Koeaikaehdon tarkoitus edellyttää, että koeaikaa käytetään vain perustelluissa tapauksissa, kuten uusia työntekijöitä palkattaessa tai työtehtävien muuttuessa olennaisesti. Työtuomioistuimen tuomiossa 2011-134 arvioitiin työnantajan oikeutta sisällyttää koeaikaehto lähes välittömästi vuokratyösuhteen päättymisen jälkeen solmittuun työsopimukseen.

Työnantaja oli palkannut viisi kuukautta yhtiön palveluksessa vuokratyöntekijänä työskennelleen työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vuokratyösuhteen päättymisen jälkeen. Osapuolet sopivat työsopimuksessa neljän kuukauden koeajasta. Työntekijän työsuhde purettiin koeaikaan vedoten noin viikko ennen koeajan päättymistä.

Työtuomioistuimen tuomion mukaan työnantajalla ei ollut työsopimuslain edellyttämää perustetta käyttää koeaikaehtoa entisen vuokratyöntekijänsä työsopimuksessa. Työsopimuslain mukaan koeajan neljän kuukauden enimmäispituudesta tulee vähentää vuokratyösuhteen kestoaika, jos työntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.

Tapauksessa työntekijän vakituisessa työsuhteessa tekemät työtehtävät olivat osittain samoja ja kokonaisuutena arvioiden jopa vähemmän ammattitaitoa vaativia kuin ne, joita hän oli vuokratyöntekijänä tehnyt. Työtuomioistuimen mielestä koeaikaehdon tarkoitusta silmällä pitäen työtehtäviä voitiin pitää samankaltaisina. Siten työnantajalla oli jo vuokratyösuhteen aikana ollut mahdollisuus arvioida työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia ja suoriutumista töistä.

Tuomio osoittaa, että koeaikaehdon käyttöä arvioidessaan työnantajan tulee kiinnittää huomiota siihen, solmitaanko uusi työsuhde pian vuokratyösuhteen päättymisen jälkeen ja erityisesti siihen, ovatko uuden työsuhteen tehtävät samoja tai samankaltaisia kuin vuokratyösuhteessa tehdyt tehtävät. Jos näin on, uuteen työsopimukseen otettu koeaikaehto katsotaan lähtökohtaisesti lain vastaiseksi, ellei vuokratyösuhde ole kestänyt vähemmän kuin neljä kuukautta. Tällöin työsuhteeseen sovellettavan koeajan pituus voi olla enintään neljä kuukautta vähennettynä aiemman vuokratyösuhteen kestolla.