Vägingenjör vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen
Ålands landskapsregering

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2020

Vägingenjör vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som vägingenjör vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen. 

Infrastrukturavdelningen och Vägnätsbyrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har ca 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; Allmänna byrån, Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Infrastrukturavdelningens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.  

Inom Vägnätsbyråns organisation finns en trafikingenjör, vägingenjör, bro- och hamningenjör och projektchef som stöds av biträdande ingenjörer, projekteringsingenjör och trafiksäkerhetskonsulent. Till byrån hör även vägunderhållsenheten. Byråns uppdrag är att ansvara som väghållare inom landskapet och att i detta uppdrag bl.a. analysera trafiksituationen på Åland, föreslå välgrundade insatser i trafiknätet för upprätthållande av infrastrukturen och utvecklande av den. Byrån ansvarar även för beställning av underhåll och genomförandet av beslutade infrastrukturinvesteringar, samt följer upp ingångna avtal. För det arbete byrån inte själva utför, upphandlas konsulter och entreprenörer. Inom avdelningen stöds byrån av administratörer, avdelningscontroller och jurist. 

Vägnätsbyrån är just nu i en spännande fas med många nya och stora projekt, som bland annat broutbytesprogrammet och ombyggnad av färjfästen. I projekten ingår nybyggnation och anläggande av vägar, broar och hamnar. 

Arbetet som vägingenjör vid Infrastrukturavdelningen

Som vägingenjör ansvarar du med stöd av infrastrukturteamet för att förbättra och utveckla trafiknätet genom ditt ansvar för investeringarna i det allmänna vägnätet inom landskapet. För väginvesteringar avsätts ca 4-5 miljoner euro av hela trafikbyråns investeringsbudget om ca 15 miljoner årligen. Budgeten fördelas på pågående projekt inom väg, bro och hamn och ansvaret för att genomföra investeringarna har i första hand du och dina kollegor bro- och hamningenjören, samt projektchefen. Du har ett nära samarbete med Trafikingenjören vars uppgift bl.a. är att utreda trafiksituationer på Åland och ta fram underlag för att motivera förändringar och investeringar i vägnätet. I samma team på byrån finns biträdande ingenjörer, projekteringsingenjör, projektadministratör och trafiksäkerhetskonsulent. En del arbeten beställs från vår vägunderhållsenhet, men huvuddelen upphandlas externt. 

Vi ser fram emot att utveckla vägingenjörstjänsten tillsammans med dig då vi nu samtidigt ser över hela teamets arbetssätt i syfte att modernisera det. Till ditt uppdrag som vägingenjör hör att utgående från identifierade reinvesterings- och investeringsbehov arbeta fram vägplaner, vilken även innefattar kommunikation med markägare och politiker, för att sedan handla upp entreprenader och följa upp ingångna avtal. I det praktiska arbetet har du ett gott stöd av ditt team, upphandlade konsulter och vägunderhållets personal som dagligen finns ute i vägnätet. 

Du ansvarar med teamet för att anslaget används på det långsiktigt bästa sättet med användarna och trafiksäkerhet i fokus. Därför tar teamet fram motiverade tidplaner för prioriterade åtgärder som underlag för politiska investeringsbeslut. Som beställare av entreprenader så har du naturligt en fot såväl vid datorn som ute på fältet vid vägbyggena. 

Myndighetsutövning i direkt koppling till arbetsfältet och vår roll som väghållare såsom hantering av ansökningar om anslutning till våra vägar, genomföringar och ledningsdragningar, hastighetsförändringar och dispenser om byggande i närheten av väg fördelas i teamet. Du föredrar själv ärenden för byråchef eller minister samt bereder ärenden inom verksamhetsområdet för avgörande i vår regering.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett spännande utvecklingsarbete där du själv har stora möjligheter att påverka, samt ett mycket intressant, utmanande och utvecklande jobb där du direkt påverkar ålänningarnas vardag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Vi ser att du är driftig, välorganiserad och flexibel. Arbetet kräver samarbetsförmåga, ett gott omdöme, datorvana och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. 

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning. 

Utbildning inom vägbyggnad eller anläggning, samt relevant arbetserfarenhet inom vägbyggnad eller anläggning är en fördel. Driftighet, ansvarstagande, gott omdöme, integritet och förmåga att upprätthålla goda kundkontakter tror vi är bra egenskaper för tjänsten och god muntlig och skriftlig förmåga i svenska, datavana samt körkort för personbil är krav.

Tillträde 

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas i överenskommelse.

Lön

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 4153 – 5270 euro/mån inkl. allmänt tillägg. Löneanspråk kan anges. 

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 5 augusti 2020 kl. 15:00 på adressen: 

Ålands landskapsregering
PB 1060    
AX-22111 MARIEHAMN

eller 

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som vägingenjör

Närmare information lämnas av byråchef Lennart Nord, telefon +358 (0)18 25163, eller avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud per e-post, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen


Mariehamn, den 10 juni 2020 

Avdelningschef            Yvonne Österlund

Nr 259 I1
ÅLR 2020/2423

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1367115
  • Tehtäväalue: Julkishallinto/järjestöt, Suunnittelu, Tutkimus/kehitys
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Sijainti: Ahvenanmaa
  • Lisätietoja antaa: Närmare information lämnas av byråchef Lennart Nord, telefon +358 (0)18 25163, eller avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud per e-post, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.