Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2014–9 arvioitiin sitä, oliko työnantajalla ollut peruste solmia useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia sellaisen entisen työntekijän kanssa, jonka toistaiseksi voimassa oleva työsopimus oli hetkeä aiemmin irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä.

Tapauksessa työntekijä B:n työsuhde oli irtisanottu päättymään maaliskuussa 2011. Tämän jälkeen työnantaja oli solminut B:n kanssa kahdeksan määräaikaista työsopimusta huhtikuun 2011 ja helmikuun 2012 välisenä aikana. Määräaikaiset sopimukset olivat koskeneet samankaltaisia työtehtäviä, joita B oli tehnyt työnantajan palveluksessa ennen työsopimuksensa irtisanomista.

B katsoi, että työsopimusten määrä ja kesto osoittivat työnantajan työvoiman tarpeen pysyväksi, ja ettei työnantajalla ollut alun perinkään perustetta irtisanoa hänen toistaiseksi voimassa olevaa työsopimustaan.

Irtisanomisperuste edellyttää työn pysyvää ja olennaista vähentymistä

Lain mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi eikä työntekijää voida kouluttaa tai sijoittaa muihin tehtäviin. Perustetta irtisanomiseen ei kuitenkaan ole ainakaan silloin, jos työnantaja on irtisanomista ennen tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka työnantajan toimintaedellytyksissä ei ole tapahtunut muutosta.

Työtuomioistuin katsoi asiassa selvitetyn, että työnantajan taloudellinen tilanne B:n irtisanomisen aikoihin oli ollut huono. Vaikka yhtiöstä oli irtisanoutunut tai siirtynyt eläkkeelle useita työntekijöitä, ei yhtiöön ollut palkattu tilalle uusia työntekijöitä. B oli tehnyt yhtiössä sähköasennustyötä ja erityisesti tämän työn määrä oli vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi yhtiön menetettyä tärkeitä asiakkaita. Työnantajalla katsottiin olleen peruste irtisanoa B:n työsopimus.

Ennakoimaton lyhytkestoinen työ määräaikaisen työsopimuksen solmimisperusteena

Irtisanomisperusteen arvioinnin lisäksi asiassa tuli selvittää, oliko työnantajalla ollut peruste solmia useita määräaikaisia työsopimuksia B:n kanssa vai oliko uuden työvoiman tarve B:n työsuhteen päättymisen jälkeen muodostunut pysyväksi.

Lain mukaan määräaikaisen työsopimuksen solmiminen työnantajan aloitteesta edellyttää aina perusteltua syytä. Ilman perusteltua syytä solmitun määräaikaisen sopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Jos toistuvien määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai kesto tai niiden kokonaisuus osoittavat työvoimatarpeen pysyväksi, määräaikaisten sopimusten käyttö ei ole sallittua.

Työtuomioistuin katsoi, että B:n työsuhteen päättymisen jälkeen yhtiön taloudellinen tilanne oli jatkunut heikkona. Lisäresurssitarve oli johtunut odottamattomasti pitkittyneistä projekteista ja yllättäen saaduista urakoista. Urakat olivat olleet ennakoimattomia ja lyhytkestoisia, eikä niiden jatkumisesta ollut varmuutta. Takaisinottovelvollisuuden mukaisesti uutta ilmaantunutta työtä oli aina ensisijaisesti tarjottu B:lle. Jokaisesta yksittäisestä työstä oli solmittu B:n kanssa määräaikainen työsopimus juuri sitä työtä koskien.

Koska urakat olivat ennakoimattomia ja tulivat yllättäen, työtuomioistuin arvioi yhtiön työvoimatarpeen olleen tilapäistä. Työnantajalla katsottiin olleen peruste useiden määräaikaisten työsopimusten solmimiselle.

Määräaikaisen työsopimuksen käyttö irtisanomisen yhteydessä

Ratkaisu osoittaa, että uuden määräaikaisen sopimuksen solmiminen pian irtisanotun työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeen ei automaattisesti merkitse, että irtisanominen olisi ollut perusteeton. Olennaista tilanteen arvioinnin kannalta on se, onko kyse ollut ennakoimattomasta lisäresurssitarpeesta vai sellaisesta pysyvämmästä työntekijätarpeesta, mikä työnantajan olisi tullut ottaa huomioon irtisanomisperustetta arvioidessaan.

Ratkaisun perustelut osoittavat myös, että määräaikaisten sopimusten käyttö voi olla perusteltua erityisesti silloin, jos kysymys on määrätyn tilapäisen työn tekemisestä tai sellaisesta lyhytkestoisesta työstä, jota työnantaja ei teetä jatkuvasti. Määräaikaisen sopimuksen solmiminen esimerkiksi tietyn urakan ajaksi voi olla perusteltua edellyttäen, että työnantajalla on perusteltu syy olettaa, ettei lisää työtä ole tarjolla kyseisen urakan päätyttyä.