(Poistunut julkaisusta)

Utskottssekretetare och en notarie
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Kyrkostyrelsen anställer för kyrkomötets mandatperiod 1.5.2020–30.4.2024

UTSKOTTSSEKRETERARE OCH EN NOTARIE

för uppdragsförhållanden. Kyrkomötet sammanträder 4–5 dagar i maj och november för att behandla ärenden som gäller frågor som gäller kyrkans lära och arbete samt kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi. Ärendena bereds i utskott som sammanträder under sessionsveckorna och vid behov även mellan dessa.

För den kommande mandatperioden söks utskottssekreterare för konstitutions-, lag-, förvaltnings-, ekonomi-, handboks-, framtids- och allmänna utskottet. Konstitutionsutskottet behandlar kyrkans tro och lära, grunderna för kyrkans verksamhet, förhållandet mellan kyrkan och staten och kyrkans förhållande till andra kyrkor och trossamfund. Lagutskottet bereder ärenden som gäller författningar och bestämmelser som utfärdas med stöd av dem och förvaltningsutskottet behandlar ärenden som gäller den kyrkliga förvaltningen. Ekonomiutskottet bereder Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds budget samt verksamhets- och ekonomiplaner, verksamhetsberättelser och bokslut samt övriga ärenden i anslutning till församlingarnas ekonomi och villkoren för anställningsförhållanden. Handboksutskottet bereder ärenden som gäller kyrkliga böcker och frågor i anslutning till dem, framtidsutskottet ärenden i anslutning till långsiktig utveckling av kyrkans arbete och allmänna utskottet ärenden som gäller kyrkans gemensamma verksamhet och utvecklandet av denna.

Utskottets sekreterare har i uppdrag att ordna utskottets arbete och ansvarar för mötesadministrationen tillsammans med ordföranden. Utskottssekreteraren tar hand om praktiska arrangemang, skaffar utredningar som behövs samt utarbetar betänkanden och utlåtanden. Utskottssekreteraren förväntas ha utbildning eller arbetserfarenhet inom utskottets område samt tidigare erfarenhet av att utarbeta undersökningar, utredningar eller utlåtanden. Lagutskottets sekreterare förväntas ha annan högre högskoleexamen inom juridik än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt och ha erfarenhet av eller kännedom om författningsberedning. Som merit räknas tidigare erfarenhet av uppdrag som utskottssekreterare.

Notariens uppgift är att bistå ordföranden och generalsekreteraren samt vara tolk i finska och svenska vid plenum. Notarien förutsätts ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Som merit räknas även erfarenhet av kyrkans och församlingarnas förvaltning.

Alla uppgifter förutsätter utmärka kunskaper i finska, goda samarbetsfärdigheter, stresstålighet samt förmåga till självständigt arbete. För uppdragen betalas arbetsersättning ut i enlighet med kyrkomötets beslut (se kyrkomötets beslut om grunder och belopp för ersättningsnivån under den pågående mandatperioden). Den kommande mandatperiodens ersättningar fastställs under periodens första sessionsvecka den 4–8 maj 2020. Notariens uppgifter infaller i sin helhet under sessionsveckorna. Utskottssekreterarna kommer överens om uppgifternas tidtabeller separat med utskottets ordförande och kyrkomötets generalsekreterare.

Intresserade av uppdragen ombeds anmäla sig på adressen evl.fi/rekrytering senast den 28 februari 2020 kl. 16.00. Kyrkostyrelsen beaktar anmälningar som inkommit inom utsatt tid men förbinder sig inte vid dem vid avgörandet av frågan.

Frågor besvaras av kyrkomötets generalsekreterare Birgitta Hämäläinen, tfn 040 688 1527.