Talous ja raha

Eläke vs. palkka

28.5.2015 klo 11:42

Oletko tullut ajatelleeksi kuinka paljon tulosi putoavat eläkkeelle siirtyessäsi?

Suomessa 18–67-vuotiaana tehty työ on työeläkevakuutettava ja se kartuttaa eläkettä. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli lähes 3,7 miljoonaa 18–68-vuotiasta työeläkevakuutettua, joista 600 000 sai omaan työuraansa perustuvaa työeläkettä. Näistä eläkkeensaajista lähes 90 000 eli 15 prosenttia kävi töissä. Osa-aikaeläkkeellä heistä oli 23 000. Vanhuuseläkkeen valintaiässä olevista 63–67-vuotiaista sai eläkettä 350 000 henkilöä eli lähes 90 prosenttia. Heistä kymmenen prosenttia kävi töissä.

Vuosina 2007–2012 työssä käyvien eläkkeensaajien määrä on kasvanut lähes 30 prosenttia. Kasvu on keskittynyt vanhuuseläkeikäisiin. Myös kaikkien työssä käyvien 63–67-vuotiaiden määrä on noussut merkittävästi. Kun vuoden 2007 lopussa työtä teki alle 40 000 vanhuuseläkeikäistä, vuoden 2012 lopussa heitä oli 67 000. Heistä melkein puolet jatkoi työssä yli vanhuuseläkeiän alarajan ilman eläkettä. Toisen puolen muodostivat 34 000 työssä käynyttä eläkeläistä.

– Keskeinen syy lukumäärän kasvuun on suurten ikäluokkien vanhuuseläkeiän saavuttaminen. Työssä käyvien 63–67-vuotiaiden osuus ikäluokasta on noussut 13,9 prosentista 16,9 prosenttiin. Kasvusta prosenttiyksikön verran selittää eläkeläisten työnteon yleistyminen ja kaksi prosenttiyksikköä työssä ilman eläkettä jatkavien määrän lisääntyminen. Työssä käyvien eläkeläisten osuus on noussut 7,5 prosentista 8,4 prosenttiin ja ilman osa-aikaeläkkeitä 6,0 prosentista 7,3 prosenttiin, kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta sanoo.

Ansiot vähäisiä

Eläkkeensaajien ansiot ovat tutkimusten mukaan vähäisiä, mutta ikääntyneiden ikäluokissa ne muodostavat merkittävän osan palkkasummasta. Eläkkeen rinnalla tehty työ on työeläkevakuutettava ja siitä karttuu pääsäännön mukaan uutta eläkettä 1,5 prosentin mukaisesti ikävälillä 18–67 vuotta.

– Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn työn perusteella ansaitun työeläkkeen saa erillisenä eläkkeenä pääsääntöisesti 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuneen eläkkeen voi ottaa jo 63 vuoden iässä. Uusi työeläke ei vaikuta vanhan eläkkeen maksamiseen vaan tulee lisäksi, Jari Kannisto sanoo.

Työssä käyvien eläkkeensaajien joukko on moninainen. Osatyökyvyttömyyseläkettä saavat tekevät muita enemmän ja säännöllisemmin töitä. Kolme neljästä osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevasta käy töissä, ja heistä kolme neljäsosaa työskentelee säännöllisesti.

– Tilastojen perusteella voidaan päätellä, että valtaosaltaan vanhuuseläkkeellä olevat eivät tee töitä siksi, että olisivat siihen pienen eläkkeen vuoksi pakotettuja. Heidän eläkkeensä ovat selvästi muita eläkkeensaajia korkeampia. Eläkkeen rinnalla tehty työ on tilastojen valossa pääosin osa-aikaista ja epäsäännöllistä, Jari Kannisto valottaa.

Työstä saatu kuukausiansio on keskimäärin hieman yli puolet vanhuuseläkkeestä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleville työnteko antaa kaksinkertaisen kuukausiansion osaeläkkeeseen verrattuna.

Ikääntyneiden työllisyysaste kasvaa

Ikääntyneiden työllisyysaste on noussut selvästi. Esimerkiksi 70–74-vuotiaiden työllisyysaste on viimeisen viiden vuoden aikana noussut 40 prosenttia, vaikka vuonna 2013 olikin pieni notkahdus. Myös 65–69-vuotiaiden työllisyysasteen nousu selittyy kokonaisuudessaan eläkeläisten työssäkäynnin lisääntymisellä

– Erityisesti vanhuuseläkkeen rinnalla työssäkäyvien määrä on noussut viime vuosina. Paitsi eläkeikäisten, myös alle 63-vuotiaiden vanhuuseläkeläisten työskentely on yleistynyt. Toki alle 63-vuotiaita vanhuuseläkeläisiä on vähän. Vuoden 2012 lopussa heitä oli alle 20 000, kun 63–67-vuotiaista yli 300 000 sai vanhuuseläkettä, Jari Kannisto kertoo.

Alle 68-vuotiaiden vanhuuseläkeläisten työnteko on lisääntynyt viime vuosina tasaisesti ja ennakkoarvion mukaan trendi näyttää säilyvän entisellään myös jatkossa. Kasvua on ollut yhtä lailla niin miehillä kuin naisillakin. Suuret ikäluokat ovat juuri tulleet vanhuuseläkkeen valintaikään, mikä selittää suurelta osin viime vuosien voimakkaan kasvun. Vaikka lukumääräinen muutos on suuri, väestömäärään suhteutettuna se on melko vähäinen.

Lähde: Eläkkeellä ja työssä, Tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007-2012, Jari Kannisto. Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 6/2014.

Asiantuntijana: kehityspäällikkö Jari Kannisto, Eläketurvakeskus.

www.etk.fi