Rekrytointi

Aina ei tarvitse irtisanoa – näin lomautat oikein

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työnantajan aloitteesta. Työsopimus pysyy muutoin voimassa. Lomauttaminen on käytännössä vaihtoehto sille, että työntekijä irtisanottaisiin tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla kokonaan.

Lomautuksen vaiheet:

  1. Ennakkoselvitys lomautuksesta ja työntekijän kuuleminen
  2. Lomautusilmoitus ja todistus lomauttamisesta
  3. Lomautuksen päättyminen

Yleistä lomauttamisesta

Suomen talous kukoistaa jälleen, mutta seuraava rysäys on jo kulman takana. Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomautus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva.

Työnantajalla on oikeus lomauttamiseen kahdessa tilanteessa: 1) mikäli tarjottavan työn määrä on tilapäisesti vähentynyt ilman mahdollisuutta tarjota muuta sopivaa työtä, tai 2) edellytykset irtisanomiseen tuotannollisin ja taloudellisin perustein ovat jo olemassa. Jälkimmäisessä tapauksessa edellytetään, että tarjolla oleva työ on esimerkiksi suhdanteiden vuoksi olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt.

Lomautuksen vaihtoehtona kannattaa joissain tapauksissa harkita työsuhteen muuttamista osa-aikaiseksi. Se on lomauttamisen tapaan mahdollista työnantajan yksipuolisena päätöksenä, jos edellytykset irtisanomiseen tuotannollisin ja taloudellisin perustein ovat olemassa.

Työnantajalla velvollisuus ennakkoselvitykseen ja työntekijän kuulemiseen

Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Asianosaisille tulee varata mahdollisuus ottaa kantaa ennakkoselvityksen sisältöön. Selvityksen voit laatia Sopimuskoneella tästä.

Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Voit laatia Sopimuskoneella helposti kutsun kuulemistilaisuuteen tästä ja muistion tilaisuudesta tästä.

Ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos ennakkoselvityksen kattamat asiat on käyty jo yhteistoimintaneuvotteluissa (“yt-neuvottelut”). Velvollisuus yt-neuvotteluihin on työnantajilla, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää.

Työntekijän oikeus lomautusilmoitukseen ja lomautustodistukseen

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Ilmoituksen voit laatia Sopimuskoneella vaivatta tästä.

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Voit laatia todistuksen tästä.

Lomautuksen päättyminen

Jos työntekijä on tarve saada takaisin töihin ja lomautus on sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu. Jos työntekijä on tehnyt työsopimuksen toisen työnantajan kanssa lomautuksen ajaksi, hänellä on oikeus irtisanoa kyseinen työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisajalla.

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän lomautuksen aikana – olettaen, että irtisanomiseen on myös perusteet – työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

 

Laadi lomautuksessa tarvittavat dokumentit vaivatta Sopimustiedon palvelussa:

Lomautuksen ennakkoselvitys

Työntekijän kuulemistilaisuus, kutsu
Työntekijän kuulemistilaisuus, muistio

Lomautusilmoitus
Ilmoitus työn alkamisesta lomautuksen jälkeen
Todistus lomautuksesta