Työhyvinvointi

Kyselytutkimus: Työntekijäkokemus suomalaisissa yrityksissä

7.2.2018 klo 15:46

Vain neljä kymmenestä (43 %) suomalaisesta kokee työnantajansa ymmärtävän työntekijöidensä tarpeita. Mahdollisuuksia kehittymiseen ei tarjota tarpeeksi etenkään alemmilla organisaatiotasoilla, kertoo Talent Vectian tutkimus. Tulosten mukaan yrityksissä ei ymmärretä riittävän hyvin, että työntekijäkokemukseen panostaminen houkuttelee uusia osaajia taloon ja sitouttaa nykyiset työntekijät paremmin.

Alle puolet (44 %) suomalaisista pitää työntekijäkokemusta strategisesti tärkeänä teemana työpaikallaan ja vain neljänneksellä (24 %) yrityksistä on selkeä suunnitelma työntekijäkokemuksen kehittämiseen. Tulokset käyvät ilmi konsulttiyhtiö Talent Vectian toteuttaman Työntekijäkokemus 2020 -kyselytutkimuksen tuloksista, johon vastasi yli 500 suomalaista.

Työntekijäkokemus korreloi tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyyden kanssa, joten vaikutukset liikevaihtoon voivat olla merkittävät. Vahva työntekijäkokemus takaa, että ihmiset pystyvät tekemään parasta jälkeä omassa työympäristössään.

Tyytyväisimpiä vastaajat ovat työn fyysisiin puitteisiin (68 % tyytyväisiä) ja työvälineisiin (67 % tyytyväisiä). Johtamiseen liittyvät väittämät saivat huonommat arviot. Tutkimuksen mukaan vain joka neljännessä (26 %) yrityksessä johdon teot ja priorisoinnit ovat linjassa juhlapuheissa viestityn työntekijöiden tärkeyden kanssa. Puolet vastaajista (51 %) kokevat, että heidän esimiehensä vaikuttavat positiivisesti heidän työntekijäkokemukseensa.

Kyvykkyyden tunne ja merkityksellisyys motivoivat

Kyvykkyyden tunne omasta työstä, työn merkityksellisyys ja työssä kehittyminen ovat tärkeimpiä työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Yli yhdeksän kymmenestä (93 %) pitää tärkeänä, että tuntee kehittyvänsä päivittäisessä työssään, mutta selvästi harvempi, 56 prosenttia vastaajista, kokee tämän toteutuvan nykyisessä työssään.

Nuoremmilla sukupolvilla on usein korkeammat vaatimukset työn merkityksellisyyden ja omien vaikuttamismahdollisuuksiensa suhteen, joten heidän tulonsa työmarkkinoille ajaa vallitsevaa kulttuuria uuteen suuntaan.

Esimiesten vastaukset eroavat työntekijän asemassa olevien vastauksista. Kolme neljästä (74 %) esimiesasemassa olevasta kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, kun työntekijöistä vain hieman yli puolet (52 %) kokee niin. Esimiehistä 72 prosenttia tuntee, että voi itse vaikuttaa työhönsä, kun vastaava luku työntekijöillä on vain 54 prosenttia.

Esimiesten kouluttamiseen ja erilaisiin valmennuksiin panostetaan, mutta työntekijät saatetaan jättää oman onnensa nojaan. On hyvin paljon yksittäisestä esimiehestä kiinni, kuinka hyvin alainen voi.

Kyselytutkimuksen toteutti liikkeenjohdon konsultointiyritys Talent Vectia, tavoitteena tarkastella työntekijäkokemusta suomalaisyrityksissä.

Tutkimus toteutettiin internetpohjaisena kyselynä 4.9.–30.11.2017.

Kyselyyn vastasi 527 suomalaista yritystä mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Vastaajat olivat työntekijöitä, päälliköitä ja johtajia.

Lähde: Talent Vectia