Työhyvinvointi

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus

13.2.2017 klo 13:41

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan päihteiden käyttö vähentynyt ja mielenterveyden ongelmat runsaita.

Opiskelijat käyttävät entistä vähemmän päihteitä. Raittiiden yliopisto-opiskelijoiden osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2000. Alkoholinkäyttö on vähentynyt etenkin miehillä. Sosiaaliset paineet alkoholinkäyttöön ovat kuitenkin ennallaan. Alkoholittoman juoman valinta herättää edelleen huomiota. Sekä päivittäinen että satunnainen tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskan käyttö on vähitellen yleistynyt.

Kaikista opiskelijoista viidesosa oli kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai alkoholia ja lääkkeitä yhdessä päihtymistarkoituksessa. Huumeiden käyttö ja kokeilu yleistyi yliopisto-opiskelijoilla vuodesta 2000 vuoteen 2008 asti, mutta on sen jälkeen palautunut aiemmalle tasolle. Tiedot käyvät ilmi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toteuttamasta Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Mielenterveyden ongelmia paljon

Mielenterveyden ongelmat ovat opiskelijoilla yhä runsaita. Diagnosoidun masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden osuus on merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2000 alkaen. Tutkimukseen vastaajista vain 66 % koki henkisen hyvinvointinsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Vastanneista 30 % koki psyykkisiä vaikeuksia. Yleisimpinä ongelmina oli jatkuvan ylirasituksen kokeminen, itsensä kokeminen onnettomaksi ja masentuneeksi, tehtäviin keskittymisen vaikeus sekä valvominen huolien takia. Opiskelijoista 33 % koki runsaasti stressiä. Yleisimmin stressiä aiheutti esiintyminen ja vaikeus saada otetta opiskelusta.

Opiskeluasioiden murehtiminen oli tavallista. Neljännes opiskelijoista murehti opiskeluasioitaan paljon vapaa-aikanaan. Naiset kokivat yleisemmin opiskelu-uupumista kuin miehet. Tilanne opintoihin saatavassa ohjauksessa on kohentunut yliopisto-opiskelijoilla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Nyt 36 % heistä piti saamaansa ohjausta hyvänä tai erittäin hyvänä, kun aiemmin osuus vaihteli 21 %:n ja 28 %:n välillä.

Ylipaino yleisempää

Opiskelijamiehistä 36 % ja -naisista 26 % oli ylipainoisia. Ylipaino oli ammattikorkeakouluopiskelijoilla yleisempää kuin yliopisto-opiskelijoilla. Ylipainoisuus on edelleen yleistynyt ammattikorkea-kouluopiskelijoilla ja yliopistojen naisopiskelijoilla, mutta yliopistojen miehillä kääntynyt laskuun.

Palvelujen käyttöä koskevassa kysymyksessä kysyttiin vastaanottokäynneistä, puhelinasioinnista sekä sähköisestä asioinnista. Yliopistoissa opiskelevat olivat yleisemmin käyttäneet YTHS:n tarjoamia palveluja kuin ammattikorkeakouluissa opiskelevat kunnallisia opiskeluterveydenhuollon palveluja. Tämä näkyi niin yleisterveyden, suunterveyden kuin mielenterveyden palveluissa. Tutkimuksen perusteella YTHS:n puhelinpalvelut ja digitaaliset palvelut ovat korvanneet vastaanottokäyntejä. Yli puolet opiskelijoista oli kokeillut tai käyttänyt jotain terveyteen tai hyvinvointiin liittyvää mobiilisovellusta. Yleisimmin oli käytetty liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä sovelluksia.

Opiskeluterveyden trendit

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on tuottanut tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden terveydestä vuodesta 2000 lähtien. Nyt jo viidettä kertaa tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä sekä näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä. Tutkimuksessa oli mukana myös erityisteemoja, kuten kiusaamis-, vainoamis- ja väkivaltakokemukset, istuminen, seksuaalinen suuntautuminen, hyvinvointiin liittyvien mobiilisovellusten käyttö, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen sekä hampaiden narskuttelu.

Tutkitun ajankohtaisen tiedon tarve korostuu muun muassa meneillään olevassa sote-uudistuksessa, joka vaikuttaa myös korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelujen järjestämiseen.Opiskeluterveyden trendit 2000–2016 on julkaistu YTHS:n verkkosivuilla osoitteessa yths.fi/trendit.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 2016 kokonaisvastausprosentti oli 31, ammattikorkeakouluopiskelijoilla 25 % ja yliopisto-opiskelijoilla 37 %. Miesten vastausaktiivisuus oli 22 %. Miesten aliedustusta lukuun ottamatta vastanneet edustivat hyvin kohdejoukkoa. Koko tutkimus 2016 löytyy osoitteesta: yths.fi/kott2016

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus on osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.

Lähde: YTHS