Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan hyvin suunniteltu avotoimisto parantaa työhyvinvointia ja työtehoa.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa tyytyväisyys työympäristöön, työhyvinvointi ja suoriutuminen työssä parantuivat merkittävästi avotoimistossa, kun suunnittelussa huomio kiinnitettiin toimistoympäristöön kokonaisuutena. Toimistoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon toimiston akustiikan ohella myös tilojen lämpötila ja ilmanvaihto.

Avotoimistojen perinteiset haasteet, kuten puheäänet ja työrauhan puute, tunnetaan yleisesti. Tutkimuksissa avotoimistojen olosuhteita, kuten lämpötilaa ja akustiikkaa, tarkastellaan usein erillisinä tekijöinä, mutta oikeassa toimistoympäristössä ne kaikki vaikuttavat samanaikaisesti. Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa toimistojen keskeisiä olosuhteita, akustiikkaa, lämpötilaa ja ilmanvaihtoa tutkittiin samanaikaisesti.

Huonosta avotoimistosta kärsitään

Tutkimuksen mukaan huonosti suunnitellussa avotoimistossa suoriutuminen laski jopa 7% siitä, mihin samat henkilöt keskimäärin pystyivät hyvin suunnitellussa avotoimistossa. Huonosti suunnitelluissa toimistoissa suoriutuminen laski erityisesti työmuistin toimintaa, jolla on työssä suoriutumisen kannalta keskeinen rooli.

Tutkimukseen osallistuneiden omat kokemukset tutkituista olosuhteista vahvistivat työtehosta saatuja tuloksia. Työympäristö kokonaisuudessaan koettiin positiivisemmaksi avotoimistossa, jossa akustiset ratkaisut vaimensivat tarpeettomien puheäänten erotettavuutta, tilojen lämpötila oli neutraali ja ilmanvaihto riittävä. Sen sijaan huonosti suunnitellussa avotoimistossa kuormittuneisuutta ja vireystilan laskua raportoitiin enemmän. Lisäksi oireita, kuten päänsärkyä ja huonovointisuutta, raportoitiin määrällisesti enemmän, vaikka koetut oireet olivatkin pääosin lieviä.

Tilaratkaisuna avotoimistot ovat tilatehokkaita ja niiden oletetaan parantavan organisaation tuottavuutta, kun työtoverit ovat helposti tavoitettavissa. Tilojen suunnittelulla on merkitystä jo parin tunnin työskentelyn aikana. On tärkeää, että tilasuunnittelussa tehdään oikeita ratkaisuja, sillä vaikutusten voidaan olettaa lisääntyvän kun tarkastellaan koko työpäivää.

Tutkimusta aidoissa olosuhteissa

Tutkimus toteutettiin Työterveyslaitoksen tiloissa 12 hengen avotoimistossa, jossa verrattiin keskenään kahta toisistaan selvästi poikkeavaa olosuhdetta huoneakustiikan, lämpötilan ja ilmanvaihdon osalta. Tutkimukseen osallistui 65 henkilöä. Tutkimuksen kesto molemmissa olosuhteissa oli 2 tuntia, jonka aikana osallistujat suorittivat erilaisia työsuoriutumista mittaavia tehtäviä ja vastasivat muun muassa työskentelyolosuhteita ja työssä jaksamista koskeviin kyselyihin. Tutkimukseen valitut tehtävät vastaavat yleisesti tietotyötä avotoimistoissa.

Nyt toteutettu tutkimus käsitteli keskittymistä vaativaa asiantuntijatyötä. Tärkeää onkin huomioida työn asettamat vaatimukset tiloille jo siinä vaiheessa, kun avotoimistoja suunnitellaan. Esimerkiksi erityistä keskittymistä ja tarkkuutta vaativa työ ei välttämättä sovellu avotoimistoihin. Nykyään rakennetaankin paljon myös tilatehokkaita monitilatoimistoja, joissa erilaisille työtehtäville on suunniteltu vaihtoehtoisia työtiloja.

Tutkimus on julkaistu Journal of Environmental Psychology -lehdessä: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.08.001

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi