Työ & Laki

Vuosilomalaki uudistumassa keväällä 2019 – uutuutena lisäpäivät

Vuosilomalakiin suunnitellaan muutoksia, jotka takaisivat oikeuden vähintään neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta huolimatta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.

Työaikadirektiivin mukaan työntekijän tulisi saada vähintään neljän viikon palkallinen vuosiloma kansallisen lainsäädännön edellytysten mukaisesti. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sairaudesta johtuva poissaolo ei saisi vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan.

Nykyisen vuosilomalain mukaan vuosilomaa kerryttäväksi, työssäolonveroiseksi ajaksi katsotaan poissaolo sairauden vuoksi yhteensä enintään 75 työpäivän ajalta lomanmääräytymisvuodessa. Jos sairauspoissaolo kestää tätä pidempään, työntekijälle ei välttämättä kerry vähintään 24 vuosilomapäivää.

Lisäpäiväoikeus koskisi sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvia poissaoloja

Vuosilomalakiin ehdotetun muutoksen myötä työntekijällä olisi oikeus vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin, jos täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaittu vuosiloma alittaa 24 vuosilomapäivää sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Lisäpäiviä pitäisi antaa sen verran, että 24 vuosilomapäivän vähimmäisvaatimus täyttäisi.

Lisäpäiviltä työtekijällä olisi oikeus saada tavanomaista palkkaansa vastaava korvaus. Lisäpäivät eivät kuitenkaan olisi vuosilomaa eivätkä ne oikeuttaisi lomarahaan, ellei työehtosopimuksessa olisi sovittu toisin. Lisäpäivien antamiseen sovellettaisiin kuitenkin samoja sääntöjä kuin vuosiloman antamiseen.

Oikeus lisäpäiviin lakkaisi sen jälkeen, kun sairauspoissaolo on jatkunut yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta.

Muutokset voimaan 1.4.2019 alkavasta lomanmääräytymisvuodesta

Luonnos vuosilomalain muutoksia koskevasta hallituksen esityksestä on annettu 29.6.2018. Tämän hetkisen tiedon mukaan hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle viikolla 44 eli loka-marraskuun vaihteessa.

Lakimuutosten on suunniteltu tulevan voimaan 1.4.2019 niin, että lisäpäiväoikeutta sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden ajalta ansaittavaan vuosilomaan.