Työ & Laki

Työnantajan tiedonantovelvollisuus yhteistoimintaneuvotteluissa

12.9.2016 klo 8:31

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa S 15/1271 tarkasteltiin työnantajan yhteistoimintalain mukaisten velvollisuuksien täyttämistä erityisesti henkilöstölle annettujen tietojen riittävyyden osalta.

Tapauksessa oli kyse yhteistoimintaneuvottelusta, joka koski kolmen talonmiehen työtehtävien ulkoistamista ja kyseisten työntekijöiden työsopimusten irtisanomista taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Osapuolet olivat erimielisiä siitä, olivatko yhtiön neuvotteluprosessin aikana antamat tiedot riittäviä, oliko työntekijöiden koulutus- ja uudelleensijoitusmahdollisuuksia käsitelty riittävästi, ja oliko päätökset ulkoistamisesta ja irtisanomisista tehty ennen yhteistoimintamenettelyn päättymistä.

Henkilöstölle on annettava riittävät tiedot suunnitelluista toimenpiteistä

Mahdollisia irtisanomisia koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajan on annettava henkilöstölle käytettävissään olevat tiedot muun muassa aiottujen toimenpiteiden perusteista. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on, että henkilöstöllä olisi neuvotteluissa käsiteltävään asiaan kantaa ottaessaan mahdollisimman selkeä kuva asian taustalla olevista tekijöistä.

Tapauksessa henkilöstön edustaja oli pyytänyt työnantajalta tietoja ulkoistamisesta saatavan taloudellisen hyödyn arvioimiseksi. Työnantaja oli vedonnut liikesalaisuuteen ja kieltäytynyt antamasta tietoja kirjallisesti. Laskelmia oli käyty läpi suullisesti tavalla, joka oli antanut työntekijöille virheellistä ja puutteellista tietoa.

Hovioikeus katsoi, ettei työnantajalla ollut perusteita kieltäytyä antamasta tietoja kirjallisesti, kun henkilöstön edustaja oli näin nimenomaisesti pyytänyt. Liikesalaisuuteen vetoaminen ei ollut pätevää, sillä yhteistoimintalaki asettaa henkilöstön edustajille erityisen salassapitovelvollisuuden. Yhtiö oli toiminnallaan rikkonut yhteistoimintalain säännöksiä.

Koulutus- ja uudelleensijoitusmahdollisuuksien selvittäminen

Yhteistoimintalain mukaan neuvotteluissa on käsiteltävä vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi ja vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi. Konkreettisia käsiteltäviä asioita ovat irtisanomisuhan alaisten työntekijöiden koulutus- ja uudelleensijoittamismahdollisuudet.

Tapauksessa todistajien kertomukset ja neuvotteluissa laaditut pöytäkirjat osoittivat, että koulutus- ja uudelleensijoitusmahdollisuuksia oli käsitelty pintapuolisesti. Koulutusmahdollisuuksia oli selvitetty vain yhteen toimenkuvaan, vaikka yhtiössä oli henkilöstöä ainakin kolmessa eri toimenkuvassa. Hovioikeus katsoi, ettei uudelleensijoittamis- ja koulutusmahdollisuuksia ollut käsitelty riittävästi lain vaatimalla tavalla.

Neuvottelut aloitettava ja saatettava päätökseen ennen tosiasiallisten ratkaisujen tekemistä

Työnantajan on täytettävä neuvotteluvelvollisuus ennen päätöksentekoa neuvoteltavasta asiasta. Työnantajalla saa ja pitääkin olla suunnitelma neuvotteluissa käsiteltävistä toimenpiteistä, mutta suunnitelmaa ei saa esittää ainoana kysymykseen tulevana ratkaisumallina, vaan henkilöstöllä pitää olla aito mahdollisuus vaikuttaa asian lopputulokseen.

Hovioikeus kiinnitti huomiota neuvottelupöytäkirjoihin ja niissä käytettyihin sanamuotoihin, jotka antoivat ymmärtää, että päätös irtisanomisista oli tehty ennen yhteistoimintamenettelyn päättymistä. Lisäksi kun otettiin huomioon todistajien kertomukset kokousten sisällöstä, katsoi hovioikeus, että talonmiesten työsuhteiden jatkaminen ei enää ole ollut todellinen vaihtoehto neuvotteluiden aikana. Yhtiön katsottiin tehneen päätöksen irtisanomisista yhteistoimintalain vastaisesti ennen neuvottelumenettelyn päättymistä.

Yhtiö tuomittiin suorittamaan hyvityksenä 15.000 euroa per irtisanottu työntekijä. Tuomio on lainvoimainen.

Tapaus osoittaa, miten tärkeää on aloittaa neuvotteluprosessi riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta henkilöstöllä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Tapaus muistuttaa myös neuvotteluprosessin aikana annettujen tietojen merkityksestä ja siitä, miten keskeinen osa neuvotteluja on se, että henkilöstöllä on käytettävissään riittävät tiedot työnantajan suunnittelemista toimenpiteistä.