(Poistunut julkaisusta)

Teollisuussuunnittelun osaajia
Elomatic Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.6.2019

Haemme toimistoihimme Turussa, Espoossa, Jyväskylässä ja Tampereella seuraavien alojen osaajia:

Biomassajalostuksen suunnittelija ja asiantuntija

Työtehtävät sisältävät biomassojen esikäsittelyn lisäksi lopputuotteen valmistuksen esi-, perus- ja toteutussuunnittelua. Asiantuntija osallistuu myös hankintatoimeen sekä käyttöönottoon. Täsmällinen rooli määräytyy hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Toivomme hakijalta soveltuvaa teknistä koulutusta, vahvaa teoreettista pohjatietoa biomassajalostukseen liittyvistä yksikköoperaatioista ja -prosesseista sekä käytännön kokemusta.

Eduksi katsotaan kokemus jostakin seuraavista osaamisalueista: erittäin hyvät tiedot ko. prosessialan raaka-aineista, yksikköoperaatiosta/prosesseista, prosesseihin liittyvästä kemiasta, tarvittavasta teknologiasta tai hakija on osallistunut ko. prosessien tutkimukseen, tuotekehitykseen, suunnitteluun, teknologian hankintaan tai käyttöönottotehtäviin.

Lääketeollisuuden osaaja

Työtehtävät sisältävät lääketeollisuuden hankkeiden/projektien esi-, perus- ja toteutussuunnittelua. Asiantuntija osallistuu myös hankintatoimeen sekä käyttöönottoon. Täsmällinen rooli määräytyy hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Toivomme hakijalta soveltuvaa teknistä koulutusta, vahvaa teoreettista pohjatietoa lääketeollisuuden prosesseista sekä käytännön kokemusta.

Eduksi katsotaan kokemus jostakin seuraavista osaamisalueista: erittäin hyvät tiedot ko. prosessialan raaka-aineista, yksikköoperaatiosta/prosesseista, tarvittavasta teknologiasta tai hakija on osallistunut ko. prosessien tutkimukseen, tuotekehitykseen, suunnitteluun, teknologian hankintaan tai käyttöönottotehtäviin.

Projektipäälliköitä teollisuusprojekteihin

Pääasiassa kotimaisten teollisuuden kohteiden suunnittelu- ja toteutusprojektien projektinhoitotehtäviin. Toimenkuvaasi kuuluu energia- prosessi-, kemian- ja elintarviketeollisuudelle tehtävien suunnitteluprojektien projektipäällikkönä pääsuunnittelijana toimiminen.

Olet kokenut projektinhoidon ja teollisuuden investointiprojektien ammattilainen ja pystyt johtamaan niin suunnitteluprojektia, kuin myös EPCM- tai EPC-projektia.

Ymmärrät eri teollisuusalojen (esim. energia-, prosessi- tai kemianteollisuuden) prosesseja. Sinulla on kokemusta laitosten tekniikasta ja / tai monidisipliiniprojektien läpiviemisestä.

Energiatekniikan asiantuntija

Toimenkuvaasi kuuluu, työtaustastasi ja osaamisesta riippuen, joko lämpö- ja voimalaitoshankkeiden teknis-taloudelliset selvitys- ja konsultointityöt, toteutushankkeiden projektinjohto- ja hankintatoiminta tai energiakatselmointi- ja energiatehokkuushankkeet, sekä sinulle osoitetusta asiakasrajapinnasta huolehtiminen.

Asiakaskuntamme on pääasiassa lämpö- ja voimayhtiöt, prosessi-, kemian- ja elintarviketeollisuusteollisuus sekä kuntasektori.

Toivomme hakijalta soveltuvaa teknistä koulutusta (energia- prosessitekniikan), vahvaa teoreettista pohjatietoa sekä käytännön kokemusta.

Prosessisuunnittelijoita

Työtehtävät sisältävät energia- ja prosessiteollisuuslaitoslaitosten prosessisuunnittelua esiselvityksistä toteutussuunnitteluun asti, johon liittyy myös hankinta- sekä käyttöönottotehtäviä. Prosessisuunnittelijamme ja -asiantuntijamme toimivat myös vahvasti asiakas- ja viranomaisrajapinnassa sekä tekee läheisesti yhteistyötä laitos-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelijoiden kanssa.

Toivomme hakijalta soveltuvaa teknistä koulutusta (mielellään prosessitekniikan DI-tutkintoa), vahvaa teoreettista pohjatietoa sekä käytännön kokemusta.

Osaaminen simulointiohjelmien, kemian sekä turvallisuuden osalta katsotaan eduksi.

Laitossuunnittelijoita / pääsuunnittelijoita

Työtehtävät sisältävät energia- ja prosessiteollisuuslaitosten layout-, putkisto- ja teräsrakennesuunnittelua esisuunnittelusta toteutussuunnitteluun tietomallinuksineen. Lisäksi laitossuunnittelijamme osallistuvat hankintatoimeen sekä asennusvalvontaan riippuen kokemustaustasta.

