Helsingin Kaupunki logo

Terveyskeskuslääkäri, Paloheinän terveysasema

Helsingin Kaupunki