Työuran alussa

Korkeakoulutus on investointi

16.9.2015 klo 11:59

Korkeakoulutus on yksilölle edelleen kannattava investointi; vaikka koulutusmäärien lisäännyttyä myös korkeakoulutettujen työttömyys on noussut tasaisesti.

Työttömyys kohtelee aloja eri tavoin ja muutamat alat, kuten insinöörit, tradenomit, jotkin humanistiset alat ja taidealat ovat kärsineet jo pitkään voimakkaasta työttömyyden tason noususta, samalla kuin muutamilla aloilla kärsitään työvoimapulasta. Taantuma on heikentänyt työllisyystilannetta lähes kaikilla koulutusaloilla ja lisännyt erityisesti vastavalmistuneiden ja yli 50-vuotiaiden työttömyyttä. Määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Hyvät valmiudet hakea töitä

Useilla korkeakoulutetuilla on kuitenkin hyvät valmiudet hakea töitä. Kolikon kääntöpuoli on se, että korkeakoulutetun työurat saattavat helposti edetä pitkälle ja työtä ole tarvinnut hakemalla hakea. Näin ollen työnha­kutaitoja ei ole tarvinnut päivittää tai edes hankkia. Tämä on totta etenkin yli 50-vuotiaiden korkeasti koulutettujen maailmassa.

– Osaamisen kehittämisen ja/tai kouluttautumisen tarve työttömyyden kohdatessa vaatii ymmärrystä omasta osaamisesta, henkilökohtaisista tavoit­teista työmarkkinoilla sekä tietoa realistisista koulutusvaihtoehdoista. Edellä mainitut syyt ovat esimerkkejä siitä, miksi myös korkeakoulutettu työtön työn­hakija tarvitsee usein erilaisia tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluja päästäkseen takai­sin työuralle, Ida Mielityinen Akavasta sanoo.

Palvelu-uudistus

TE-toimistoissa toteutettu palvelu-uudistus on osoittautunut jo nyt korkeakoulutettujen palveluita heikentäväksi. Korkeakoulutettujen palveluiden puutteet TE-toimistoissa ovat kuitenkin jo vanhempi ilmiö, eivätkä ne liity ainoastaan palvelu-uudistukseen. Jo pitkään on ollut nähtävissä, etteivät TE-toimistot pysty palvelemaan laadukkaasti suurta osaa korkeakoulutetuista, koska useimmilla työvoimaneuvojista (nyk. asiantuntijat) ei ole tarvittavaa korkeakoulutuksen, sen tuottaman osaamisen ja korkeakoulutettujen työmarkkinoiden tuntemusta.

– TE-toimistojen palvelu-uudistuksesta näyttää muodostuneen korkea­koulutetun ansa, kun heidät ohjataan liian automaattisesti palvelulinjalle, jossa työnhakija jää käytännössä ilman tukea ja ohjausta. Alkukartoitusta työttömän kanssa ei tehdä perusteellisesti ja näin yksilön tilanne ei tule analysoitua riittävän monitahoi­sesti. Alkukartoitus on äärimmäisin kriittinen kohta palveluprosessissa, jossa tulisi havaita mahdollinen lisätuen tarve.

Tavoitteena asiakaslähtöinen palvelu

Akava näkee, että tavoitteena tulee olla kustannustehokas, kestävä ja asiakaslähtöi­nen palvelujärjestelmä. TE-hallinnon on kehitettävä kieltä erityisesti asiakas- ja palvelulähtöisesti. Jokaisen asiakkaan on koettava tulevansa kuulluksi.

Nyt asiakas­lähtöisyys ei useinkaan toteudu ja toimet määritellään ja kuvataan hallinnon näkö­kulmasta. Palvelu-uudistuksen toimeenpanon ongelmat ovat johtaneet hälyttävään palveluvajeeseen, josta merkkinä on myös käyttämättä jääneitä työvoimakoulutuksen resursseja.

