Rekrytointi

Tunnista työnhakijan siirrettävät taidot – rekrytoit muutoskyvykkyyttä

Työelämän muuttuessa on yhä tärkeämpää rekrytoida kovan osaamisen ohella myös taitoja ja ominaisuuksia, jotka on mahdollista siirtää tehtävästä toiseen.

Työelämä, teknologia ja bisnekset muuttuvat niin, että tänään palkattavan henkilön työtehtävät saattavat olla muutaman vuoden kuluttua jotakin aivan muuta. Työpaikoilla tiedetään ja tunnetaan, että vain muutos on pysyvää. Nyt viimeistään kannattaakin alkaa panostaa muutokselle avointen, joustavien tekijöiden rekrytointiin.

Joustavuus on yksi tämän päivän tärkeimmistä siirrettävistä taidoista. Siirrettävillä taidoilla tarkoitetaan osaamista, jota meillä kaikilla on omaan ammattiimme liittyvän osaamisen lisäksi. Kuljetamme sitä mukanamme työpaikasta ja työtehtävästä toiseen. Siirrettävät taidot ovat osaamista, josta on hyötyä kaikessa työssä, eri toimialoilla ja erilaisissa työyhteisöissä ja -tilanteissa toimiessa. Keräämme ja kehitämme tällaista osaamista työelämässä, mutta myös vapaa-ajalla ja harrastuksissa. 

Mitä monipuolisempi siirrettävien taitojen työkalupakkimme on, sitä joustavammin sopeudumme erilaisiin tilanteisiin ja työssämme tapahtuviin muutoksiin. Valmiudet ottaa vastaan uusia työtehtäviä, tiimikavereita tai organisaatiomuutoksia ovat paremmat niillä, joilla on laajat työelämätaidot. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintapolitiikkayksikön johtaja Liisa Hakala kannustaa kasvattamaan tällaisia taitoja, jotta pystyisimme vastaamaan työelämän haasteisiin ja hyödyntämään sen tarjoamat mahdollisuudet. Hakala kutsuu taitoja kolumnissaan työelämävalmiuksiksi ja metataidoiksi

Halutuimmat siirrettävät taidot peilaavat työelämän trendejä

Monet siirrettävistä taidoista ovat niin sanottuja pehmeitä taitoja, mutta myös esimerkiksi myyntiosaaminen on taitoa, joka kulkee mukana työpaikasta ja -tehtävästä toiseen, ja joka kannattaa huomioida työnhakuprosessissa silloinkin kun et ole rekrytoimassa myyntitehtäviin. Siirrettäviä taitoja ovat myös esimerkiksi viestintä-, esiintymis- ja neuvottelutaidot, joista on hyötyä lähes työssä kuin työssä. Yhteistyötaidot ovat arvossaan, koska työtä tehdään yhä enenevässä määrin tiimeissä.

Viime aikoina työelämäpuheessa on korostunut myös empatia, jota odotetaan erityisesti johdolta.

Työelämä muuttuu voimakkaasti, joten auttaa pärjäämään ja viihtymään, jos on halukas oppimaan uutta – tämäkin on ominaisuus, joka on siirrettävissä. Esimerkiksi teknisestä ymmärryksestä ja halusta oppia hallitsemaan uutta tekniikkaa on hyötyä monella alalla ja monenlaisessa työssä. Teknologia kehittyy voimakkaasti, eikä tekniikka ole enää oma erillinen saarekkeensa. Keskity siis mieluummin tarkastelemaan hakijan kiinnostusta ottaa haltuun uutta teknologiaa sen sijaan, että hakisit osaajaa, joka hallitsee yhden tietyn ohjelmiston täydellisesti. Näin ohjelmiston vaihtuessakin voit olla varma, että henkilö pystyy sopeutumaan eikä uutta rekrytointia tarvitse aloittaa. 

Siirrettäviä taitoja on tarvittu ja tullaan tarvitsemaan aina, mutta se, mitkä taidot kulloinkin korostuvat, riippuu työelämän muutoksista ja trendeistä. Tällä hetkellä pinnalla olevia, tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja ja niiden taustoja avataan ansiokkaasti esimerkiksi tässä Talous ja nuoret TATin Bisneskurssien artikkelissa

Taidot eivät ole samanarvoisia – rekrytoi sitä, mitä yritys todella tarvitsee

Se, millaisia siirrettäviä taitoja kussakin yrityksessä tarvitaan, riippuu yrityksen kulttuurista. Työpaikkailmoituksessa luetellaan tyypillisesti tehtävässä tarvittava osaaminen, mutta yhtä tärkeää on osata kertoa, millaisia muita taitoja ja ominaisuuksia yritys arvostaa. Nämä toiveet ovat johdettavissa yrityksen kulttuurista, ja niistä viestiminen auttaa rekrytoimaan henkilön, joka todennäköisesti viihtyy. Pelkkä tekninen vaatimuslista ei riitä, jos haluat rekrytoida osaajia, jotka pystyvät tuottamaan arvoa yritykselle myös silloin kun työtehtävät tai koko yrityksen bisnes muuttuu.

Jotta yritys pystyy rekrytoimaan tarvitsemaansa osaamista, sen on ensin tunnistettava, millaisia taitoja se tarvitsee ja arvostaa.

