Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa suorittaa syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Oikeuskäytännössä on viime aikoina arvioitu työnantajan suorittaman koeaikapurun perusteiden asianmukaisuutta.

Työsopimuslain mukaan työntekijä ja työnantaja voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajan tarkoitus on antaa osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus etukäteisodotuksia.

Koeajalla työsopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi. Purku ei saa tapahtua syrjivin tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein. Koeaikapurkuperusteen tulee olla sellainen työntekijän työsuoritukseen liittyvä syy, jonka vuoksi työnantaja voi perustellusti katsoa, että tehty työsopimus ei vastaa työnantajan sille asettamia vaatimuksia.

Koeaikapurun ajoittuminen työntekijän sairausloman yhteyteen luo olettaman syrjinnästä

Työnantajan suorittaman koeaikapurun asianmukaisuutta on viime aikoina arvioitu eri käräjäoikeuksissa erityisesti työsyrjinnän näkökulmasta.

Vantaan käräjäoikeuden ratkaisussa 13/1828 arvioitavana oli tilanne, jossa kaksi kuukautta työsuhteessa ollut työntekijä oli palaamassa työhön sairauslomaltaan. Työntekijän sairaus kuitenkin uusiutui, joten hän ilmoitti esimiehelleen uudesta, viikon kestävästä sairauslomasta. Esimies ja työntekijä sopivat, että työntekijä palaisi töihin seuraavana maanantaina. Lääkärintodistuksen mukaan sairausloma oli kuitenkin kestänyt vain perjantaihin asti. Työntekijän työsopimus purettiin koeaikana. Purkamisen syyksi ilmoitettiin epäluotettavuus ja huolimattomuus.

Käräjäoikeuden mukaan työnantaja ei pystynyt näyttämään, että työntekijä olisi tehnyt työnsä huolimattomasti. Käräjäoikeus piti todennäköisenä, että työntekijä ja työnantaja olivat ymmärtäneet ilmaisun "viikko" eri tavoin, joten kysymys ei ollut työnantajan harhaanjohtamisesta. Käräjäoikeuden mukaan oli selvää, että esimies oli jo ennen lääkärintodistuksen saamista ollut tyytymätön työntekijän sairauslomiin. Esimiehen katsottiin purkaneen työntekijän työsopimuksen pääosin työntekijän sairauslomien vuoksi. Esimies tuomittiin työsyrjinnästä 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Tuomio on lainvoimainen.

Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa 13/4439 käsillä oli tapaus, jossa työntekijä oli koeajalla sattuneen työtapaturman vuoksi joutunut sairauslomalle. Työntekijän työsuhde purettiin koeajalla sen viimeisenä päivänä. Syyksi ilmoitettiin soveltumattomuus työhön. Työntekijää ei kuitenkaan ollut huomautettu puutteista hänen työsuorituksessaan. Käräjäoikeuden mukaan työnantaja ei pystynyt näyttämään, että työntekijän työsuoritus tai työmotivaatio olisi poikennut muista työntekijöistä. Käräjäoikeus katsoi koeaikapurun johtuneen työntekijän terveydentilasta. Työnantajan edustaja tuomittiin työsyrjinnästä 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Työnantajalla näyttövelvollisuus purkuperusteen asianmukaisuudesta

Tuomiot osoittavat, että työnantajan on pystyttävä näyttämään suorittamansa koeaikapurun perustuneen asianmukaisiin, työntekijän työn suorittamiseen tai työhön sopeutumattomuuteen liittyviin seikkoihin. Koeaikapurkua ei saa käyttää työntekijän työsuhdeturvan kiertämiseen.

Koeaikapurun ajoittuminen työntekijän sairastumisen yhteyteen luo helposti olettaman siitä, että koeaikapurku olisi tehty syrjivillä, työntekijän terveydentilaan liittyvillä perusteilla. Olettama on erityisen vahva silloin, jos työntekijää ei ole ennen koeaikapurkua millään tavalla huomautettu puutteista tai laiminlyönneistä hänen työsuorituksessaan.

Koeaikapurku ei edellytä, että työntekijää olisi ennen purkua varoitettu. Tästä huolimatta on työnantajan etujen mukaista huolehtia, että työntekijälle annetaan palautetta hänen työstään koeaikana. Työnantajan tulisi tarvittaessa huomauttaa työntekijää työsuorituksen puutteellisuudesta mahdollisimman pian puutteiden tai laiminlyöntien ilmenemisen jälkeen niin, että työntekijä tiedostaa työsuorituksensa puutteet.