Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa R 14/304 oli kysymys siitä, keneen rikosoikeudellinen vastuu työturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä kohdistuu.

Rikoslain mukaan työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo työturvallisuusmääräyksiä, aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen epäkohdan tai mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen, on tuomittava työturvallisuusrikoksesta.

Tapauksessa oli kyse työmaasta, jossa työntekijät työskentelivät katolla noin kuuden metrin korkeudella. Työsuojelutarkastuksissa havaittiin, että katolla ei ollut putoamisen estäviä suojia eikä työpaikalla ollut laadittu putoamissuojaussuunnitelmaa. Myöhemmin tehdyn uuden tarkastuksen yhteydessä ilmeni, että osa puutteista oli edelleen korjaamatta.

Syyttäjä vaatii yhtiön toimitusjohtajalle rangaistusta työturvallisuusrikoksesta, koska hän ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi rangaistusta vaadittiin kahdelle projektipäällikölle, koska he eivät olleet laatineet putoamissuojaussuunnitelmaa eivätkä olleet huolehtineet, että katolla tehtävässä työssä olisi käytetty asianmukaista putoamissuojausta.

Toimitusjohtaja kiisti syyllisyytensä, koska kotimaan projektit eivät kuuluneet hänen vastuulle eikä hän ollut tiennyt puutteellisuuksista. Myös projektipäälliköt kiistivät syyllisyytensä, koska heillä ei ollut tietoa siitä, mitä dokumentteja olisi pitänyt laatia, eikä myöskään ammattitaitoa niiden laatimiseen.

Käräjäoikeus totesi, että vastuu työturvallisuusasioista on mahdollista siirtää organisaatiossa alaspäin. Tällöin ylin johto voi vapautua vastuusta vain, jos työturvallisuustehtävät vastaanottanut henkilö pystyy niistä sekä kykyjensä että toimivaltuuksiensa puolesta asianmukaisesti huolehtimaan. Tapauksessa vastuu ei ollut siirtynyt projektipäälliköille ylintä johtoa vastuusta vapauttavalla tavalla, koska heille ei ollut annettu perehdytystä tai koulutusta työturvallisuusasioiden hoitamiseen.

Käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja ei voinut vedota tietämättömyyteensä, kun tietämättömyys ilmeisesti johtui yhtiön puutteellisesta työturvallisuusasioiden hoitamisesta ja organisoimisesta. Projektipäälliköt eivät voineet vedota tietämättömyyteen sellaisten tietojen osalta, joista heidän olisi pitänyt projektipäällikköinä ottaa selvää. Toimitusjohtaja ja projektipäälliköt tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sakkoihin. Tuomio on lainvoimainen.

Tapaus osoittaa, miten työturvallisuusrikos ei edellytä tapaturman tapahtumista, vaan pelkkä työturvallisuusmääräysten vastainen tila riittää rikostunnusmerkistön täyttymiseen. Tapaus osoittaa myös, että rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta tuomitaan se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on.

Työturvallisuusmääräysten noudattamisesta huolehtiminen kuuluu sille, joka johtaa ja valvoo työtä ja jolla on toimintavaltuudet puuttua työtapoihin. Useimmiten vastuu kohdistuu työnjohtoon ja keskijohtoon. Ylimmän johdon kohdalla vastuu työturvallisuusrikoksesta voi syntyä esimerkiksi silloin, jos työturvallisuuden organisointi koko yhtiön tasolla laiminlyödään. Johdon vastuulla on antaa yhtiössä yleisiä työsuojelua koskevia määräyksiä ja taata esimiehille riittävät valmiudet huolehtia työturvallisuudesta.