(Poistunut julkaisusta)

Yhteisödiakoni
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.10.2018

Helsingin seurakuntayhtymä on käynnistänyt yhdessä Helsingin kaupungin kanssa työskentelyn elintarvikeavun jakamiskäytäntöjen uudistamiseksi. Tavoitteena on kehittää ruoka-aputoiminnan uudenlaista organisointia ja toteuttamista, löytää yhdessä eri toimijoiden kanssa vaihtoehtoisia ja helsinkiläiseen toimintaympäristöön sopivia keinoja ruoan jakelulle ilman kadulla jonottamista. Uuden toimintatavan tavoitteena on myös vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, vähentää ruokahävikkiä ja tarjota työllistymisen mahdollisuuksia.

Yhteisen seurakuntatyön diakoniassa on avoinna yhteisödiakonin kaksivuotinen (2019 - 2020) määräaikainen tehtävä.

Yhteisödiakonin tehtävänä on käynnistää seurakuntien kanssa yhteisöruokailuja ja niiden ympärillä tapahtuvaa kohtaamista, vastata kansalaistoiminnan kehittämisestä ja yhteisövalmennuksesta. Yhteisödiakoni mm. kehittää ruokahävikin yhteisöllistä hyödyntämistä, kouluttaa, valmentaa ja tukee seurakuntia yhteisöruokailujen ja niiden ympärillä tapahtuvan toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa, kehittää sosiaali- ja diakoniatyötä ruoka-avun kontekstissa sekä luo ja ylläpitää sidosryhmäsuhteita ja verkostoyhteistyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen mukaista diakonian viran kelpoisuutta (Kirkon säädöskokoelma nro 124) tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaan sekä seurakuntatyöhön ja sen sisältöihin, kokemusta hanketyöskentelystä sekä suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa eduksi katsotaan itsenäinen ja oma-aloitteinen työote, kehittämishalu ja -osaaminen, kyky verkostoituvaan ja osallistavaan työotteeseen, hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaidot sekä kokemus asiakastyöstä ja -ohjauksesta. Tehtävään valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan (peruspalkka 2931,25 euroa + mahd. kokemuslisä max 15 %). Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR-järjestelmän kautta ma 12.11. klo 15 mennessä. Hakijat arvioidaan ja valinnat haastatteluihin tehdään sähköisellä lomakkeella annettujen tietojen perusteella, vaikka hakemukseen voi lisätä liitteitä. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja haastattelut pidetään 14.11. tai 15.11.
Lisätietoja antaa diakonian päällikkö Kirsi Rantala 31.10. klo 10 - 11, 1.11. klo 12 - 13 ja 6.11. klo 12 - 13 p. 050 569 8378.