Yritykselle tärkeiden siirrettävien taitojen tunnistaminen vaatii itsetuntemusta.

Tehdäänkö meillä todellisuudessa niin paljon tiimityötä, että asiaa kannattaa korostaa työpaikkailmoituksessa? Pärjääkö teknisesti taitava henkilö meillä, vaikkei hän tykkäisi esiintyä? Vaadimmeko empatiataitoja, koska se on nyt muodikasta vai koska se sopii kulttuuriimme? Työpaikkailmoitukseen kannattaa listata vain sellaiset taidot, joita yrityksessä aidosti tarvitaan.

Yksi keino varmistaa, että sopivat työnhakijat tuntevat yrityksen kulttuurin, on viestiä yrityksen arvostamista ominaisuuksista pitkäjänteisesti myös rekrytointikampanjoiden välillä.

Tunnista hakijan siirrettävät taidot

Kun olet tunnistanut yrityksen kulttuurista ne siirrettävät ominaisuudet, joita yritys työntekijöissään arvostaa, on rekrytoijana vuorosi löytää hakijoiden joukosta ne, joilla on haluttua osaamista. Työntekijät tuovat usein esimerkiksi yhteistyö- ja IT-taitojaan esiin työnhaussa, mutta eivät aina kovin käytännönläheisesti.

Kannattaakin pyytää hakijaa kertomaan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hän on hyödyntänyt mainitsemiaan taitoja työssä.

Työnhakijoilla on usein myös erilaisten analyysien, kuten 360-kyselyjen tuloksia, joilla he pystyvät todentamaan ominaisuuksiaan. Pyydä siis hakijaa rohkeasti avaamaan tuloksia sinulle.

Aina työntekijä ei itse tunnista omia vahvuuksiaan. Löytääksesi parhaan mahdollisen osaajan sinun on rekrytoijana otettava vastuuta siitä, että hakijan taidot tulevat näkyviin. Siirrettäviä taitoja voi löytyä vaikka juttelemalla hakijan harrastuksista. Joukkuepelit ovat saattaneet vahvistaa tiimityötaitoja tai erähenkisyys asennetta, mutta hakija ei itse näe näiden yhteyttä työelämään. Sosiaalinen henkilö voi olla erinomainen sivutoiminen taksikuski persoonansa ansiosta – huolimatta siitä, että hänellä on korkeakoulututkinto. Älä siis anna kovan osaamisen mitätöidä sitä, mitä siirrettävillä taidoilla on annettavanaan.

Kaikilla työtehtävää hakeneilla on jotakin piilevää osaamista, josta voi olla hyötyä yritykselle, ja rekrytoijana sinun tehtäväsi on löytää se. Mitä enemmän käytte keskustelua siirrettävistä taidoista rekrytoinnin aikana, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on onnistua rekrytoinnissa. 

Siirrettävät taidot alanvaihtajan valttikorttina

Muuttuvassa työelämässä, jossa rekrytoidaan yhä useammin toimialarajojen yli, sinun on rekrytoijana pystyttävä näkemään kovan osaamisen ohi ja muiden vahvuuksien ytimeen. Erityisen tärkeää siirrettävien taitojen tunnistaminen onkin silloin kun rekrytoidaan alanvaihtajia. Ja niitä todella rekrytoidaan. Alanvaihto ei ole enää mikään marginaalinen ilmiö. 

Alaa vaihtaessa spesifiä ammattiin liittyvää taitoa menetetään, mutta työvuosien ja kertyneen osaamisen ei pidä antaa valua hukkaan; vaikka alanvaihtaja ei voi tuoda mukanaan alan osaamista, hänellä voi olla yrityksen menestyksen kannalta tärkeitä siirrettäviä taitoja. Erityisesti kokeneilla työntekijöillä, jotka vaihtavat alaa, on usein työvuosien ja elämänkokemuksen tuomaa itsetuntemusta, mikä voi auttaa heitä sanoittamaan taitoja ja ominaisuuksia. Jos työtä hakeva tunnistaa ja osaa sanoittaa omat siirrettävät taitonsa, hänellä on paremmat mahdollisuudet saada ensimmäinen työpaikka uudelta alalta. Jos ei, rekrytoijana löydät ne keskustelemalla hakijan työhistoriasta niin, että tehtävään tulee valituksi sopivin mahdollinen tekijä. 

Näin selvität, millaisia piileviä taitoja hakijalla on

  • Sukella syvälle hakijan työhistoriaan. Kaikki työ on kehittänyt joitain taitoja, jotka ovat siirrettävissä uuden työnantajan käyttöön.
  • Selvitä, millaista osaamista hakija on kerryttänyt vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Voit löytää yritykselle arvokkaita ominaisuuksia, joita hakija itse ei osannut sanoittaa.
  • Pyydä hakijaa kertomaan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hän on hyödyntänyt yrityksen tarvitsemia taitoja aiemmissa työpaikoissaan. 
  • Tutustu hakijan persoonaan. Joskus kaikkein merkittävimmät siirrettävät taidot kumpuavat hakijan henkilökohtaisista ominaisuuksista.
Toimittaja: Noora Holmström