Työ & Laki

Uusien työntekijöiden palkkaamisen yhteys irtisanomisiin

Irtisanominen voidaan katsoa perusteettomaksi, jos työnantaja on ennen yhteistoimintaneuvotteluja palkannut uuden työntekijän.

Lain mukaan työnantajalla ei ole perustetta irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä, jos työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka työnantajan toimintaedellytykset eivät ole vastaavana aikana muuttuneet. Työtuomioistuimen ratkaisuissa 2019:17 ja 2018:112 oli kyse tilanteista, joissa yhtiöt olivat palkanneet uusia työntekijöitä hetki ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Molemmissa tapauksissa YT-neuvottelut johtivat irtisanomisiin, jotka riitautettiin perusteettomina.

Kenen tietoisuus suunnitelluista YT-neuvotteluista ratkaisee?

Ratkaisussa 2019:17 yhtiö oli aloittanut YT-neuvottelut tammikuussa 2015. Neuvottelujen seurauksena yhtiön A-tehtaan toiminnot siirrettiin Viroon ja yhtiöstä irtisanottiin 73 työntekijää. Joulukuussa 2014 yhtiö oli palkannut samalla paikkakunnalla sijainneelle B-tehtaalle seitsemän uutta työntekijää. Ratkaisussa 2018:112 yhtiö oli irtisanonut yhdeksän työntekijää. Irtisanomisiin johtaneet YT-neuvottelut aloitettiin maaliskuun alussa. Yhtiö oli helmikuussa palkannut yhden uuden työntekijän.

Molemmissa tapauksissa työtuomioistuin katsoi, että yhtiöillä oli ollut tieto suunnitelluista irtisanomisista sillä hetkellä, kun työsopimukset uusien työntekijöiden kanssa solmittiin. Se, että rekrytoivat esimiehet eivät kertomansa mukaan tienneet pian alkavista yhteistoimintaneuvotteluista, ei ollut merkitsevää. Työtuomioistuin painotti, että työnantajan tietoisuutta arvioidaan kokonaisuutena ja työnantajayritys vastaa siitä, että henkilöstön asemaan vaikuttavaa päätösvaltaa omaavilla henkilöillä on lain mukaisten ratkaisujen tekemistä varten ajantasaiset tiedot yhtiön tilanteesta.

Voidaanko uusi työntekijä palkata eri tehtäviin kuin mitä irtisanottava työntekijä tekee?

Työnantaja ei saa ennen irtisanomista palkata uutta työntekijää irtisanotun työntekijän kanssa samankaltai-siin tehtäviin. Tuoreet työtuomioistuimen ratkaisut osoittavat, että samankaltaisuutta arvioidaan laajasti. Ratkaisussa 2018:112 irtisanomisensa riitauttanut työntekijä työskenteli tuotannon kokoonpanotehtävissä. Ennen YT-neuvottelujen aloittamista palkattu uusi työntekijä palkattiin varastotyöhön. Tuotannon työ ja varastotyö eivät olleet keskenään samanlaista työtä. Irtisanotulla tuotannon työntekijällä oli kuitenkin kokemusta varastotyöntekijöiden sijaisena toimimisesta ja työhön tarpeellinen trukinajolupa. Vaikka varastotyö poikkesi irtisanotun työstä, kyseessä oli sellainen työ, johon irtisanottu työntekijä olisi ollut uudelleensijoitettavissa irtisanomisen vaihtoehtona.

Työtuomioistuin katsoi, että työnantajan lojaliteettivelvoite huomioiden yhtiö ei olisi saanut palkata uutta työntekijää varastoon ennen kuin YT-neuvotteluissa oli selvitetty, voidaanko joku irtisanomisuhanalaisista työntekijöistä sijoittaa varastotyöhön. Koska yhtiö oli laiminlyönyt työntarjoamisvelvollisuutensa, irtisanominen katsottiin perusteettomaksi. Tuomitun korvauksen suuruus vastasi irtisanotun 10 kuukauden palkkaa.

Ratkaisussa 2019:17 työtuomioistuin korosti, ettei uuden työntekijän työn tarvitse olla sisällöltään vastaavaa kuin irtisanotun tekemä työ. Riittävää on, jos irtisanottu olisi voinut siirtyä kohtuullisen koulutuksen jälkeen siihen työhön, johon uusi työntekijä palkattiin. Tässäkin tapauksessa yhtiön katsottiin laiminlyöneen työntarjoamisvelvollisuutensa. Tuomitut korvaukset vastasivat irtisanottujen 8–12 kuukauden palkkaa.

Tuomiot muistuttavat siitä, että työnantajalla on velvollisuus varautua työn määrään vaikuttaviin muutoksiin jo siinä vaiheessa, kun kyse on vasta suunnitelmasta eikä päätöksiä irtisanomisista ole tehty. Mitä lyhyempi aika uuden työntekijän palkkaamisen ja vanhan työntekijän irtisanomisen välillä on, sitä helpommin asioiden katsotaan olevan yhteydessä toisiinsa tavalla, joka tekee irtisanomisesta perusteettoman.