Taloudellisen ja tuotannollisen irtisanomisen edellytyksiä tulee arvioida konsernissa pääsääntöisesti itsenäisesti kussakin yksittäisessä konserniyhtiössä. Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2013–152 linjattiin, millä perusteilla irtisanomissäännöksiä tulee arvioida poikkeuksellisesti muodollisen työnantajayhtiön sijaan koko konsernin tasolla.

Työtuomioistuimessa ratkaistavana ollut kysymys koski sitä, tuliko työehtosopimukseen perustuva irtisanottavien työntekijöiden valintaa ohjaava irtisanomisjärjestys muodostaa yhtiökohtaisesti vai koko konsernia yhteisesti koskevana.

Kysymys koski konsernin emoyhtiötä ja kahta tytäryhtiötä, joilla oli yhteinen palkka- ja henkilöstöhallinto, sama toimitusjohtaja, samat hallitushenkilöt sekä yhteinen luottamusmies ja työsuojeluorganisaatio. Yhtiöiden työntekijät työskentelivät samalla alueella ja siirtyivät tarpeen mukaan työpisteestä toiseen yhtiörajoihin katsomatta. Eri yhtiöillä ei ollut erillistä työnjohtoa. Myös työvoiman vähentämistä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut käytiin yhteisesti kaikkia työntekijöitä koskien.

Työtuomioistuin totesi, että pääsääntöisesti taloudellisen ja tuotannollisen irtisanomisen perusteita tulee konsernissakin arvioida sen yksittäisen yhtiön kannalta, joka muodollisesti on työnantaja. Tästä pääsäännöstä voi kuitenkin olla perusteltua poiketa silloin, kun konsernia voidaan pitää yhtenä työnantajakokonaisuutena sen rakenteen, liiketoiminnan ja työn järjestelyjen johdosta. Työtuomioistuin katsoi, että käsillä olevassa tapauksessa oli perusteltua muodostaa irtisanomisjärjestys koko konsernia yhteisesti koskevana eikä yhtiökohtaisesti.

Työtuomioistuimen linjaus on vakiintuneesta pääsäännöstä selvä poikkeus, jota ei pidä automaattisesti soveltaa missä tahansa konsernissa. Niissä tapauksissa, joissa taloudellisesti ja toiminnallisesti toisistaan riippuvaiset konserniyhtiöt muodostavat keskenään yhden liiketoimintakokonaisuuden, voi olla perusteita arvioida irtisanomissäännöksiä työtuomioistuimen ratkaisussa kuvatulla tavalla.