Laki ja työehtosopimukset takaavat henkilöstöä edustamaan valituille työntekijöille erityisen turvan työsopimuksen päättämistilanteissa. Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2013–165 arvioitavana oli tapaus, jossa työnantaja oli purkanut työsuojeluvaltuutettuna toimineen työntekijän työsopimuksen työsuojelu- ja turvallisuusohjeistuksen laiminlyönnin vuoksi.

Työsopimuslain mukaan työnantaja voi irtisanoa luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun työsopimuksen asiallisella ja painavalla henkilöön liittyvällä perusteella vain, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies tai luottamusvaltuutettu edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Myös työsuojeluvaltuutettu ja tietyt muut laissa määritellyt edustajat nauttivat vastaavaa korostettua suojaa.

Laissa säädetty erityissuoja koskee vain työsopimuksen irtisanomista. Mikäli henkilöstön edustaja syyllistyy niin moitittavaan menettelyyn, että kynnys työsopimuksen purkamiseen ylittyy, työnantaja voi purkaa henkilöstön edustajan työsopimuksen samojen säännösten mukaan kuin muidenkin työntekijöiden. Edustettavien työntekijöiden enemmistön suostumusta ei purkutilanteessa tarvita.

Purkukynnyksen ylittyminen edellyttää erittäin painavaa perustetta

Henkilöstön edustajan työsopimuksen purkuperusteiden asianmukaisuutta on arvioitu useissa työtuomioistuimen viimeaikaisissa ratkaisuissa. Tapauksessa TT:2013–165 kysymys oli räjähdeaineita valmistavan yrityksen työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen purkamisesta työsuojelu- ja turvallisuusohjeistuksen laiminlyönnin sekä oman ja muiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi.

Työntekijä oli pakannut räjähdeainelähetyksen räjähdysaineiden pakkaamista koskevien lakien ja asetusten vastaisesti tavalla, joka olisi pahimmillaan saattanut johtaa suuronnettomuuteen. Työtuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että työntekijä oli suorittanut useita räjähteiden käsittelyä ja kuljetusta sekä työsuojelua koskevia koulutuksia. Hän oli tiennyt, miten räjähteitä tulee käsitellä. Lisäksi työntekijä oli jälkikäteen suhtautunut menettelyynsä ylimielisesti ja vähätellen.

Työntekijä piti purkamista perusteettomana ja vetosi muun muassa siihen, että aiemmin toiselle työntekijälle tapahtuneen turvallisuuspoikkeaman kohdalla työnantaja oli työsuhteen päättämisen sijasta tyytynyt antamaan asiasta kirjallisen varoituksen. Työntekijä katsoi työsuhteen purkamisen syynä tosiasiassa olleen hänen aktiivinen toimintansa työsuojeluvaltuutettuna.

Työtuomioistuimen mukaan työntekijän menettelyä oli pidettävä törkeän huolimattomana ja piittaamattomana, kun otettiin huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa. Työntekijän katsottiin rikkoneen velvoitteensa niin vakavasti, että työnantaja oli perustellusti voinut menettää luottamuksensa eikä työnantajalta siten voitu kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työtuomioistuin totesi, että tapaus oli vakavampi kuin se aiemmin tapahtunut poikkeava tilanne, jonka seurauksena toista työntekijää oli varoitettu. Asiassa ei ollut esitetty todennäköisiä perusteita sille, että työntekijä olisi nyt asetettu eri asemaan syrjivillä perusteilla työsuojeluvaltuutettuna toimimisen johdosta.

Henkilöstön edustajaa ei saa asettaa huonompaa asemaan edustajana toimimisen johdosta

Ratkaisu osoittaa, että nimenomaisten ohjeiden ja määräysten vastainen menettely voi oikeuttaa työsuhteen purkamiseen erityisesti silloin, jos menettely on omiaan vaarantamaan muiden turvallisuuden.

Ratkaisun perustelut osoittavat myös, ettei työnantaja saa asettaa henkilöstön edustajaa eri asemaan tämän luottamustehtävän johdosta. Työnantajan suhtautuminen työntekijöiden rikkomuksiin tulee olla yhdenmukaista keskenään samankaltaisissa tilanteissa eikä henkilöstön edustajaan saa perusteetta kohdistaa muita työntekijöitä ankarampia seuraamuksia. Henkilöstön edustajan työsopimuksen purkamisen pitää perustua asiallisiin ja painaviin perusteisiin eikä purkumenettelyä saa käyttää esimerkiksi irtisanomiseen liittyvän suostumusmenettelyn kiertämiseen.