Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2015–29 arvioitiin irtisanomisen perusteita tilanteessa, jossa irtisanotun työntekijän tilalle siirrettiin yhtiön toinen työntekijä.

Tapauksessa oli kyse HR Generalist -tehtävässä toimineesta työntekijästä, jonka työsopimus irtisanottiin taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Tämän jälkeen yhtiössä täytettiin samankaltainen HR Specialist -tehtävä, johon siirrettiin yhtiössä palkanlaskijana toiminut työntekijä. Irtisanotun työntekijän mielestä tämä osoitti, ettei hänen tekemänsä työ ollut vähentynyt irtisanomiseen oikeuttavalla tavalla.  

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Perustetta irtisanomiseen ei kuitenkaan ole ainakaan silloin, jos työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka työnantajan toimintaedellytyksissä ei ole samaan aikaan tapahtunut muutosta.

Tapauksessa irtisanotun työntekijän HR-tehtävä oli säilynyt pääosin muuttumattomana. Hänen tilalleen oli siirretty muissa tehtävissä toiminut työntekijä, jota oli koulutettu HR-tehtävää varten. Yhtiön toimintaedellytyksissä ei näytetty tapahtuneen sellaisia muutoksia, joilla olisi voitu perustella irtisanotun työntekijän korvaamista toisella työntekijällä. Yhtiö velvoitettiin maksamaan irtisanotulle työntekijälle korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä hänen 10 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Tapaus osoittaa, että yrityksen toisen työntekijän siirtäminen irtisanotun työntekijän tilalle voi rinnastua kiellettyyn uuden työntekijän ottamiseen erityisesti silloin, jos täytettävä tehtävä samaan aikaan säilyy sisällöltään pääosin muuttumattomana. Tapauksessa olennaista oli myös se, että HR-tehtävään siirretty työntekijä ei ollut aikaisemmin tehnyt kysymyksessä olevaa työtä ja häntä jouduttiin kouluttamaan tehtävään.

Sen sijaan asiallinen ja painava irtisanomisperuste voi olla käsillä tilanteessa, jossa irtisanotun työntekijän työ erillisenä tehtäväkokonaisuutena lakkautetaan ja hänen työtehtävänsä jaetaan muiden työntekijöiden hoidettavaksi. Jokainen yksittäistilanne tulee kuitenkin arvioida erikseen kaikki olosuhteet huomioon ottaen.