(Poistunut julkaisusta)

TILA-AIKATAITEIDEN PROFESSORI
Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.6.2019

Taideyliopiston Kuvataideakatemia täyttää tila-aikataiteiden professorin tehtävän hakumenettelyllä viiden vuoden määräajaksi 1.1.2020 –31.12.2024. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä taiteelliseen uudistumiseen ja opetustarpeen muuttuvuuteen liittyvä joustavuuden tarve. Hakuaika tehtävään on 14.6.-6.8.2019 klo 15.00 Suomen aikaa (UTC + 3). Tila-aikataiteiden professorin tehtävä sijoittuu tila-aikataiteiden opetusalueelle.

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200.

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen taideakatemia, joka on kouluttanut kuvataiteilijoita vuodesta 1848. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavassa kuvataiteen koulutusohjelmassa tarjotaan opintoja viidellä opetusalueella: maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka, tila-aikataiteet sekä yhteinen opetus. Lisäksi Kuvataideakatemiassa on Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma, jossa voi suorittaa kuvataiteen maisterin tutkinnon. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa. Opiskelijoita Kuvataideakatemiassa on noin 270.

Kuvataideakatemian opetuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö tukemaan opiskelijan kehittymistä. Opetusohjelmissa korostuu yksilöllinen opetus. Sen ansiosta opiskelijat voivat saada pitkäjänteistä henkilökohtaista ohjausta ja mahdollisuuden työskennellä itsenäisesti. Kuvataideakatemialla on elävä suhde kuvataiteen kenttään, sillä akatemian opettajat toimivat opetustyönsä ohessa aktiivisesti taiteilijoina. 

Opiskelussa on keskeistä opiskelijan oma taiteellinen työskentely ja sen tukeminen. Kuvataideakatemiassa huomattava osuus opetuksessa on myös keskustelulla, jossa tarkastellaan esimerkiksi työskentelyyn liittyviä prosesseja ja metodeja, esittämisen konteksteja tai teoksen muodon ja sisällön välistä suhdetta. Nykytaiteen keskeisiin kysymyksiin pureutuvan teoriaopetuksen sekä tutkimuksellisten työskentelymuotojen kautta opiskelija oppii ymmärtämään taiteenlajien välisiä yhteyksiä, niiden perinnettä ja historiaa.

Tila-aikataiteiden opetusalue

Tila-aikataiteiden opetusalue keskittyy liikkuvan- ja valokuvan sekä paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen opetukseen. Opetuksen keskiössä ovat nykytaiteen työskentelyn erilaiset ulottuvuudet.

Tila-aikataiteiden opetus on keskustelevaa ja koostuu seminaareista, kursseista, luennoista ja työhuonevierailuista. Opiskelija voi keskittyä yhteen tila-aikataiteiden osa-alueeseen tai koota oman kokonaisuuden yhdistämällä tila-aikataiteiden ja/tai muiden opetusalueiden tarjoamaa opetusta.

Opetuksen tavoitteena on havainnon ja kriittisen ajattelun harjaannuttaminen sekä opiskelijan oman taiteellisen työn kehittäminen. Opiskelijoita kannustetaan etsimään omaa lähestymistapaansa ja kokeilemaan eri ilmaisumuotoja. Välineinä voivat olla oma ruumis, liikkuva kuva ja valokuva, ääni tai digitaaliset teknologiat.

Opetuksen lähtökohtana on taiteen prosessi- ja tapahtumaluonteisuus, ja siinä painotetaan tutkimista ja kokeilua sekä opiskelijan oman työskentelyn suhteuttamista nykytaiteen traditioon.

Opetuskielet ovat suomi ja englanti sekä tarvittaessa ruotsi.

Tila-aikataiteiden professorin tehtävät

Professorin tulee harjoittaa ja ohjata taiteellista työtä ja antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tila-aikataiteiden professorin tehtävänä on erityisesti:

 • tila-aikataiteiden opetus ja kehittäminen
 • erityisvastuu maisteriopiskelijoiden opetuksesta sekä yksilöllisestä ohjauksesta
 • opinnäytteiden ohjaaminen ja tarkastaminen
 • itsenäinen taiteellinen toiminta
 • tila-aikataiteiden koulutusohjelman yhteinen kehitys- ja suunnittelutyö
 • osallistuminen Kuvataideakatemian kaikkien opetusalueiden ja yhteisen opetuksen väliseen yhteistyöhön
 • osallistuminen yliopistoyhteisölliseen toimintaan (muun muassa jäsenyys toimielimissä ja työryhmissä ja niihin liittyvät tehtävät sekä opiskelijavalinnat)
 • yhteistyö Taideyliopiston akatemioiden, muiden korkeakoulujen ja instituutioiden kanssa
 • taiteen kehityksen seuraaminen sekä osallistuminen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
 • muut professorille kuuluvat tai hänelle osoitetut tehtävät.

