Helsingin Kaupunki logo

Terveyskeskuslääkäri, Myllypuron terveysasema

Helsingin Kaupunki