Vastuullisuus

Palkkatyytyväisyyden takana on toimiva palkkausjärjestelmä

Vastuullinen työpaikka

Toimiva palkkausjärjestelmä kannustaa tekemään oikeita asioita ja lisää oikeudenmukaisuuden tunnetta.

Läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, kannustavuus ja ajantasaisuus ovat asioita, jotka liittyvät kiinteästi hyvin toimivaan palkkausjärjestelmään. Jos henkilöstö ei tunne palkkauksensa perusteita, eikä tiedä miten voi itse palkkaansa vaikuttaa, hukataan helposti mahdollisuus hyödyntää palkkausjärjestelmää johtamisen välineenä. Samalla palkkausjärjestelmän kannustavuus kärsii.

Palkkausjärjestelmän vastattava muuttuvaa työelämää

Kerran käyttöönotettu ja rakennettu palkkausjärjestelmä ei tarkoita, että järjestelmä toimisi sellaisenaan loputtomiin. Työelämän ja työn muuttuessa tulee varmistaa, että palkkausjärjestelmä tunnistaa muuttuvat työtehtävät, arvioi oikeita asioita ja huomioi tehtävien uudet osaamisvaateet. Ajantasaiset tehtäväkuvaukset edesauttavat työtehtävissä ja osaamisvaateissa tapahtuvien muutosten tunnistamista ja järjestelmää pystytään tarvittaessa päivittämään, mikäli se ei enää vastaa työn todellisuutta

Pelkkä järjestelmän päivittäminen ei riitä vaan lisäksi on huolehdittava, että järjestelmää osataan käyttää oikein. Esimiesten perehdyttäminen järjestelmään ja siinä tapahtuviin muutoksiin on edellytyksenä sille, että järjestelmää pystytään hyödyntämään johtamisen välineenä.

Yhtiökohtaiset palkkausjärjestelmät osana työpaikan arkea

Yhtiökohtaisilla palkkausjärjestelmillä pystytään yleensä parhaiten arvioimaan asiantuntijatyön vaativuutta ja suoriutumista. Tärkeää on, että järjestelmä koetaan omaksi ja se on rakennettu työyhteisön tarpeista. Kun järjestelmä perustuu työyhteisössä tehtävälle työlle, varmistetaan, että se tunnistaa kaiken työyhteisössä tehtävän työn. Toimiva palkkausjärjestelmä tukee erilaisten urapolkujen luomista yrityksissä ja kannustaa henkilöstöä urakehitykseen.

Läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus tukevat työyhteisön ilmapiiriä

Palkkauksen oikeudenmukaisuus heijastuu työyhteisön ilmapiiriin. Läpinäkyvä palkkausjärjestelmä ehkäisee epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Palkkatietämys lisää myös palkkatyytyväisyyttä, kun palkan perusteet ovat selvillä.

Palkkatietämys ei synny itsestään vaan edellyttää työnantajalta ja esimiehiltä aktiivista tiedottamista ja perehdyttämistä. Jokaisen työntekijän tulee tietää mistä oma palkka muodostuu. Miten oman työn vaativuus on arvioitu, miten työssä suoriutumista arvioidaan ja kuinka palkkaan voi vaikuttaa.

Läpinäkyvä palkkausjärjestelmä edesauttaa huomaamaan mahdollisia epäkohtia ja edistää palkkatasa-arvon toteutumista. Riittävän tarkasti avattu palkkausjärjestelmä voi edistää palkkatasa-arvoa jopa tasa-arvosuunnitelmaa paremmin.

Palkkausjärjestelmä on usein osa yrityksen palkkauksen ja palkitsemisen kokonaisuutta. Koko tämän kokonaisuuden tulee olla henkilöstön tiedossa ja tuntema, eikä se saa kohdella ketään perusteettomasti eri tavoin.

Henkilöstöedustajat palkkatietämyksen tukijoina

Esimiesten lisäksi henkilöstöedustajilla on keskeinen rooli palkkatietämyksen varmistamisessa. Henkilöstöedustajien perehdyttämisellä palkkausjärjestelmään ja käytössä oleviin palkitsemiskäytäntöihin mahdollistetaan se, että he pystyvät neuvomaan ja tukemaan henkilöstöä palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Asioiden käsittely yhteistoiminnassa ja yhteistyö henkilöstöedustajien kanssa mahdollistaa henkilöstön osallisuuden ja kokemuksen mahdollisuudesta vaikuttaa asioihin.

Palkasta pitää voida keskustella

Palkkauksen ja sen perusteiden tulisi olla kiinteä osa työpaikan arkea – asioita, jotka ovat kaikille tuttuja ja joista voidaan luontevasti puhua työyhteisössä. Palkoista tulee keskustella säännöllisesti ja kynnyksen ottaa oma palkka puheeksi esimiehen kanssa tulee olla matala. Säännölliset palkkakeskustelut varmistavat, että jokainen pystyy keskustelemaan palkastaan ja asiasta tulee luonnollinen osa työyhteisön arkea. Tunne palkkauksen oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan palkkaansa motivoi ja kannustaa henkilöstöä ja hyödyttää näin myös työnantajaa.

Riikka Sipilä, Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka, Suomen Ekonomit

 

Kuvaaja: Vesa Laitinen