Työuran alussa

Arvot ja ammatinvalinta

17.9.2018 klo 10:50

Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro selvitti  kollegoidensa kanssa arvojen merkitystä uravalinnassa.

Tutkimuksen mukaan yksi ammattien sukupuolittumista selittävä tekijä on se, millaisia asioita ihminen arvostaa ja pitää tärkeänä. Esimerkiksi tytöt pitävät matematiikkaa tärkeänä ja kiinnostavana, mutta vielä tärkeämpänä ja kiinnostavampina he kokevat kielet.

Tutkimusryhmä selvitti erityisesti sitä, miten työhön liittyvät arvot vaikuttavat  matemaattis-luonnontieteellisille aloille suuntautumiseen. Tutkimuksen mukaan nuoret voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä arvostetaan ulkoisia motivaatiotekijöitä, kuten rahaa ja statusta, toisessa itsensä kehittämistä ja uranäkymiä, kolmannessa työn ja perheen yhdistämistä ja sosiaalisia suhteita työelämässä sekä neljännessä muiden auttamista ja yhteiskunnallisia arvoja.

Ensimmäiseen ja toiseen ryhmään kuuluu enemmän miehiä, ja niissä suuntaudutaan vahvimmin matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Kahdessa jälkimmäisessä ryhmässä on sen sijaan enemmän naisia, ja niistä hakeudutaan enemmän muille aloille. Ryhmien jaottelu perustuu siihen, mitä niiden jäsenet arvostavat eniten.

Katariina Salmela-Aron mielestä tutkimustulos ja työelämän sukupuolittuneisuus on ongelmallista, sillä se vaikuttaa vaikutusmahdollisuuksiin ja tasa-arvoon. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että naisten ammateissa palkka on usein pieni.

Lähde: Helsingin yliopisto