Tikkurilan seurakunnan X seurakuntapastori, määräaikainen 12.1.2022 - 31.12.2024

Vantaan seurakunnat, Tikkurilan seurakunta