(Poistunut julkaisusta)

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden (Arts Management) professori / Professor of Arts Management
Taideyliopisto / The University of the Arts

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2019

Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta? Taideyliopistossa olet osa moniäänistä yhteisöämme, joka toimii taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisenä suunnannäyttäjänä. Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

TAIDEJOHTAMISEN JA YRITTÄJYYDEN (ARTS MANAGEMENT) PROFESSORIA

viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään 1.1.2020-31.12.2024 tai sopimuksen mukaan myöhemmästä ajankohdasta lukien. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen, uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin ja opetustarpeen muuttuvuuteen liittyvä joustavuuden tarve sekä se, että uudehkon tehtävän sisältö on vasta muotoutumassa. Tehtävä sijoittuu Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolle Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmään ja tohtorikoulu MuTriin.

Toimintaympäristö

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200 ja henkilötyövuosia noin 650. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta, tutkimuksesta ja näihin liittyvästä taiteellisesta toiminnasta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Professorin tehtävä on sijoitettu Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, Jazzin ja Kansanmusiikin osastolle, jolle myös taidejohtamisen ja yrittäjyyden oppiaine sijoittuu. Arts Management -maisteriohjelma kouluttaa ammattilaisia yhä kasvavan ja kehittyvän kulttuuriteollisuuden alalle. Englanninkielinen maisterikoulutus kattaa taidealat aina tanssista musiikkiin ja teatterista museoihin. Valmistuttuaan opiskelijat sijoittuvat erilaisiin tuottamis- ja johtamistehtäviin taiteen ja kulttuurin julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille. Taidejohtamisen ja yrittäjyyden alan tohtorikoulutus alkoi vuonna 2011 ja se kouluttaa syvällistä asiantuntemusta vaativiin tutkimus-, kehittämis- ja johtamistehtäviin.

Koulutusta hallinnoi Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä, joka on nyt täytettävänä olevan professorin, yhden lehtorin, lukuisien tuntiopettajien sekä noin 40 maisteri- ja tohtoriopiskelijan muodostama yksikkö. Aineryhmä vastaa taidejohtamisen ja yrittäjyyden opetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista sekä taidejohtamisen ja yrittäjyyden alan tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa. Oppimisympäristö on kansainvälinen, monialainen ja tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisterikoulutuksen pääaineopintojen keskeiset sisältökokonaisuudet ovat:

 1. Taide, johtaminen ja yhteiskunta (Art, management and society)
 2. Kulttuuripolitiikka, kulttuurisuunnittelu ja johtajuus (Cultural policy, cultural planning and leadership) 
 3. Taidejohtamisen strategiset menetelmät (Strategic methods for arts managers) 
 4. Henkilökohtainen kehittyminen (Personal development) 
 5. Taidejohtamisen ja yrittäjyyden tutkimus ja tutkimusmenetelmät (Arts management research and methodologies)  

Lisätietoja Taideyliopiston verkkosivuilta:

 • Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä
 • Tohtorikoulu MuTri

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden (Arts Management) professorin tehtävänkuva

Professorin yleiset tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 1. tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 2. johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 3. ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 4. osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 5. antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 6. hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden (Arts Management) professorin erityisalaan liittyvät tehtävät

 1. Professori tekee tutkimusta ja julkaisee sekä kansallisesti että kansainvälisesti, hän johtaa, koordinoi, ja osallistuu tutkimusyhteistyöprojekteihin alan kannalta tärkeiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä kehittää tutkimusta Taideyliopistossa.
 2. Professori opettaa ja ohjaa tohtoriopiskelijoita ja osallistuu maisteriopintoihin liittyvään opetukseen ja opinnäytteiden ohjaukseen. Professori osallistuu taidejohtamisen ja yrittäjyyden koulutuksen kehittämiseen, organisointiin ja koordinointiin sekä Taideyliopistossa että kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Tässä hän tekee yhteistyötä muun opetus-, tutkimus-, tuki- ja hallintohenkilöstön kanssa.
 3. Professori kehittää taidejohtamisen ja yrittäjyyden sekä Taideyliopiston muun koulutustarjonnan välistä vuorovaikutusta. Lisäksi hän edistää monialaisen ja monitieteisen oppiaineen pedagogista kehittämistyötä. Professori vastaa osaltaan siitä, että alan uusinta kehittämis- ja tutkimustietoa sovelletaan koulutuksen kaikilla tasoilla niin Sibelius-Akatemiassa kuin koko Taideyliopistossa sekä täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattavassa opetustarjonnassa.

