Työneuvosto on antanut lausunnon määräaikaisessa työsuhteessa ansaitun vuosiloman siirtämisestä ja laskemisesta uuden työsuhteen aikana.

Jos työnantaja ja työntekijä sopivat ennen työsuhteen päättymistä uudesta työsuhteesta, vuosilomalain mukaan he saavat kirjallisesti sopia siitä, että työntekijälle ennen ensimmäisen työsuhteen päättymistä kertyneet vuosilomaetuudet siirretään annettaviksi seuraavan työsuhteen aikana.

Lausunnossa TN 1464–15 otettiin kantaa siihen, annetaanko siirretyt vuosilomaetuudet työntekijälle sellaisina kuin hän on ne ensimmäisessä työsuhteessa ansainnut, vai lasketaanko etuudet uudelleen vastaamaan jälkimmäisessä työsuhteessa noudatettavaa vuosiloman ansaintaa ja palkkausta.

Kysymys on olennainen erityisesti silloin, jos työntekijän palkka on noussut tai laskenut jälkimmäisessä työsuhteessa tai jos työntekijä on jälkimmäisen työsuhteen aikana alkanut ansaita vuosilomaa kahden arkipäivän sijasta kaksi ja puoli arkipäivää.

Työneuvoston mukaan vuosilomaetuuksien siirtäminen tarkoittaa sitä, että etuudet siirretään ja myös annetaan sellaisina kuin ne on edellisessä työsuhteessa ansaittu eikä mahdollisia seuraavassa työsuhteessa tapahtuneita muutoksia vuosiloman ansaintasäännössä tai palkkauksessa oteta huomioon.

Lausunnossa omaksuttu kanta tarkoittaa sitä, että ansaittuja ja siirrettyjä vuosilomaetuuksia ei tarvitse jälkikäteen laskea uudelleen, vaikka myöhemmin etuuksien käyttöhetkellä työntekijän palkka tai loman ansaintasääntö olisi muuttunut. Muuttunut tilanne otetaan huomioon vain uuden työsuhteen aikana kertyneitä vuosilomaetuuksia laskettaessa.