(Poistunut julkaisusta)

TAITEELLISEN TUTKIMUKSEN PROFESSORI
Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.6.2019

Taideyliopiston Kuvataideakatemia täyttää taiteellisen tutkimuksen professorin tehtävän hakumenettelyllä viiden vuoden määräajaksi 1.1.2020–31.12.2024. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen, taiteelliseen uudistumiseen ja opetustarpeen muuttuvuuteen liittyvä joustavuuden tarve. Hakuaika tehtävään on 14.6.-6.8.2019 klo 15.00 Suomen aikaa (UTC + 3). Taiteellisen tutkimuksen professorin tehtävä sijoittuu tohtorikoulutusohjelmaan.

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200.

Taideyliopiston Kuvataideakatemia (KuvA) on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen akatemia, joka on kouluttanut kuvataiteilijoita vuodesta 1848. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavassa kuvataiteen koulutusohjelmassa tarjotaan opintoja viidellä opetusalueella: maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka, tila-aikataiteet sekä yhteinen opetus. Lisäksi Kuvataideakatemiassa on Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma, jossa voi suorittaa kuvataiteen maisterin tutkinnon. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa. Opiskelijoita Kuvataideakatemiassa on noin 270, joista tohtoriopiskelijoita on noin 30.

Kuvataideakatemian opetuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö tukemaan opiskelijan kehittymistä. Opetusohjelmissa korostuu yksilöllinen opetus. Sen ansiosta opiskelijat voivat saada pitkäjänteistä henkilökohtaista ohjausta ja mahdollisuuden työskennellä itsenäisesti. Kuvataideakatemialla on elävä suhde kuvataiteen kenttään, sillä akatemian opettajat toimivat opetustyönsä ohessa aktiivisesti taiteilijoina. 

Opiskelussa on keskeistä opiskelijan oma taiteellinen työskentely ja sen tukeminen. Kuvataideakatemiassa huomattava osuus opetuksessa on myös keskustelulla, jossa tarkastellaan esimerkiksi työskentelyyn liittyviä prosesseja ja metodeja, esittämisen konteksteja tai teoksen muodon ja sisällön välistä suhdetta. Nykytaiteen keskeisiin kysymyksiin pureutuvan teoriaopetuksen sekä tutkimuksellisten työskentelymuotojen kautta opiskelija oppii ymmärtämään taiteenlajien välisiä yhteyksiä, niiden perinnettä ja historiaa.

Tohtorikoulutusohjelma

Vuodesta 1997 lähtien Kuvataideakatemiassa on voinut suorittaa jatkotutkintona kuvataiteen tohtorin tutkinnon (KuT). Tohtoriopinnot antavat valmiudet itsenäiseen taiteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelma vastaa Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksesta, jonka tehtävä on kouluttaa kuvataiteen alueella toimivia taiteilijoita ja taiteilija-tutkijoita.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelmasta valmistuvat kuvataiteen tohtorit toimivat alojensa erityisasiantuntijoina, tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Taideyliopiston tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

Tohtorikoulutuksen lisäksi Kuvataideakatemiassa tehdään postdoc-tasoista tutkimusta. Tutkimuksen keskiössä ovat taiteen tulkinnat, merkitys, käytännöt, tekniikat, menetelmät, ja edelleen taiteellisen tutkimuksen menetelmät sekä taiteen tekemistä, vastaanottamista, koulutusta ja soveltamista määrittävät periaatteet ja institutionaaliset järjestelyt. 

Kuvataideakatemian tutkimusyhteisö koostuu siinä toimivista tohtorikoulutettavista, opettajista ja tutkijoista sekä palveluhenkilöstöstä. Kuvataideakatemia tuottaa tohtorintutkintoja ja tutkimusta kuvataiteen alalla, jossa taiteellinen ja tutkimuksellinen toiminta yhdistyvät yhdenvertaisina. Näin se edistää nykykuvataiteen alueelle sijoittuvaa tutkimusta sekä taiteen aktiivista roolia yhteiskunnassa.

Opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Taiteellisen tutkimuksen professorin tehtävät

Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä ja antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Taiteellisen tutkimuksen professorin tehtävänä on erityisesti:

 • tohtorikoulutusohjelman johtaminen
 • tohtorikoulutusohjelman opetus ja sen kehittäminen
 • itsenäinen taiteellinen ja tutkimuksellinen toiminta
 • erityisvastuu tohtoriopiskelijoiden opetuksesta sekä yksilöllisestä ohjauksesta
 • opinnäytteiden ohjaaminen ja tarkastaminen
 • tohtorikoulutusohjelman kehitys- ja suunnittelutyö
 • osallistuminen Kuvataideakatemian kaikkien koulutusohjelmien ja yhteisten opintojen väliseen yhteistyöhön
 • osallistuminen yliopistoyhteisölliseen toimintaan (muun muassa jäsenyys toimielimissä ja työryhmissä ja niihin liittyvät tehtävät sekä opiskelijavalinnat)
 • yhteistyö Taideyliopiston akatemioiden, muiden korkeakoulujen ja instituutioiden kanssa
 • taiteen kehityksen seuraaminen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen
 • muut professorille kuuluvat tai hänelle osoitetut tehtävät.

