Risteilyisäntä/Cruise Host, Kemin Matkailu Oy
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 24.4.2024
  • Hae viimeistään 31.10.2024
  • Palkkaus: 18€/t
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Miltä kuulostaisi asiakaspalvelutyö maailman ainoalla matkailukäytössä olevalla jäänmurtajalla. Jäänmurtaja Sampon risteilyt ovat Lapin ja koko Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia matkailuelämyksiä. Jo 35 vuoden ajan olemme vieneet Kemissä asiakkaita yli 50 eri maasta vuosittain tälle ainutlaatuiselle risteilylle halki jäisen Perämeren. Asiakkaamme ovat tästä elämyksestä haltioissaan, mikä tekee oppaan työstä myös erittäin kiitollista.
Kemin Matkailu Oy hakee Jäänmurtaja Sampolle oppaita talvelle 2024-2025. Sampo risteilee 16.12.2024-6.4.2025 ja risteilyjä on lähes päivittäin, yleensä kaksi kertaa päivässä.

Työssäsi opastat kansainvälisiä ryhmiä Sampon risteilyn aikana. Kierrätät vieraita aluksella tutustuen sen historiaan, tekniikkaan ja miehistöön. Olennainen osa opastyötä Sampolla on asiakkaiden viihdyttäminen, tarjoilijoiden avustaminen myyntityössä, siivoustyöt, sekä asiakkaidemme pukeminen ja avustaminen jääkellunnan aikana. Tämä osuus vaatii hyvää yleiskuntoa. Oppaat myös voivat toimia risteilyjen ja satamakuljetusten järjestelyissä LumiLinnalla. Olet olennainen osa Kemin Matkailuyhtiön elämysten toteuttamista. Sampo on meille erittäin tärkeä osa liiketoimintaa ja ehdottomasti koko Meri-Lapin matkailun kärkituote.

Sampon rinnalla tuomme uuden toisen jäänmurtaja Arktiksen vahvistamaan elämyksiä. Työ voi olla vaihtelevaa molempien alusten välillä. Arktiksen jäänmurtajaristeilyt käynnistyvät 1.12.alkaen ennen Sampon kauden aloitusta.

Jos omaat jonkin erityistaidon, ja olisit halukas hyödyntämään taitoasi työssäsi, mainitse tästä hakemuksessa.

Risteilyisäntänä vastaat seuraavista asioista
Risteilyjen suunnittelu, mukaan lukien oppaiden tehtävät, ryhmien aikataulu risteilyn aikana, jäällä kelluvien aktiviteettien aikojen valvonta ja yleinen järjestäminen kenelle ja milloin. Koordinointi toimiston, asiakkaiden, oppaiden ja miehistön kanssa.
Risteilyn valmistelu aamulla, tarkistaminen, että kaikki on kunnossa.
Olet tarvittavien tarvikkeiden (sertifikaatit, kartat, myymälän myynti) koordinaattori
Oppaiden ohjelmien ja tehtävien mukauttaminen risteilyn aikana tarvittaessa. Varmista, että asiakaspalvelu ja kokemukset onnistuvat.
Otat yhteyttä asiakkaisiin kysymyksillä ja tiedusteluilla.
Auta,ohjaa muita oppaita heidän tehtäviään koskevissa kysymyksissä.
Oppaiden koordinointi ja ohjaus jääuintitoiminnan aikana. Varmista, että risteilyohjelmat suoritetaan aikataulun mukaisesti.

What would customer service work on the world's only icebreaker in tourist use sound like? Icebreaker Sampo's cruises are the most internationally known tourist experiences in Lapland and the whole of Finland. For 35 years, we have been taking customers in Kemi from more than 50 different countries every year on this unique cruise across the icy Back Sea. Our customers are enthralled by this experience, which also makes the work of a guide very rewarding.
Kemin Matkailu Oy is looking for guides for Jäänmurtaja Sampo for the winter of 2024-2025. Sampo cruises from 16.12.2024 to 6.4.2025 and there are cruises almost daily, usually twice a day.

In your job, you guide international groups during Sampo's cruise. You take guests around the ship, getting to know its history, technology and crew. An essential part of guide work at Sampo is entertaining customers, assisting waiters in sales work, cleaning work, as well as dressing and assisting our customers during ice flotation. This section requires good general fitness. The guides can also work in arranging cruises and port transfers at LumiLinna. You are an integral part of the realization of the experiences of Kemi Matkailuyhtiö. Sampo is a very important part of our business and definitely the top product of tourism in all of Meri-Lap.

Along with Sampo, we are bringing another new icebreaker, Arktiksen, to strengthen the experiences. The work can vary between both ships. Arctic icebreaker cruises start on December 1st before the start of Sampo's season.

If you have a special skill, and you would be willing to use your skill in your work, please mention this in the application.

As a cruise host you

Planning of cruises, including guides' tasks, schedule of groups during the cruise, supervise ice floating activity times, and general organization of who & when. Coordination with office, clients, guides and crew.
Preparing the cruise in the morning, checking everything is in good order.
You are coordinator of supplies needed (certificates, maps, shop merchandising
Adaptation of programs and tasks of the guides during the cruise if needed to solve. Making sure customer service and experiences are success.
Attend to customers with questions, inquiries.
Help,lead other guides with their questions about their tasks.
Coordination and guidance of guides during ice swimming activity. Make sure cruise programs are ran by scheduled time.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta mailto:jussi.kovaniemi@experience365.fi