Työ & Laki

Työsopimuslakiin ehdotetaan koeaikaa, takaisinottovelvollisuutta ja määrä-aikaisia työsopimuksia koskevia muutoksia

12.9.2016 klo 8:56

Hallitus on esittänyt useita muutoksia työsopimuslakiin. Keskeiset muutosehdotukset koskevat määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksiä, koeajan sallittua enimmäispituutta ja työnantajan takaisinottovelvollisuuden keston lyhentämisestä.

Työsopimuslain mukaan määräaikainen työsopimus voidaan työnantajan aloitteesta solmia vain perustellusta syystä, kuten esimerkiksi sijaisuuden johdosta. Muutosehdotuksen mukaan jatkossa työnantaja saisi palkata pitkäaikaistyöttömän määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustellun syyn vaatimusta. Edellytyksenä olisi, että palkattava henkilö olisi työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen perusteella ollut yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perustellun syyn vaatimusta tehdyn määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto olisi yksi vuosi.

Koeajan osalta on ehdotettu, että sen enimmäispituus olisi jatkossa kuusi kuukautta. Tällä hetkellä työsopimuslaki sallii sopimisen enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Lisäksi on ehdotettu, että jatkossa työnantajalla olisi mahdollisuus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi ollut poissa työstä. Koeaikaa voisi pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Työnantajan takaisinottovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta tarjota työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanotulle, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Takaisinottovelvollisuuden kestoaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi neljään kuukauteen. Jos työsuhde olisi jatkunut keskeytyksettä 12 vuotta, takaisinottoaika näissä tapauksissa olisi kuusi kuukautta.

Muutosten on ehdotettu tulevan voimaan 1.1.2017 alkaen. Hallituksen esityksessä HE 105/2016 ehdotetut muutokset voivat vielä muuttua ja täsmentyä eduskunnan käsittelyssä syksyn aikana.