Valintakriteerit

Sen lisäksi, mitä yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä säädetään, taidejohtamisen ja yrittäjyyden (Arts Management) professorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

 • soveltuvaa tohtorintutkintoa ja tieteellistä pätevyyttä
 • syvällistä monialaisen taidejohtamisen ja yrittäjyyden oppiaineen tuntemusta, joka voidaan osoittaa erityisellä perehtyneisyydellä johonkin seuraavista taidejohtamisen ja yrittäjyyden aloista: johtaminen ja johtajuus (management ja leadership), kulttuuripolitiikka, kulttuurisuunnittelu, taiteen markkinointi, varainkeruu ja sponsorointi, kulttuuriyrittäjyys, yleisötyö ja taiteen saavutettavuus
 • hyvää opetustaitoa ja kykyä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta
 • vankkaa maisterintutkielmien ohjauskokemusta
 • kokemusta tohtorikoulutuksen organisoimisesta ja väitöskirjojen ohjaustehtävistä
 • kykyä kehittää koulutusta yliopistoyhteisössä ja yhteistyökumppaneiden kanssa, myös kansainvälisesti
 • motivaatiota ja sitoutumista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, joka ei täytä jotain muuta edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä. Lisätietoa näistä löydät täältä (pdf).

Hakijan pätevyyttä, taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa professorin tehtävien ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Arviointi tapahtuu hakijan lähettämien hakuasiakirjojen sekä erikseen järjestettävän soveltuvuusarvioinnin avulla. Myös kielitaito arvioidaan soveltuvuusnäytteessä. Tarvittaessa soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia. Soveltuvuusarviointi pyritään järjestämään Helsingissä joulukuussa 2019.

Kielitaito

Tehtävän opetus- ja ohjauskielet ovat englanti ja suomi. Tehtäviin sisältyy ensisijaisesti englanninkielisten opinnäytteiden ohjausta. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin sekä englannin kielen taitoa sekä toisen kotimaisen kielen hyvää hallintaa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista englannin kielen hallintaa. Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan rehtori voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta. Kielitaito osoitetaan soveltuvuusnäytteessä.

Lisäksi kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista:

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai todistus, joka osoittaa kielitaidon muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun perustutkintoon sisältyvän kielikokeen suorittaminen)
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus
 3. ylioppilastutkinnossa ao. kielessä suoritettu hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu alkaessaan vaativuustasolle 8, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 5200-5800 euroa. Palkkaus tarkentuu valittavan henkilön pätevyyden ja työkokemuksen perusteella. Alkupalkka sovitaan muista työsuhteen ehdoista sovittaessa.

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta arvioi hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden hakuasiakirjojen, soveltuvuusnäytteen sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto kommentoi rekrytointitoimikunnan valintaehdotusta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka tekee nimityspäätöksen. Rekrytointiprosessin arvioidaan päättyvän joulukuussa 2019.

