(Poistunut julkaisusta)

Tietunneliturvallisuuden asiantuntija, ylitarkastaja / Sakkunnig inom vägtunnelsäkerhet, överinspektör
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.11.2018

Tietunneliturvallisuuden asiantuntija, ylitarkastaja

Organisaation esittely

Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijavirasto, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.
Tärkeä tavoitteemme on Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen. Teemme valintamme yhteiskunnan hyväksi, kestävää liikennettä ja liikkumista unohtamatta. Autamme myös uusia palveluita syntymään tarjoamalla tietovarastojamme avoimena datana eri toimijoiden käyttöön.
Tavoitteenamme on olla valtion paras työpaikka. Toimipisteitä meillä on Helsingin Pasilassa, Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa, Tampereella ja Vaasassa. Työllistämme noin 620 vakinaista asiantuntijaa ja välillisesti hankkeidemme kautta jopa 12 000 henkilöä.
Lisätietoa toiminnastamme saat verkkosivuiltamme: www.liikennevirasto.fi

Liikennevirasto on 1.1.2019 alkaen Väylä.
Väylä vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä maankäytön yhteensovittamisesta.

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Tehtävän kuvaus

Tietunneliturvallisuuden asiantuntijan tehtävänä on vastata Liikenneviraston tietunneleiden turvallisuuden kehittämisestä. Tehtävän hoitaja vastaa tietunneleihin liittyvien ohjeiden valmistelusta sekä perustettavan Traffic Management Finland Oy:n ohjaamisesta ja valvomisesta tietunneliturvallisuusasioissa. Asiantuntija osallistuu tietunneleita sisältävien tie- ja muiden hankkeiden ohjaamiseen suunnittelu-, rakentamis-, käyttöönotto- ja käyttövaiheissa turvallisuusnäkökulmasta sekä tukee ELY:jen liikenne-vastuualueiden ja tieyhtiöiden toimintaa. Tehtävään sisältyy lisäksi yhteistyö ja raportoiminen tietunnelien valvontaviranomaisen suuntaan, tietunneliturvallisuuden kansainvälinen yhteistyö sekä tietunneleiden määräaikaistarkastusten järjestäminen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta hyvää tienpidon tuntemusta sekä perehtyneisyyttä tietunneleihin, niiden turvallisuusasioihin ja lainsäädäntöön. Toivomme hakijalta tietunneleiden liikenneteknisten, turvajärjestelmiin ja valvontaan liittyvien määräysten, ohjeiden ja käytäntöjen sekä niiden perusteiden tuntemista tunnelin eri elinkaaren vaiheissa.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää ongelmanratkaisukykyä, valmiuksia toimia itsenäisesti ja verkostoissa sekä kehittävää työotetta. Tehtävässä tarvitaan erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 19.12.2018 16:15
ID: 31-229-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Liikennevirasto
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum-kortti
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Marko Tuominen
Liikenne- ja työturvallisuusyksikön päällikkö
0295 34 3981
marko.tuominen@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

LIVI/7078/01.01.01/2018

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Sakkunnig inom vägtunnelsäkerhet, överinspektör

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.
Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.
Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.
Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

Trafikverket heter Trafikledsverket från och med 1.1.2019.
Trafikledsverket ansvarar för statens väg- och järnvägsnät, farlederna och deras utveckling samt för samordningen av markanvändning.

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Den sakkunnige inom vägtunnelsäkerhet ansvarar för att utveckla säkerheten i Trafikverkets vägtunnlar. Tjänsteinnehavaren ansvarar för att utarbeta instruktioner för vägtunnlar samt för att styra och övervaka det nya bolaget Traffic Management Finland Ab i frågor som gäller vägtunnelsäkerhet. Den sakkunnige deltar i arbetet med att styra vägprojekt och övriga projekt som innehåller vägtunnlar i planerings-, byggnads-, ibruktagnings- och användningsskedena ur ett säkerhetsperspektiv samt stöder verksamheten vid vägbolagen samt vid NTM-centralernas ansvarsområde för trafik. Till uppgiften hör samarbete med och rapportering till myndigheten som övervakar vägtunnlarna, internationellt samarbete kring vägtunnelsäkerhet samt att ordna tidsbundna vägtunnelinspektioner.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att sökanden har god kännedom om väghållning och är insatt i vägtunnlar samt i säkerhetsfrågorna och lagstiftningen gällande dem. Sökanden bör känna till föreskrifterna, anvisningarna och praxisen för vägtunnlarnas trafikteknik, säkerhetssystem och övervakning samt motiveringarna för dem i de olika skedena av tunnelns livscykel.

Vi sätter värde på god samarbets- och interaktionsförmåga, god problemlösningsförmåga, beredskap att arbeta både självständigt och i nätverk samt ett utvecklande arbetssätt. För uppgiften krävs utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska språket, goda kunskaper i engelska och minst nöjaktiga kunskaper i svenska.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.1.2019 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 19.12.2018 16:15
Referensnummer: 31-229-2018

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum-kort
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Marko Tuominen
Chef för enheten trafiksäkerhet och arbetarskydd
0295 34 3981
marko.tuominen@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

LIVI/7078/01.01.01/2018.

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här

Prövotiden är fyra månader.