat vaikeuttaa opiskelua ja työnhakua.

Vuonna 2010 käynnistyneen OPI-hankkeen tarkoituksena oli kehittää ammatillista peruskoulutusta suorittavien nuorten mielenterveyskuntoutusta, johon voi osallistua opiskelun ohella. Vuosina 2011–2013 toteutettiin yhteensä kahdeksan avomuotoista ryhmäkuntoutuskurssia 16–25-vuotiaille nuorille, joilla oli diagnosoitu masennus- ja/tai ahdistuneisuushäiriö. Kurssit kestivät seurantoineen noin 1,5 vuotta.

Arviointitutkimuksen perusteella kuntoutuksen ja opiskelujen yhteen nivominen onnistui pääasiassa hyvin. Nuoret kokivat ryhmässä saadun vertaistuen kuntoutuksen tärkeimmäksi asiaksi. Seuranta-aikana nuorten masennusoireet vähenivät, elämänlaatu, itse arvioitu terveydentila sekä opiskelukyky ja kognitiivinen toimintakyky kohentuivat huomattavasti. Monet nuoret olisivat silti  tarvinneet kuntoutusta jo varhaisemmassa vaiheessa.

Työterveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechnerin mukaan tutkimuksen tulokset antavat hyvin rohkaisevan kuvan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä toimivan ja opintojen kanssa yhteen sovitetun kuntoutuksen mahdollisuuksista nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Tutkimuksen taustaa:

OPI-hankkeen arviointitutkimukseen osallistui 70 kuntoutujaa. Aineistoa kerättiin kyselylomakkeilla sekä kuntoutujien ja projektiryhmien jäsenten haastatteluilla. Tutkimuksen toteutti Kelan tilaamana ja rahoittamana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa. OPI-kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä Kelan, hankkeeseen valittujen oppilaitosten sekä kuntoutuspalvelujen tarjoajien kanssa.

Julkaisu: Appelqvist-Schmidlechner K, Wessman J, Salmelainen U, Tuulio-Henriksson A, Sipilä N, Ahonen S, Luoma M-L. Nuorten avomuotoinen OPI-mielenterveyskuntoutus. Koettu hyöty ja vaikuttavuus sekä kuntoutusmallin soveltuvuus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 92, 2015. ISBN 978-951-669-972-4 (nid.), 978-951-669-973-1

Lähde: Kela