Tehtäviä tarkennetaan ja niiden määrälliset suhteet vahvistetaan vuosittaisessa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Taiteellisen tutkimuksen professorin kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset

Taiteellisen tutkimuksen professorin kelpoisuusvaatimuksena on taiteellinen ja tutkimuksellinen ansioituneisuus ja pätevyys, alaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito sekä laaja perehtyneisyys nykytaiteen kenttään.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään lisäksi perehtyneisyyttä ja kiinnostusta taiteellisen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämiseen, hyvää yhteistyökykyä sekä kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa sekä erinomaista englannin kielen taitoa. Yliopisto voi myöntää perustellusta syystä erivapauden kielitaitovaatimuksista Taideyliopiston henkilöstösäännössä määriteltävällä tavalla.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon yliopistotasoinen ohjaus- ja opetuskokemus, pedagoginen koulutus sekä akateeminen johtamiskokemus. 

Työaika ja palkkaus

Professorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1624 tuntia vuodessa.

Tehtäväkohtainen palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Valintaprosessi

Hakuilmoitus julkaistaan 14.6.2019 Taideyliopiston verkkosivuilla sekä intranetissä. Hakuilmoitus voidaan julkaista myös muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisukanavissa. Hakuaika tehtävään on 14.6.-6.8.2019 klo 15.00 Suomen aikaa (UTC+3).

Opetustehtävien täyttöä valmistelee Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta.

Kuvataideakatemian dekaani päättää tehtäväntäytössä käytettävistä asiantuntijoista. Rekrytointitoimikunta valitsee asiantuntijoille lausunnolle lähetettävät hakemukset, päättää opetusnäytteen ja haastattelun muodosta, valitsee opetusnäytteisiin ja haastatteluihin kutsuttavat hakijat sekä valmistelee valintaehdotuksen. Opetusnäytteiden ja haastatteluiden ajankohta ilmoitetaan elokuussa. Taideyliopiston rehtori päättää professorin valinnasta Kuvataideakatemian dekaanin esityksestä ja solmii työsuhteen valitun kanssa.

Tehtävään valitaan kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvin henkilö. Tehtävien täytössä voidaan päätöksenteon tukena käyttää myös ulkopuolista soveltuvuusarviointia sekä referenssitarkistuksia.

Yliopistolain (558/2009) mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen ty6suhteeseen. Asiantuntijoiden esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27 - 29§.

Hakeminen

Hakemukset ja hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kuva.kirjaamo@uniarts.fi (liitteen maksimikoko 30 MB).

Kaikki hakuaineisto pyydetään toimittamaan englanninkielisenä mahdollisia kansainvälisiä asiantuntijoita varten. Kuvataideakatemia ei käännätä hakuaineistoa.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • vapaamuotoinen selvitys, josta käy ilmi hakijan näkemys tehtävän hoitamisesta (1-3 sivua)
 • kirjallinen selostus toimen kannalta merkittävistä taiteellisista ja tutkimuksellisista sekä opetuksellisista ansioista (max. 5 sivua)
 • sähköinen portfolio, josta käy ilmi hakijan keskeinen taiteellinen ja tutkimuksellinen toiminta sekä näkemys taiteellisen tutkimuksen nykytilanteesta ja visio alan kehittämisestä (max. 20 sivua)
 • ansioluettelo
 • julkaisuluettelo
 • osoitus kielitaidosta.

• Jos hakija haluaa toimittaa (sähköisen hakemuksen lisäksi) liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävän teoskoosteen, niin se tulee toimittaa Kuvataideakatemiaan ennen hakuajan päättymistä USB-muistitikulla neljänä (4) samanlaisena kappaleena. Teoskoosteen maksimikesto on 30 min (*).

Hakumateriaali, sisältäen mahdolliset USB-muistitikut, jäävät Kuvataideakatemian arkistoon.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanille osoitetut hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kuva.kirjaamo@uniarts.fi. Hakemusten tulee olla perillä tiistaina 6.8.2019 klo 15:00 Suomen aikaa (UTC +3). Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Viestin otsikoksi: ”Taiteellisen tutkimuksen professori”.  Samalla hakemuksella voi hakea myös taiteellisen tutkimuksen osa-aikaista (50 %) professuuria, mutta tämä tulee mainita selkeästi viestin otsikossa ja hakemuksessa.

Mahdolliset USB-tikut voi toimittaa Kuvataideakatemian infoon tiistaihin 6.8.2019 klo 15.00 mennessä. Postikuoreen merkintä: ”Taiteellisen tutkimuksen professorin rekrytointi”.

Postitse toimitettavien USB-tikkujen postitusosoite on:

Kuvataideakatemian kirjaamo, Kuvataideakatemia, PL 10, 00097 Taideyliopisto.

Vain ennen hakuajan päättymistä saapunut lisämateriaali huomioidaan rekrytoinnissa.

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa professori Hanna Johansson (hanna.johansson(at)uniarts.fi), aikavälillä: 14.6.-18.6. ja 1.8. alkaen. Hakuprosessista antaa lisätietoja suunnittelija Lotte-Maria Maasalo (lotte-maria.maasalo(at)uniarts.fi), puh. 050 44 88 540, aikavälillä 14.6.-28.6. ja 1.8.-15.8.

Taideyliopiston tavoitteena ottaa käyttöön opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure tracks) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista professorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua.

(*) Hyväksytty liikkuvan kuvan/videoteosten formaatti on seuraava: Digitaalinen tiedosto H264 kompressiolla, mielellään HD-kuvanlaatu. Sopivat audio- ja videoformaatit:
Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac.
Video – mpeg, mpg, mpg-4, mov, avi, wmv, m4v, vob.