Työhyvinvointi

Edistä työkykyä varhaisessa keski-iässä

8.12.2015 klo 18:00

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työkyvyn edistäminen on tärkeää jo työuran alussa. Tutkimustulokset osoittavat, että työkyky heikkeni monilla jo ennen varsinaista keski-ikää eli 31-46 ikävuoden välillä. Haaste on varsinkin työttömien työkyvyn ylläpitäminen.

Merkittäviä työkykyä ylläpitäviä asioita ovat hyvä terveys, terveelliset elämäntavat, normaalipainoisuus, positiivinen suhde työtä kohtaan, ammatillinen osaaminen sekä työkykyä tukevat työolot. Huonoa työkykyä 46-vuotiaana toivat työuran katkonaisuus ja epäterveelliset elintavat – liikkumattomuus, tupakointi ja alkoholin kulutus – sekä lihavuus.
Fyysisesti kuormittavassa työssä työkyvyn heikkenemisen riskitekijöihin on erittäin tärkeää tarttua heti.

Kiinnostavaa tietoa

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta, jonka tavoitteena oli kuvata työkyvyn kehittymistä 31-vuotiaasta 46-vuotiaaksi. Tutkimus selvitti, mitkä tekijät ennustavat ja tukevat hyvää työkykyä ja mitkä tekijät uhkaavat työkykyä. Hyvä työkyky on tärkein tekijä työssä jaksamisessa ja sen tukeminen mahdollistaa pitkän työuran. Varhainen keski-ikä on ollut yksi vähiten tutkittu ikäkausi työkyvyn ja työssä jaksamisen näkökulmasta.

Elintapoihin huomiota

Tulosten mukaan osa epäterveellisistä elintavoista saattaa vakiintua jo nuorena, kuten alkoholinkäyttö, tupakointi, liikkumattomuus ja huonot ruokailutottumukset.
Miesten terveydessä vaikutukset näkyvät aikaisemmin kuin naisten terveydessä, mutta molempien sukupuolten työkyvyssä vaikutukset näkyvät jo 46-vuotiaana.
Elintapojen merkitystä työkyvyn ylläpidossa voitaisiin tutkijoiden mukaan korostaa jo ammattiopinnoissa. Esimerkiksi toimivat ja ratkaisukeskeiset stressinhallintakeinot ja sosiaalinen tuki voivat vähentää stressisyömistä ja - juomista. Nämä taidot olisi syytä oppia jo nuorena.

Kehittämisideoita

Useilla työpaikoilla säännölliset työterveyshuollon tarkastukset aloitetaan aivan liian myöhäisellä iällä. Tulosten mukaan terveyden, työkyvyn ja elintapojen tukeminen tulisikin aloittaa ennaltaehkäisevästi ja ajoissa. Keski-iän työkyky on yhteydessä myös eläkeiän toimintakykyyn. Työpaikoilla kannattaakin kiinnittää huomiota työntekijöiden osaamisen ylläpitämiseen koko työuran ajan. Tämä on tärkeää etenkin nuorille ja keski-ikäisille.

Avoin johtaminen ja työntekijöiden kuunteleminen sekä oman työn suunnittelu parantavat työhyvinvointia ja motivoivat. Aktiivinen oman osaamisen ylläpito ja myönteinen suhde työhön ovat tärkeä osa hyvää työkykyä ja hyvinvointia.

Lähde: Työsuojelurahasto