Työ & Laki

Työsopimuslaki muuttuu 1. heinäkuuta

Heinäkuun alusta lukien työnantajan henkilöstömäärä otetaan huomioon irtisanomisarvi-oinnissa. Paljon keskustelua herättäneen lakimuutoksen tavoitteena on huomioida pienen työnantajan olosuhteet nykyistä paremmin.

Lakimuutos koskee työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaisia henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita. Muutoksen myötä irtisanomisperusteen kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Irtisanomisperusteen on jatkossakin perustuttava painavaan syyhyn, jolla on olennainen vaikutus työsuhteeseen. Velvollisuus varoittaa ennen irtisanomista säilyy jatkossakin – myös pienissä yrityksissä. Nyt voimaan tuleva muutos ei poista kokonaisarvioinnin merkitystä eikä tarkoita sitä, että ainoa merkitsevä asia olisi työnantajan henkilöstömäärä. Kyse on enemmänkin siitä, että kokonaisarvioinnissa painotetaan jatkossa enemmän työnantajan pientä kokoa ja henkilöstömäärää.

Työsopimuslakiin ei sisälly määritelmää pienelle työnantajalle. Lain valmisteluvaiheessa viitattiin ensin alle 20 henkeä työllistäviin yrityksiin, sitten alle 10 henkeä työllistäviin ja lopulta henkilöstömäärärajasta luovuttiin kokonaan. Viime kädessä jää tulevan oikeuskäytännön varaan, missä tilanteissa ja kuinka paljon henkilöstömäärälle tullaan antamaan painoarvoa.

Työsopimuslain uutta määräystä sovelletaan työntekijän menettelyyn, joka on tapahtunut 1.7.2019 tai sen jälkeen. Tätä aiemmin tapahtuneeseen menettelyyn sovelletaan aiemmin voimassa olleen lain sanamuotoja.

Castrén & Snelman