Työhyvinvointi

Kestävyyskunnosta apua aivoille

Kuopiolaistutkimuksen mukaan parempi kestävyyskunto on yhteydessä suurempaan aivojen harmaan aineen kokonaistilavuuteen miehillä, joilla on kohonnut muistisairauden riski. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu. Aivojen harmaalla aineella on keskeinen rooli muun muassa muistin toiminnassa, päätöksenteossa ja asioiden suunnittelussa sekä liikkumisen säätelyssä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Age and Ageing -lehdessä.

Tutkittavana oli 68 noin 70-vuotiasta miestä ja naista. Tutkimuksessa kestävyyskunnon mittarina käytettiin polkupyöräergometrilla mitattua maksimaalista hapenottokykyä. Aivojen tilavuutta mitattiin rakenteellisella magneettikuvauksella. Kestävyyskunnon yhteyttä tarkasteltiin kaikkiaan kahdeksan eri aivorakenteen tilavuuteen. Näistä kestävyyskunto oli yhteydessä aivokuoren harmaan aineen tilavuuteen sekä harmaan aineen kokonaistilavuuteen miehillä. Yhteys säilyi myös sen jälkeen, kun keskeiset sekoittavat tekijät eli ikä, koulutus, tyypin 2 diabetes, systolinen verenpaine ja kokonaiskolesteroli otettiin huomioon. Vastaavia yhteyksiä ei kuitenkaan havaittu naisilla. Kestävyyskunto ei myöskään ollut yhteydessä muiden aivorakenteiden tilavuuteen kummallakaan sukupuolella.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kestävyyskunnosta huolehtiminen saattaa olla erityisen hyödyllistä ikääntyvien miesten aivoterveyden kannalta.  Liikunnalla on suuri määrä tunnettuja terveysvaikutuksia ja käytännössä jokainen voi parantaa omaa kestävyyskuntoaan aerobista liikuntaa lisäämällä. Kestävyyskunnon yhteydet aivojen rakenteisiin ja toimintoihin tunnetaan silti vielä puutteellisesti.

Nyt julkaistu tutkimus tuotti uutta tietoa kestävyyskunnon merkityksestä aivoterveydelle ja antoi viitteitä siitä, että kestävyyskunnon yhteys aivorakenteisiin voi olla erilainen miehillä ja naisilla. Tutkimus oli osa laajaa väestöpohjaista FINGER-tutkimusta, joka selvittää, voidaanko monipuolisella elintapaohjelmalla ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemistä ikääntyvillä. FINGER-tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2009–2013 kuudella eri paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Turussa ja Vantaalla. Tutkimuksessa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Itä-Suomen, Helsingin ja Oulun yliopistot.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja:

Terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Heikki Pentikäinen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos