Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen työsopimuksen taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä vain silloin, kun työ päättyy kokonaan. Ratkaisussa TT:2015:136 arvioitiin tätä korostettua irtisanomissuojaa käytännössä.

Tapauksessa oli kyse Tornion toimipisteessä työskennelleestä sähköasentajasta, joka toimi yhtiön henkilöstön pääluottamusmiehenä. Hänen työsopimuksensa irtisanottiin taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Samaan aikaan Tornion toimipisteestä irtisanottiin myös kahden muun sähköasentajan työsopimukset, mutta toimipisteen toimintaa ei lakkautettu kokonaan.

Luottamusmiesten irtisanomissuoja on kaksitasoinen

Luottamusmiesten erityinen irtisanomissuoja perustuu sekä lakiin että työehtosopimuksiin, joissa on tyypillisesti sovittu varsin laajasti henkilöstön edustajien irtisanomissuojasta.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen työsopimuksen taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä vain, jos luottamusmiehen työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa muuta työtä.

Tapauksessa sovellettavassa työehtosopimuksessa on lisäksi sovittu, että taloudellista ja tuotannollista irtisanomista ei saa kohdistaa pääluottamusmieheen, ellei tuotantoyksikön toimintaa keskeytetä kokonaan. Tästä säännöstä saadaan kuitenkin poiketa, jos yhteisesti todetaan, ettei pääluottamusmiehelle voida tarjota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä.

Milloin työn katsotaan päättyneen kokonaan?

Työsopimuslaissa mainitulla ”työn kokonaan päättymisellä” tarkoitetaan sitä, että kaikkien luottamusmiehen kanssa samaan ammattiryhmään kuuluvien työntekijöiden työn on pitänyt päättyä. Luottamusmies voidaan siten yleensä irtisanoa vasta viimeisenä henkilönä omasta ammattiryhmästään.

Monissa työehtosopimuksissa, kuten myös tapauksessa sovellettavassa työehtosopimuksessa, on pääluottamusmiesten irtisanomisen osalta lisäksi edellytetty, että koko tuotantolaitoksen tai -yksikön toiminnan on oltava keskeytynyt.

Tapauksessa oli riidatonta, että Tornion toimipistettä ei ollut lakkautettu eikä tuotantoyksikön toimintaa ollut keskeytetty kokonaan. Siten pääluottamusmiehen irtisanominen olisi ollut mahdollista vain, jos työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä olisi yhteisesti todettu, etteivät yhtiössä jäljellä olevat työt soveltuneet pääluottamusmiehelle.

Yhteinen toteaminen edellyttää yksimielisyyttä

Yhteinen toteaminen edellyttää työnantajan ja pääluottamusmiehen olevan yksimielisiä siitä, ettei pääluottamusmiehelle soveltuvia työtehtäviä ole tarjolla, ja että työnantajalla on siten oikeus pääluottamusmiehen työsopimuksen irtisanomiseen.

Tapauksessa pääluottamusmies ja yhtiön toimitusjohtaja olivat keskustelleet yhtiössä olevista töistä ennen irtisanomista, mutta tuolloin osapuolten välillä oli ollut erimielisyyttä siitä, onko tarjolla ollut pääluottamusmiehelle soveltuvaa työtä. Koska työnantaja ei pystynyt todistamaan, että yhteistä toteamista olisi tapahtunut, perustetta irtisanoa pääluottamusmiehen työsopimusta ei ollut. Yhtiö velvoitettiin maksamaan pääluottamusmiehelle hänen 20 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Tuomio on lainvoimainen.

Tapaus osoittaa, että epäselvissä tapauksissa työnantaja on se taho, jolla on velvollisuus näyttää toteen yhteisen toteamisen tapahtuneen. Tämän vuoksi yhteinen toteaminen olisi suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Tapaus muistuttaa myös siitä, että erityisesti pääluottamusmiesten kohdalla kyseisen työntekijän tekemän työn loppuminen ei ole riittävä peruste työsopimuksen irtisanomiseen, vaan lisäksi on kiinnitettävä huomiota soveltuvan työehtosopimuksen määräyksiin ja siihen, onko työ loppunut kokonaan.