Työ & Laki

Muutoksia työaikalakiin ja työsopimuslakiin koskien 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä

Työ & Laki, Castrén & Snellman

Vuoden 2023 alusta otetaan käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus, jonka tavoitteena on parantaa 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta sekä työmarkkina-asemaa ja työssä jaksamista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi muutetaan työttömien palveluita ja työttömyysturvan rahoitusta sekä muutosturvaa ja osa-aikatyön säännöksiä. 

Työajan lyhentäminen ja osa-aikatyö

Uudistus vahvistaa yli 55-vuotiaiden oikeutta lyhennettyyn työaikaan, kun työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa työntekijä on jäämässä osa-aikaiselle sairauslomalle, varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Uudistuksen myötä työnantajan on työntekijän pyynnöstä ensisijaisesti pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijän on mahdollista lyhentää säännöllistä työaikaansa siirtyäkseen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle taikka tehdäkseen osittaisen sairauspoissaolon aikana osa-aikatyötä. Työntekijällä ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta lyhennettyyn työaikaan, vaan siitä tulee sopia työnantajan kanssa. Työnantajan on kuitenkin ensisijaisesti mahdollistettava työajan lyhentäminen tai osa-aikatyöhön siirtyminen. Kynnys sille, että työnantaja kieltäytyy säännöllisen työajan lyhentämisestä tai osa-aikatyöhön siirtymisestä edellä mainituissa tilanteissa, on korkea ja työnantajan tulee jo nykyisen lainsäädännön mukaan esittää työntekijälle perusteet, joiden vuoksi esimerkiksi lyhennetyn työajan käyttöön ottaminen ei onnistu. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työssä jaksamista.

Lue myös: Työsopimuslaki tuo turvaa ja velvollisuuksia

Lisäpäiväoikeuden poistuminen 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä ja 55 vuotta täyttäneiden työllisyyden parantaminen

Mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin poistuu 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Muutos ei kuitenkaan vaikuta jo työttömyysturvan lisäpäivillä oleviin henkilöihin eikä vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneisiin. Lisäpäivien poistolla pyritään edistämään ikääntyvien työllisyyttä.  Tutkimusten perusteella lisäpäivillä on havaittu olevan työllisyyttä vähentävä vaikutus. Jos kyseessä on tilanne, jossa työ päättyy, uudelleentyöllistymistä tuetaan ehdotetulla muutosturvalla. Uuden muutosturvan tavoitteena on irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistymisen nopeuttaminen. Nykyisen muutosturvan lisäksi työsopimuslaissa tullaan säätämään uudesta muutosturvasta kaikille tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotuille yli 55-vuotialle, jotka ovat työskennelleet saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Uuden muutosturvan sisältö koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Muutosturvaraha pitää sisällään irtisanotun yhden kuukauden palkkaa vastaavan summan, jonka maksaa työttömyyskassa tai Kela. Muutosturvakoulutuksen arvo vastaa enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa ja sen järjestämisestä vastaa työ- ja elinkeinotoimisto. Muutosturvakoulutuksen tavoitteena on tukea irtisanotun ammatillisia valmiuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä sekä edistää irtisanotun nopeaa uudelleen työllistymistä. 

Työllistymisvapaita pidennetään yli 55-vuotiaiden työntekijöiden osalta, jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Työllistymisvapaiden pituus lisääntyy uuden työsopimuslain 7 luvun 12 a §:n mukaisesti nykyisestä 5, 10 tai 20 päivän mukaisesta vapaasta 5, 15 tai 25 päivän pituiseen työllistymisvapaaseen. Työllistymisvapaa tarkoittaa työntekijän palkallista vapaata, jota voidaan käyttää työllistymissuunnitelman laatimisen, työvoimakoulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelun, viranomaisaloitteisen työpaikan haun, työhaastattelun ja uudelleensijoitusvalmennuksen lisäksi osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen sekä muutosturvakoulutuksen aloittamiseen. Työllistymisvapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan siten,  että mitä pidempi irtisanomisaika on, sitä pidempi on myös työllistymisvapaa. Lakimuutoksen myötä työnantajan on myös tiedotettava työntekijän oikeudesta muutosturvakoulutukseen ja muutosturvarahaan, jos työntekijä on irtisanomista toimittaessa täyttänyt 55 vuotta ja työsuhde on yhdenjaksoisesti tai enintään yhteensä 30 päivää jatkunein keskeytyksin kestänyt vähintään viisi vuotta. 

Lakimuutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2023. 

Hallituksen esitys HE 62/2022 vp 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi on luettavissa kokonaisuudessaan Finlexistä.

Lue myös: Työnantajan on jatkossa annettava työntekijälle entistä laajempi kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Työ & Laki, Castren&Snellman