Työttömyysturvaan liittyvät työt tulisi mahdollisuuksien mukaan eriyttää työllisyyttä edistävistä palveluista joko TE-toimistojen sisällä tai kokonaan jonkin muun tahon hallinnoitavaksi. Tavoitteena on resurssien vapauttaminen henkilökohtai­seen tieto-, neuvonta ja palvelutyöhön asiakaskontakteissa.

– Sähköisten palveluiden kehittäminen järkevää ja välttämätöntä, mutta niiden käyttäminen oikealla tavalla ja oikeassa kohdassa edellyttää vielä runsaasti tietoa yksilöiden mahdollisuuksista käyttää näin tarjolla olevaa tietoa. Sähköi­nen palvelu ei usein yksinomaan auta, koska korkeakoulutettukin tarvitsee henkilö­kohtaista neuvontaa ja ohjausta pystyäkseen soveltamaan yleistä informaatiota omassa elämäntilanteessaan, Ida Mielityinen sanoo.

Niukkenevat resurssit pakottavat pohtimaan ja ottamaan käyttöön uusia kustannuste­hokkaita, mutta laadukkaita palveluja. Tämän vuoksi Akava näkee, että TE-hallin­nossa tulisi lisätä ammattitaitoisesti toteutettua vertais- ja ryhmäneuvontaa korkea­koulutetuille työnhakijoille.

– Ammatinvalinnan ohjauksellinen ote saatava myös heille, jotka suorittavat omaehtoisia opintoja työttömyyskorvauksella, jotta koulutus on tarkoituksenmukaista ja työllistymistä tukevaa. Ensitilassa vertais- ja ryhmäneu­vontaa on kehitettävä yli 50-vuotiaiden työttömien tarpeisiin, joiden työllisyys on vastavalmistuneiden tapaan huonontunut nopeasti, Mielityinen muistuttaa.

Kaikkien kannettava vastuunsa

Korkeasti koulutettu - Kantaa vastuun omasta urastaan. Opiskeluaikana pyrkii koor­dinoimaan opintojen suunnittelun ja opintojen aikaisen työskentelyn. Hahmottelee alustavasti uraansa. Valmistumisen jälkeen ylläpitää ja kehittää osaamistaan syste­maattisesti ja oma-aloitteisesti. Suunnittelee uraansa ennakoiden. Työnhakutilan­teissa päivittää työnhakutaitonsa.

Korkeakoulut -Mahdollistavat sen, että opiskelija voi omaksua oman alansa oppiaineksen ja edesauttavat opiskelijan kasvua osaksi ammattikuntaansa. Varmis­tavat, että jokaisen tutkinnon opetussuunnitelma sisältää tavoitteellisen polun yleisten työelämävalmiuksien kehittymiseen sekä ammatti-identiteetin kasvuun opintojen kautta. Tukevat opiskelijaa hankkimaan taidot elinikäiseen oppimiseen sekä työnha­kuun ja urasuunnitteluun. Huolehtivat, että yhteydet työelämään ovat elävät ja tutkin­tojen tavoitteet, opetusmetodit ja opiskeluympäristö tukevat työmarkkinoiden osaa­mistarpeita ja ovat ajantasaiset. Tarjoavat laadukkaat urapalvelut.

Liitot - Palvelevat jäseniään uran eri vaiheissa. Tukevat työvoimahallinnon palvelu­toimintaa ammattikuntaspesifillä tiedolla ja osaamisella. Tukevat työvoimahallinnon palvelurakenteen ja -tuotteiden kehittämistä

TEM -Tarjoaa laadukkaat työvoimapalvelut myös korkeasti koulutetuille. Kohtelee korkeasti koulutettuja asiakkaita yksilöinä ymmärtäen, että heidän palvelutarpeensa työttömyystilanteessa ovat yksilölliset. Varmistaa työvoimahallinnon työntekijöiden osaamisen myös liittyen korkeasti koulutettujen osaamiseen, työuriin, työmarkkinoihin sekä työnhaun tekniikkaan. Tekevät yhteistyötä liittojen ja kampusten urapalvelujen kanssa.

Lähde: Akava