Työ & Laki

Työsuhteen jälkeinen kilpailukielto edellyttää erityisen painavia syitä

22.5.2015 klo 15:59

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2014:50 arvioitiin robotiikka-alalla työskennelleen insinöörin työsopimuksessa sovitun kilpailukieltoehdon pätevyyttä.

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa työsuhteensa aikana työskennellä kilpailijan palveluksessa tai muuten harjoittaa työnantajansa liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Työsuhteen päättymisen jälkeen vastaavaa kieltoa ei ole, ellei kilpailukiellosta ole nimenomaisesti sovittu työsopimuksessa tai erillisessä kilpailukieltosopimuksessa.

Kilpailukieltoehdosta voidaan sopia vain erityisen painavasta syystä

Jotta työsuhteen jälkeinen kilpailukielto olisi sitova, siitä sopimiselle on oltava "erityisen painavia syitä". Ilman erityisen painavia syitä sovittu kilpailukieltoehto ei ole pätevä.

Erityisen painavien syiden olemassaoloa arvioidaan ottamalla huomioon työnantajan toiminnan laatu, liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä johtuva suojan tarve sekä työntekijän asema ja tehtävät.

Kilpailukielto voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun työntekijä työskentelee tuotekehitys- tai tutkimustehtävissä tai on muuten sellaisessa asemassa, että hän saa haltuunsa kilpailullisesti tärkeää tai suojattavaa tietoa, joita kilpailevilla yrityksillä ei ole käytössä.

Erityisen painavat syyt arvioitava tapauskohtaisesti

Tapauksessa automaatioinsinöörinä B Oy:ssä toimineen työntekijä A:n työsopimuksessa oli sovittu kilpailukieltoehdosta, jonka mukaan A sitoutui neljän kuukauden ajan työsuhteensa päättymisen jälkeen olemaan solmimatta työsopimusta kilpailevan yrityksen kanssa. Ehdon rikkomisen sanktiona oli sopimussakko.

A:n pääasialliset työtehtävät olivat olleet robottijärjestelmiin liittyviä ohjelmointi-, huolto- ja kehitystehtäviä. A oli myös ollut B Oy:n tietojärjestelmän palvelimen pääkäyttäjä. Irtisanouduttuaan A ryhtyi työskentelemään B Oy:n kanssa kilpailevan yrityksen palveluksessa kuukausi työsuhteensa päättymisen jälkeen. B Oy katsoi kilpailukieltoehtoa rikotun ja vaati A:ta maksamaan sovitun sopimussakon.

KKO katsoi, että B Oy:n toiminnassa oli tehtäviä, joissa kilpailukieltoehdon käyttäminen voisi olla perusteltua. KKO:n mukaan A:lle ei kuitenkaan karttunut ohjelmointityössä sellaista tietotaitoa, jonka suojaaminen olisi kilpailullisesti tärkeää. B Oy:n palvelimen pääkäyttäjänä A oli voinut saada haltuunsa kilpailullisesti tärkeää tietoa. KKO arvioi kuitenkin, että A:n mahdollisuus hyödyntää tällaista tietoa oli ollut vähäinen. A:lla ei ollut alaisia ja hänen palkkansa oli ollut matala. Kaiken kaikkiaan vain vähäinen osa A:n tehtävistä oli ollut sellaisia, joilta osin kilpailukiellolle olisi ollut perusteita.

Kokonaisarvion perusteella KKO katsoi, ettei kilpailukiellosta sopimiselle A:n tapauksessa ollut työsopimuslain mukaisia erityisen painavia syitä eikä A:n työsopimuksessa sovittu kilpailukieltoehto siten sitonut häntä.

Erityisen painavien syiden oltava käsillä kilpailukiellosta sovittaessa ja työsuhteen päättyessä

Ratkaisu osoittaa, että kilpailukiellon käyttöperusteet on aina arvioitava tapaus- ja työntekijäkohtaisesti. Vaikka kilpailukieltosopimusten käyttäminen olisi lähtökohtaisesti perusteltua työnantajan liiketoiminnan laadun ja siitä johtuvan suojan tarpeen vuoksi, on erityisen painavien syiden täytyttävä myös yksittäisen työntekijän kohdalla.

Mitä keskeisempi rooli työntekijällä on erityisen suojan tarpeessa oleviin tutkimus-, kehitys- tai suunnittelutehtäviin ja mitä laajempi pääsy työntekijällä on työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksiin, sitä perustellumpaa kilpailukiellosta sopiminen useimmiten on.

Erityisen painavien syiden tulee olla olemassa sekä kilpailukiellosta sovittaessa että silloin, kun työntekijän työsuhde päättyy ja kilpailukieltoehtoon vedotaan. Mikäli työntekijän toimenkuvassa tapahtuu olennaisia muutoksia työsuhteen aikana, on suositeltavaa päivittää työntekijän työsopimuksen ehdot vastaamaan uuden position vaatimuksia.

On hyvä muistaa, ettei kilpailukielto ole voimassa, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, kuten työnantajan päättäessä työsopimuksen taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä.