(Poistunut julkaisusta)

Tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik
Domkapitlet i Borgå stift

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.10.2020

Stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik skall vara musikmagister i kyrkomusik eller ha avlagt annan därmed jämförlig högskoleexamen. Av tjänsteinnehavaren krävs utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska.
Tjänsteinnehavaren skall vara förtrogen med kyrkligt liv och arbete och med det finlandssvenska församlingslivet, samt i synnerhet med verksamheten inom egen sektor. Stiftssekreteraren bör ha en sådan erfarenhet och skicklighet som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

Uppgifter
- Leder och utvecklar i samarbete med stiftsdekanen verksamheten inom egen sektor
- Sörjer för att verksamheten inom egen sektor utförs
- Följer med det arbete som görs på gudstjänstlivets och musikens område såväl nationellt som internationellt samt informerar stiftets kyrkomusiker om detta
- Inspirerar till kvalitetshöjning och breddning av musikarbetet i stiftet
- Utvecklar i samråd med Finlands svenska kyrkosångsförbund körsången i stiftet
- Ansvarar för stiftets kyrkomusikdagar
- Främjar rekryteringen till kantorsyrket i samarbete med musikutbildningsanstalterna och kyrkomusikerna i stiftets församlingar
- Informerar stiftets kyrkomusiker om aktuell repertoar
- Deltar i enlighet med stiftsdekanens anvisning vid behov i gemensamma och sakkunniguppgifter på rikskyrkans plan och i samarbetsuppgifter mellan stiften
- Representerar stiftet i det nordiska och internationella kyrkomusiksamarbetet
- Står till tjänst med konsultationer och sakkunniguppdrag inom det egna ansvarsområdet
- Utför övriga uppgifter som tilldelas av stiftsdekanen

Tjänsten är placerad i kravgrupp 602. Tjänsten tillträds från 1.2.2021.

Tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå stift förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 5.11.2020 kl. 15.00: borga.domkapitel@evl.fi eller Domkapitlet i Borgå stift, PB 30, 06101 Borgå