Taideyliopiston tavoitteena on käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure track) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista. Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista professorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 23.8.2019 klo 15.00 (UTC +2). Englanninkieliset hakemukset tulee toimittaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Taidejohtamisen ja yrittäjyyden professori”. Lähetyssähköpostiosoitteeseen toimitetaan vastaanottokuittaus.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. Vapaamuotoinen hakukirje, jossa hakija kuvaa opetuksellisen ja tutkimuksellisen visionsa ja vahvuutensa suhteessa professorin tehtävään (4 000 merkkiä)
 2. Ansioluettelo, joka tulee laatia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti: https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
 3. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti: https://www.aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
 4. Näytemateriaali ja luettelo tästä materiaalista: korkeintaan viisi tieteellistä julkaisua, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakuprosessissa on mukana kansainvälisiä asiantuntijoita, joten hakukirje, ansioluettelo ja julkaisuluettelo tulee toimittaa englanninkielisinä. Muulla kielellä kuin englanniksi kirjoitettu näytemateriaali tulee toimittaa harkinnan mukaan englanniksi käännettynä. Sibelius-Akatemia ei käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa:

1) Varadekaani Elina Laakso, puh. 040 710 4385, parhaiten tavoitettavissa

 • 27.6.2019 klo 16-18
 • 28.6.2019 klo 10-12

2) Professori Tanja Johansson, puh. 040 710 4392, parhaiten tavoitettavissa

 • 7.8.2019 klo 12–14
 • 12.8. 2019 klo 10–12
 • 20.8.2019 klo 9-11

Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa myös suunnittelija Katja Vento, puh. 040 710 4213.

Taideyliopiston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.


Do you want to join us in building the future? At the University of the Arts Helsinki, you will part of our multi-voiced community, which operates as an international forerunner in education and research in the field of arts. The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki is now opening the post of

PROFESSOR OF ARTS MANAGEMENT

for a fixed term post of five years during the period of 1 January 2020 – 31 December 2024, or starting later, based on the contract. The fixed nature of the contract is based on the need for flexibility, as set by the demands to continuously develop education and reform teaching, and on the fact that the content of the relatively new post still taking shape. The post is located at the Sibelius Academy Faculty of Music Education, Jazz, and Folk Music in the Department of Arts Management, and the MuTri Doctoral School.

Working environment

The University of the Arts Helsinki (Uniarts Helsinki) was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy and Theatre Academy Helsinki. Uniarts Helsinki is a creative community of 2,000 students and approximately 650 person-years. The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work, teachers, and other music professionals.

The post of Professor is located at the Faculty of Music Education, Jazz, and Folk Music, where the education in Arts Management programme is also located. The Arts Management master’s degree programme educates professionals for the growing and evolving culture industry. The English-language master-level education includes the arts, all the way from dance to music and theatre to museums. After graduation, students will have work opportunities in leading and production positions in the public, private and third sector. Doctoral education for arts management began in 2011 and it provides skills for demanding research, development and leadership tasks that require in-depth expertise.

The education is administered by the Department of Arts Management, which is a unit consisting of the professor to be appointed, one lecturer, numerous part-time teachers and approximately 40 master- and doctoral-level students. The department is in charge of planning, implementing and assessing arts management teaching as well as research and doctoral education in arts management at the University of the Arts Helsinki. You will be surrounded by an international, multidisciplinary learning environment that is in close interaction with the surrounding society.

The central study modules of the Arts Management master-level major studies are:

 1. Art, management and society
 2. Cultural policy, cultural planning and leadership
 3. Strategic methods for arts managers
 4. Personal development
 5. Arts management research and methodologies

Additional information on the University of the Arts Helsinki website:

 • Department of Arts Management
 • Mutri Doctoral School

Tasks of Professor of Arts Management

General duties of the Professor

The Sibelius Academy of the University of the Arts stipulates that Professors:

 1. Conduct and publish research representing their field
 2. Lead, foster and develop education within their field in cooperation with other university faculty members
 3. Provide students with study guidance and be sufficiently at their disposal
 4. Participate in the student admissions process and study assessments
 5. Provide the university with the necessary reports on teaching, research and/or artistic activities
 6. Complete the required administrative duties associated with the post

