(Poistunut julkaisusta)

Valiokuntasihteereitä ja notaari
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Kirkkohallitus ottaa kirkolliskokouksen toimikaudelle 1.5.2020-30.4.2024

VALIOKUNTASIHTEEREITÄ JA NOTAARIN

toimeksiantosuhteeseen. Kirkolliskokous kokoontuu toukokuussa ja marraskuussa 4─5 päivän ajaksi käsittelemään asioita, jotka koskevat kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Asiat valmistellaan valiokunnissa, jotka kokoontuvat istuntoviikkoina ja tarvittaessa myös niiden välillä.

Tulevalle toimikaudelle haetaan valiokuntasihteereitä peruste-, laki-, hallinto-, talous-, käsikirja-, tulevaisuus- ja yleisvaliokunnalle. Perustevaliokunta käsittelee kirkon uskoa ja oppia, kirkon työn perusteita, kirkon ja valtion suhteita sekä kirkon suhteita muihin kirkkoihin ja uskontokuntiin. Lakivaliokunta valmistelee säädöksiä ja niiden nojalla annettavia määräyksiä koskevat asiat ja hallintovaliokunta kirkollista hallintoa koskevat asiat. Talousvaliokunta valmistelee kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviota, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä sekä muita kirkon ja seurakuntien taloutta ja palvelussuhteiden ehtoja koskevat asiat. Käsikirjavaliokunta valmistelee kirkollisia kirjoja ja niihin liittyviä kysymyksiä koskevat asiat, tulevaisuusvaliokunta kirkon työn pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tulevaisuuteen liittyvät asiat ja yleisvaliokunta kirkon yhteistä toimintaa ja kehittämistä koskevat asiat.

Valiokuntasihteerin tehtävänä on huolehtia valiokunnan työn järjestämisestä ja kokousten hallinnosta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Valiokuntasihteeri huolehtii käytännön järjestelyistä, hankkii tarvittavat selvitykset sekä laatii mietinnöt ja lausunnot. Valiokuntasihteereiltä edellytetään valiokunnan työalaan liittyvää koulutusta tai työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta tutkimusten, selvitysten tai lausuntojen laatimisesta. Lakivaliokunnan sihteeriltä edellytetään oikeustieteen muuta ylempää korkeakoulututkintoa kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkintoa sekä kokemusta tai perehtyneisyyttä säädösvalmistelussa. Aikaisempi kokemus valiokuntasihteerin tehtävistä katsotaan eduksi.

Notaarin tehtävänä on avustaa puheenjohtajaa ja pääsihteeriä sekä toimia suomen ja ruotsin kielen tulkkina täysistunnossa. Notaarilta edellytetään erinomaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan myös kokemus kirkon ja seurakuntien hallinnosta.

Kaikki tehtävät edellyttävät erinomaista suomen kielen taitoa, hyviä yhteistyötaitoja, paineensietokykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävistä maksetaan työkorvausta kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti (kuluvan toimikauden korvausten tasosta ks. kirkolliskokouksen päätös korvauksen perusteista ja määrästä). Tulevan toimikauden korvauksista päätetään toimikauden ensimmäisellä istuntoviikolla 4.-8.5.2020. Notaarin tehtävät ajoittuvat kokonaisuudessaan istuntoviikoille. Valiokuntien sihteerit sopivat tehtävien aikatauluista erikseen valiokunnan puheenjohtajan ja kirkolliskokouksen pääsihteerin kanssa.

Tehtävistä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa evl.fi/tyopaikat viimeistään 28.2.2020 klo 16.00. Kirkkohallitus ottaa huomioon määräaikaan mennessä tulleet ilmoittautumiset, mutta ei ole sidottu niihin asiaa ratkaistessaan.

Tiedusteluihin vastaa kirkolliskokouksen pääsihteeri Birgitta Hämäläinen, puh 040 688 1527.