Työhön paluu pitkän sairausloman jälkeen aikaistui hieman ja työssäolopäivät lisääntyivät vuonna 2012 tapahtuneiden sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain uudistuksen jälkeen.

Tiedot ilmenevät tieteellisessä Occupational and Environmental Medicine -lehdessä julkaistusta Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Selvin muutos nähtiin niillä, joilla työkyvyttömyys oli kestänyt noin kolme kuukautta, kun taas lyhemmissä tai pidemmissä poissaoloissa muutos ei ollut merkitsevä.

Yhä useampi palaa työhön

Työhön palattiin pitkittyneen työkyvyttömyyden jälkeen selvästi aikaisemmin lakimuutoksen jälkeen kuin ennen muutosta. Muutos näkyi selvimmin lähes kolme kuukautta sairauslomalla olleilla, joilla työhön osallistuminen oli 2 % korkeammalla tasolla lakimuutoksen jälkeen. Vertailu vuosiin 2008–2011 osoitti, että ennen lakimuutosta ei palattu työhön pitkien sairauspoissaolojen jälkeen yhtä usein.

Lakimuutoksen vaikutuksia seurattiin

Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimusta varten on kerätty sairauspoissaolotietoja yli kahdenkymmenen vuoden ajalta. Tutkimusjoukko koostui niistä seurantatutkimukseen osallistuneista työntekijöistä, joilla oli työnantajan rekisterin mukaan 30, 60 tai 90 päivän yhtäjaksoinen työkyvyttömyys ennen (2010) ja jälkeen (2013) lakimuutoksen. Kunkin työkyvyttömyysjakson jälkeen työntekijöiden vakiintunutta työhön paluuta (vähintään 28 päivää työssä ilman uutta sairauslomaa) seurattiin vuoden ajan. Koska sairauspoissaolot vähenivät tasaisesti vuodesta 2008 vuoteen 2014, mukana olivat työkyvyttömyysjaksot myös vuodelta 2008.

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos (30-60-90 -päivän sääntö)

Muutoksen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyysjaksojen pitkittymistä ja toistuvuutta ja edistää työhön paluuta. Laki edellyttää, että työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon, kun työntekijän sairausloma on kestänyt 30 päivää. Työnantajan on haettava sairauspäivärahaa Kelalta, kun sairausloma on kestänyt 60 päivää. Työterveyshuolto arvioi työntekijän  työkyvyn ja työnantaja selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä (Kelan sairauspäivärahan maksamisen jatkumisen edellytys).

Työterveyslaitos on selvittänyt Kelan kanssa 90-päivän sääntöön liittyviä työterveyshuollon lausuntoja. Selvitys osoitti, että lausuntoa ei aina ollut toimitettu, ja joskus työhön paluun edellytyksiä ei ollut riittävän perusteellisesti arvioitu. Työhön paluuta voitaisiin todennäköisesti edistää panostamalla jatkossa työkyvyn arviointiin ja työhön paluun edellytysten selvittämiseen. Työterveyslaitos jatkaa yhdessä Kelan ja Eläketurvakeskuksen kanssa Suomen Akatemian tuella lakimuutosten vaikutusten selvittämistä. Erityisen kiinnostavaa on tutkia onko muutoksia nähtävissä yksityisten työnantajien työntekijöillä.

Lähde: Työterveyslaitos ja Halonen JI, Solovieva S, Pentti J, Kivimäki M, Vahtera J, Viikari-Juntura E. Effectiveness of legislative changes obligating notification of prolonged sickness absence and assessment of remaining work ability on return to work and work participation: a natural experiment in Finland. Occupational and Environmental Medicine 2015 Oct 13. doi: 10.1136/oemed-2015-103131.