Työhyvinvointi

10 x suurempi työkyvyttömyysriski

1.2.2016 klo 13:38

Laaja-alainen kipu, unettomuus ja masentuneisuus ovat yleisiä oireita työssäkäyvillä ihmisillä. Yhtä aikaa esiintyessään ne heikentävät voimakkaasti työkykyä ja lisäävät terveydenhuollon palveluiden käyttöä.

Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan laaja-alaisen kivun, uniongelmien ja masennusoireiden samanaikainen esiintyminen kymmenkertaistaa työkyvyttömyyden riskin. Tutkittavista, joiden työkyky oli heikentynyt, yli 80 prosentilla oli ainakin yksi näistä kolmesta oireesta.

Kipua, unta ja mielialaoireita on perinteisesti tarkasteltu erillisinä, toisistaan irrallaan olevina oirekokonaisuuksina. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että työkyvyn ja terveydenhuollon palveluiden tarpeen kannalta on eri asia, onko kyseessä pelkkä paikallinen kipuoireilu vai onko kipu laaja-alaista ja liittyykö siihen myös unihäiriöitä ja masentunutta mielialaa.

Lamaannuttavia oireita

Tutkimuksesta selvisi, että työtä tekevistä suomalaisista joka kolmas koki kipua edellisen kuukauden aikana samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä alueella. Unihäiriöitä oli joka kolmannella (29 %:lla) ja masentuneisuutta joka viidennellä (20 %:lla).

Joka neljännellä oli vähintään kaksi näistä oireista yhtä aikaa. Noin 7 prosentilla oli kaikki kolme oiretta samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa noin 150 000 työssäkäyvää, joilla on hyvin merkittävästi kohonnut riski ajautua työkyvyttömäksi.

Kivun yhteydessä esiintyvää unettomuutta ja masennusta tuleekin hoitaa aktiivisesti, koska kipuoireet eivät välttämättä muuten lievity, jolloin työkykyä ei saada riittävästi tuettua. Nykytiedon mukaan lääkkeitä oleellisemmassa roolissa ovat lääkkeettömät hoitomuodot.

Tutkimuksessa käytettiin Terveys 2000 -väestöaineistoa ja se koski noin 4000 työtä tekevää suomalaista. Tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa tietoa suomalaisen aikuisväestön tuki- ja liikuntaelinten kivun, unettomuuden ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyydestä. Lisäksi on arvioitu näiden oireiden yhteyttä kansanterveydellisiin mittareihin kuten työkykyyn (oma arvio ja lääkärin arvio) runsaisiin lääkärissäkäynteihin ja sairauspoissaoloihin.

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi

www.laakarilehti.fi