(Poistunut julkaisusta)

Tutkijatohtori
Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.5.2018

Taideyliopiston Kuvataideakatemia täyttää tutkijatohtorin tehtävän ajalle 1.8.2018-31.7.2021 hakumenettelyllä. Hakuaika tehtävään on 11.5.-30.5. klo 15.00. Tehtävä sijoittuu Taideyliopiston Kuvataideakatemian tutkimusyksikköön.

Tutkimus Taideyliopistossa ja Kuvataideakatemian tutkimusyksikössä

Tutkimus on keskeinen osa Taideyliopiston toimintaa. Se vahvistaa taiteen käytäntöjen kriittistä kehittämistä ja käsitteellistä ymmärtämistä sekä yliopiston ja taideyhteisön kykyä reflektioon. Taideyliopistossa tehdään taiteellista tutkimusta, taiteen tutkimusta ja taidepedagogista tutkimusta sekä kehittämistyötä.

Tutkimustoiminnan periaatteet nousevat Taideyliopiston edustamien alojen erilaisista perinteistä ja käytännöistä. Moninaiset taiteelliset, tutkimukselliset, ja pedagogiset toimintamuodot ovat toisiaan tukevassa vuorovaikutuksessa, mikä luo perustan myös yliopiston tohtorikoulutukselle.

Kuvataideakatemiassa on tutkimusyksikkö, jossa tohtorikoulutusohjelman lisäksi on tutkimustoiminta.

Kuvataideakatemian tutkimustoiminta keskittyy taiteelliseen tutkimukseen ja nykytaiteen tutkimukseen. Tutkimustoiminta nivoutuu Kuvataideakatemian opetusalueisiin ja opetusaloihin (kuvanveisto, maalaus, taidegrafiikka, valokuvaus, liikkuva kuva, paikka- ja tilannesidonnainen taide, esittämiskäytännöt ja kuratointi) – niiden teoriaan, metodologiaan, opetukseen sekä välineiden, materiaalien ja ilmaisutapojen kehittämiseen. Tutkimuksellinen toiminta ymmärretään Kuvataideakatemiassa nykytaiteeseen lähtökohtaisesti kuuluvana asiana. Taiteellinen tutkimus ja nykytaiteen tutkimus edistävät taiteiden välistä vuorovaikutusta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Nykytaiteen dialoginen suhde yleisöön sekä esittämiskäytännöt, teknologia ja tilallisuus kytkeytyvät tutkimukseen metodologisesti ja pedagogisesti.

Tutkijatohtorin tehtävät

Tutkijatohtorin työnkuvaan sisältyy oman tutkimuksen ohella Kuvataideakatemian tutkimustoiminnan kehittämistyötä, kuten hankesuunnittelua, tutkimusrahoituksen hakemiseen sekä muuhun yliopistoyhteisölliseen toimintaan osallistumista. Lisäksi tutkija osallistuu Kuvataideakatemian tohtorinkoulutusohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen.

Pätevyysvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen taiteelliseen tutkimustyöhön sekä tehtävässä mahdollisesti tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään hyvää vuorovaikutusosaamista ja kykyä toimia osana tutkimusryhmää ja kansainvälistä tutkimusverkostoa. Tehtävää täytettäessä arvostetaan näyttöä kansainvälisestä taiteellisesta tutkimustoiminnasta kuvataiteen alalla. Lisäksi monipuolinen nykytaiteen ja sen uusien teknologisten reunaehtojen tuntemus on toivottavaa.  

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa [1] sekä erinomaista englannin kielen taitoa. Yliopisto voi myöntää perustellusta syystä erivapauden kielitaitovaatimuksista Taideyliopiston henkilöstösäännössä määriteltävällä tavalla.

Työaika ja palkkaus

Tutkijan työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1 624 tuntia vuodessa. Tutkijan tehtäviä tarkennetaan ja niiden määrälliset suhteet vahvistetaan vuosittaisessa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 4-6, riippuen valittavan henkilön pätevyydestä ja siitä mille tutkijauran tasolle tehtävä asettuu. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Valintaprosessi

Ilmoitus julkaistaan Taideyliopiston kotisivuilla 11.5.2018. Hakuilmoitus voidaan julkaista myös muissa julkaisukanavissa. Hakuaika tehtävään on 11.5.-30.5.2018 klo 15.00.

Opetus- ja tutkimustehtävien täyttöä valmistelee Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta. Rekrytointitoimikunta päättää asiantuntijajäsenten ns. arviointiryhmän suorittaman arvioinnin perusteella ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluun ja mahdolliseen opetusnäytteeseen. Rekrytointitoimikunta päättää haastattelun ja mahdollisen opetusnäytteen muodosta. Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta tehtävään ja tutkimusympäristöön. Rekrytointitoimikunta haastattelee valitut hakijat suljetussa haastattelutilanteessa. Rekrytointitoimikunta ns. arviointiryhmän puheenjohtajan johdolla valmistelee asiantuntija-arvioinnin sekä haastattelujen ja mahdollisen opetusnäytteen arvioinnin perusteella dekaanille vertailun hakijoista sekä vertailun pohjalta laaditun esityksen tehtävään parhaiten soveltuvista hakijoista (1-4 ensisijaisuusjärjestyksessä). Esitettyjen henkilöiden soveltuvuutta tehtävään ja tutkimusympäristöön voidaan lisäksi arvioida ulkopuolisen asiantuntijatahon suorittamalla soveltuvuusarvioinnilla. Dekaani voi myös pyytää suosituksia rekrytointitoimikunnan esittämistä hakijoista.

Rekrytointipäätöksen tekee Kuvataideakatemian dekaani, joka myös solmii työsuhteen valittavan kanssa.

Hakeminen

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet

  • Kuvataiteen alueelle sijoittuva taiteellisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua)
  • CV (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukainen: http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae )
  • julkaisuluettelo, josta käy ilmi aiempi sekä tutkimus- että taiteellinen toiminta (Suomen akatemian CV-mallin mukainen: https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/ )
  • tutkimusportfolio (enintään 10 sivua)
  • osoitus kielitaidosta

Lisäksi hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa hakija asemoi itsensä osaksi Taideyliopiston ja Kuvataideakatemian tutkimustoimintaa ja sen kehittämistyötä.

Hakemukseen voi liittää sähköisesti 1-3 tehtävän kannalta keskeistä julkaisua.

Hakemus liitteineen pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kuva.kirjaamo@uniarts.fi Sähköpostiin tulee laittaa otsikoksi ”Hakemus tutkijatohtorin tehtävään”. Hakemusten tulee olla perillä 30.5.2018 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Mika Elo, mika.elo@uniarts.fi ja hakuprosessista suunnittelija Ulla Tissari, ulla.tissari@uniarts.

[1] Ruotsin tai suomen kielen taito osoitetaan: 1) valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antamalla todistuksella tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun perustutkintoon sisältyvän kielikokeen suorittamisella); 2) suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antamalla todistuksella; 3) ylioppilastutkinnossa ao. kielessä suoritetulla hyväksytyllä arvosanalla.