Toivomme hakijalta soveltuvaa koulutusta energia-, kone- tai prosessitekniikasta tai pitkäaikaista kokemusta vastaavista tehtävistä. Painelaitesuunnittelu ja -laskentaosaaminen katsotaan eduksi.

Suunnittelu toteutetaan pääasiassa Cadmatic- ja AutoCad-ohjelmistoilla.

LVIA-suunnittelijoita / pääsuunnittelija

Työtehtävät sisältävät kotimaisten, vaativien teollisuuden ja julkisten  kohteiden LVIA-suunnittelua hankkeiden eri vaiheissa (hanke-, luonnos- ja toteutussuunnittelua, tietomallintamista sekä työmaavalvontaa). Suomalaisten säädösten, standardien ja ohjeistuksien hallinta on arkipäivää.

Toivomme hakijalta soveltuvaa koulutusta (LVI-insinööri tai -DI) sekä muutaman vuoden työkokemusta alalta. Valvonta- ja asennustyökokemus katsotaan eduksi.

Suunnittelu toteutetaan pääasiassa MagiCad-ohjelmistoilla.

Turvallisuussuunnittelija

Työtehtävät sisältävät energia- ja prosessiteollisuuslaitosten turvallisuussuunnittelua hankkeiden eri vaiheissa. Tärkeimmät turvallisuussuunnittelun osaamisalueet ovat Atex- ja kemikaalisäädökset ja niiden soveltaminen erilaisiin haastaviin kohteisiin sekä työturvallisuusratkaisujen soveltaminen teollisuusympäristöön. Turvallisuussuunnittelijamme ja -asiantuntijamme toimivat varsin itsenäisesti asiakas-, projekti- ja viranomaisrajapinnassa sekä tekevät läheisesti yhteistyötä laitos-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelijoiden kanssa.

Toivomme hakijalta soveltuvaa teknistä koulutusta, vahvaa teoreettista pohjatietoa sekä käytännön kokemusta turvallisuussuunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Osaaminen kemian osalta katsotaan eduksi.

Rakennuttajainsinööri

Asiakkainamme ovat energia-, prosessi-, kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tuotantolaitoksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Etsimme rakennuttajainsinööriä, jolla on myös osaamista projektin hallinnasta ja projektin toteutusvaiheesta.

Rakennusteknisten kohteiden projektipäällikkö TAI Rakennuttajainsinöörin tehtävät sisältävät pienehköjen rakennuskohteiden projektinvetäjän tehtäviä, suunnittelun hallintaa, viranomaisasioihin liittyviä tehtäviä, kuten lupa-asioiden hoitamista, hankintatoimen hallintaa eli urakkakyselyaineistojen laatimista sekä urakkaneuvotteluja, työmaa-aikaista suunnittelua, kokouksiin osallistumista, asennusvalvontaa, tarkastuksiin ja takuuaikaisiin tehtäviin osallistumista sekä toimimista myynnin tukena.

Rakennesuunnittelija

Asiakkainamme ovat johtavat lämpö- ja voimalaitostoimittajat sekä kemian- elintarvike- ja prosessiteollisuuden tuotantolaitokset niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Tehtävänäsi on toimia teräs- ja tai betonirakenteiden suunnittelijana projekteissamme.

Toivomme hakijalta soveltuvaa koulutusta rakennustekniikan alalta ja kokemusta vastaavista tehtävistä sekä Tekla 3D -suunnitteluohjelmiston ja mitoitusstandardien ja -ohjeiden (EuroCode hyvää hallintaa. Eduksi luetaan teräs- ja/tai betonirakenteiden vaativan pätevyysluokan rakennesuunnittelijan pätevyys.

Työntekijät ovat usein mukana myös suoraan asiakasrajapinnassa, joten odotamme kaikilta hakijoilta:

 • asiakaspalveluhalukkuutta
 • positiivista asennetta
 • aktiivista otetta ja ongelmaratkaisukykyä
 • kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
 • tiimityöskentelykykyä, mutta myös kykyä toimia itsenäisesti
 • hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä
 • englannin kielen osaamista
 • matkustusvalmiutta

Tartu tilaisuuteen kasvavassa ja kansainvälistyvässä yhtiössä.

Tarjoamme:

 • haastavia ja vaihtelevia työtehtäviä
 • etenemismahdollisuuksia hakijan omien tavoitteiden mukaan
 • kokeneen suunnittelijaryhmän tuen

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoivomuksineen heti tai viimeistään 18.8.2019 rekrytointisivuillamme www.elomatic.com/tyopaikat.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Lita Nordén, lita.norden@elomatic.com, p. 040 507 3950

Olli Schemeikka, olli.schemeikka@elomatic.com, p. 040 740 6750 ja

Markku S. Lehtinen, markku.s.lehtinen@elomatic.com, p. 040 833 8959

Lomakaudesta johtuen pyydämme kärsivällisyyttä yhteydenotoissa.