Koulutus

Filosofian maisteri (ympäristöekologia)

Helsingin yliopisto
Yliopisto
"
Ympäristöekologi hallitsee luonnonvarojen kestävän käytön ekologiset ja biotekniset perusteet sekä vaurioituneen maaperän ja pinta- ja pohjavesien kunnostuksen. Ympäristöekologi tietää, millaisia haitallisia vaikutuksia ihmistoiminnalla voi olla ekosysteemien toimintaan ja osaa ennaltaehkäistä ja vähentää niitä sekä korjata jo tapahtuneita ympäristövahinkoja.

Pääaine: ympäristöekologia

Sivuaine: ympäristöalan monitieteinen sivuaine (26 op)

Pro gradu -tutkielman otsikko:
Maatalousympäristön perhosten esiintymisen mallintaminen ja High Nature Value –indikaattorin arviointi
(http://hdl.handle.net/10138/155081)

Luonnontieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto
Yliopisto
"
Pääaine: ympäristöekologia

Sivuaineet: tilastotiede (35 op) ja ympäristökemia (25 op)

Kandidaatin tutkielman otsikko: Imposex ekotoksikologisena ilmiönä

Linkit

Pro gradu -tutkielma: Maatalousympäristön perhosten esiintymisen mallintaminen ja High Nature Value –indikaattorin arviointi
Tutkielmani tavoitteena oli arvioida maatalousympäristön arvotuksessa käytetyn High Nature Value -indikaattorin soveltuvuutta maatalouden tukien suuntaamiseen. Käytin elinympäristömallien rakentamiseen R-ohjelmointiympäristön biomod2-pakettia.
RIMA-hankkeen raportti
Kemikaalionnettomuuksien riskienhallinta ja pilaantuneiden alueiden kunnostus. Toimin RIMA-hankkeessa sekä suunnittelijana että tutkijana.
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2008–2009
Raportissa kuvataan valtion ympäristölupaviranomaisten vuosina 2008 ja 2009 myöntämien ympäristönsuojelulain mukaisten ympäristölupapäätösten seurannan tulokset. Olin mukana sekä ympäristölupapäätösten seurannassa että tämän raportin laatimisessa.