Tehtäviä tarkennetaan ja niiden määrälliset suhteet vahvistetaan vuosittaisessa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Tila-aikataiteiden professorin kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset

Tila-aikataiteiden professorin kelpoisuusvaatimuksena on erinomainen taiteellinen ansioituneisuus ja/tai soveltuva tohtorin tutkinto, syvällinen ja laaja-alainen perehtyneisyys tila-aikataiteisiin sekä hyvä opetustaito.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään taiteellisen pätevyyden ja kokemuksen lisäksi kiinnostusta ja näkemystä opetusalueen ja koulutuksen kehittämiseen, hyvää yhteistyökykyä sekä kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään laaja-alaista nykytaiteen tuntemusta ja oman alansa taiteen historian ja tradition monipuolista tuntemusta.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Yliopisto voi myöntää perustellusta syystä erivapauden kielitaitovaatimuksista Taideyliopiston henkilöstösäännössä määriteltävällä tavalla. 

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan myös huomioon opetuskokemus. Ansioiksi katsotaan johtamiskokemus ja yliopistotasoinen kokemus taiteen opetuksesta. 

Työaika ja palkkaus

Professorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1624 tuntia vuodessa. Tehtävä edellyttää säännöllistä paikallaoloa ja kontaktiopetusta.

Tehtäväkohtainen palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Valintaprosessi

Hakuilmoitus julkaistaan 14.6.2019 Taideyliopiston verkkosivuilla sekä intranetissä. Hakuilmoitus voidaan julkaista myös muissa suomalaisissa julkaisukanavissa. Hakuaika tehtävään on 14.6.-6.8.2019 klo 15.00 Suomen aikaa (UTC + 3).

Opetustehtävien täyttöä valmistelee Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta.

Kuvataideakatemian dekaani päättää tehtäväntäytössä käytettävistä asiantuntijoista. Rekrytointitoimikunta valitsee asiantuntijoille lausunnolle lähetettävät hakemukset, päättää opetusnäytteen ja haastattelun muodosta, valitsee opetusnäytteisiin ja haastatteluihin kutsuttavat hakijat sekä valmistelee valintaehdotuksen. Opetusnäytteiden ja haastatteluiden ajankohta ilmoitetaan elokuussa. Taideyliopiston rehtori päättää professorin valinnasta Kuvataideakatemian dekaanin esityksestä ja solmii työsuhteen valitun kanssa.

Tehtävään valitaan kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvin henkilö. Tehtävien täytössä voidaan päätöksenteon tukena käyttää myös ulkopuolista soveltuvuusarviointia sekä referenssitarkistuksia.

Yliopistolain (558/2009) mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen ty6suhteeseen. Asiantuntijoiden esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27 - 29§.

Hakeminen

Hakemukset ja hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kuva.kirjaamo@uniarts.fi (liitteen maksimikoko 30 MB).

Kaikki hakuaineisto pyydetään toimittamaan englanninkielisenä mahdollisia kansainvälisiä asiantuntijoita varten. Kuvataideakatemia ei käännätä hakuaineistoa.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • vapaamuotoinen selvitys, josta käy ilmi hakijan näkemys tehtävän hoitamisesta (1-3 sivua)
 • kirjallinen selostus toimen kannalta merkittävistä taiteellisista ansioista (1-3 sivua)
 • kirjallinen selostus toimen kannalta merkittävistä opetuksellisista ansioista sekä hakijan laatima näkemys opettamisesta (1-3 sivua)
 • sähköinen portfolio hakijan taiteellisesta toiminnasta (max. 20 sivua)
 • ansioluettelo ja tutkintotodistukset
 • osoitus kielitaidosta
 • Jos hakija haluaa toimittaa (sähköisen hakemuksen lisäksi) liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävän teoskoosteen, niin se tulee toimittaa Kuvataideakatemiaan ennen hakuajan päättymistä USB-muistitikulla neljänä (4) samanlaisena kappaleena. Teoskoosteen maksimikesto on 30 min. (*)

Hakumateriaali, sisältäen mahdolliset USB-muistitikut, jäävät Kuvataideakatemian arkistoon.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanille osoitetut hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kuva.kirjaamo@uniarts.fi. Hakemusten tulee olla perillä tiistaina 6.8.2019 klo 15:00 Suomen aikaa (UTC + 3). Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Viestin otsikoksi: ”Tila-aikataiteiden professori”.

Mahdolliset USB-tikut voi toimittaa Kuvataideakatemian infoon tiistaihin 6.8.2019 klo 15.00 mennessä. Postikuoreen merkintä: ”Tila-aikataiteiden professorin rekrytointi”.

Postitse toimitettavien USB-tikkujen postitusosoite on:

Kuvataideakatemian kirjaamo, Kuvataideakatemia, PL 10, 00097 Taideyliopisto.

Vain ennen hakuajan päättymistä saapunut lisämateriaali huomioidaan rekrytoinnissa.

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa professori Hanna Johansson (hanna.johansson(at)uniarts.fi), aikavälillä: 14.-18.6. ja 1.8. alkaen. Hakuprosessista antaa lisätietoja suunnittelija Lotte-Maria Maasalo (lotte-maria.maasalo(at)uniarts.fi), puh. 050 44 88 540, aikavälillä 14.6.-28.6. ja 1.8.-15.8.

Taideyliopiston tavoitteena ottaa käyttöön opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure tracks) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista professorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua.

(*) Hyväksytty liikkuvan kuvan/videoteosten formaatti on seuraava: Digitaalinen tiedosto H264 kompressiolla, mielellään HD-kuvanlaatu. Sopivat audio- ja videoformaatit:
Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac.
Video – mpeg, mpg, mpg-4, mov, avi, wmv, m4v, vob.