Specific tasks and responsibilities of the Professor Arts Management

 1. The Professor shall conduct research and publish research nationally and internationally; manage, coordinate and participate in research cooperation projects together with important instances in the field; and develop research at the University of the Arts Helsinki.
 2. The Professor shall instruct and guide doctoral students and participate in master-level teaching and supervising theses. The Professor shall participate in developing organizing, and coordinating arts management education, both at the University of the Arts Helsinki and in international cooperation networks. This will include cooperation with other teaching, research and administrative staff.
 3. The Professor shall develop interaction between arts management and other educational programmes at the University of the Arts Helsinki. In addition, he/she will advance the pedagogic development work of the multidisciplinary programme. The Professor shall also, for their part, ensure that the latest development and research information is applied to all education levels at the Sibelius Academy and throughout the entire University of the Arts Helsinki, as well as in continuing education and teaching for Open University students.

Selection criteria

In addition to what is stipulated in the Universities Act and the University of the Arts Helsinki Staff Regulations, the post of Professor of Arts Management requires

 • A suitable scholarly doctoral degree and research experience academic qualifications
 • In-depth knowledge of the multidisciplinary field of arts-management, which can be demonstrated through particular expertise in one of the following fields of arts management: management and leadership, culture politics, cultural planning, arts marketing, fundraising and sponsorship, audience engagement and accessibility of art
 • Good teaching skills and the ability to provide research-based teaching
 • Demonstrated success in supervising master’s theses
 • Experience in organizing doctoral education and supervising doctoral dissertations
 • The ability to develop education in the university community together with cooperation partners, also internationally
 • Motivation and commitment towards developing education and research

A person with a scholarly doctoral degree who does not fulfil all of the above-mentioned criteria may also selected for the post if he/she is particularly distinguished in relation to all other criteria.

The work and qualifications of professors are commented on in the Universities Act and the University of the Arts Helsinki’s Staff Regulations. More information can be found in the document opening through this link (pdf).

The applicant’s competence, skills and aptitude will be assessed in relation to the demands set by the tasks of the Professor and working environment. These are evaluated on the basis of the documents delivered by the applicant as well as a separate demonstration of proficiency. Language skills will also be evaluated in the demonstration of proficiency. The evaluation process may include a personal assessment by an external partner if needed. The demonstration of proficiency will be arranged in Helsinki in December 2019.

Language proficiency

The teaching languages of the post are Finnish and English. The task includes supervising promarily English-language theses. From Finnish applicants, we require excellent Finnish or Swedish and English as well as good command of the second national language. From non-Finnish applicants, we require an excellent command of English. In accordance with the Staff Regulations of the University of the Arts Helsinki, the rector may decide on deviating from language requirements. Skills are assessed in a demonstration of proficiency.

In addition, Finnish candidates are required to present one of the following certificates of proficiency in Finnish or Swedish:

1) A certificate signed by a member or deputy member of the State Board of Language Examinations, or in another manner prescribed by the Decree on the Demonstration of Knowledge of the Finnish and Swedish Languages in State Administration (481/2003) (e.g. by passing the language test included in the basic curriculum of a university-level institution);

2) A certificate issued by a professor, assistant professor, or lecturer who teaches the language in question at a Finnish university-level institution;

3) A matriculation examination certificate indicating a pass in the language in question

Salary

The salary is determined in accordance with the salary system of Finnish universities. The task-specific salary component is on level 8. In addition, a personal salary component will be paid. The monthly salary at the beginning of the employment will be approximately EUR 5,200–5,800. The salary will be specified on the basis of the elected person’s qualifications and work experience. The starting salary will be agreed in connection with other terms of employment.

Recruitment process

The recruitment committee will assess the eligibility and suitability of the applicants based on the applications, on the demonstration of proficiency, the statements of at least two experts outside the University of the Arts Helsinki, and any other available materials. The Sibelius Academy’s Academic Council comments the selection proposal made by the recruitment committee. Following this, the Dean of the Sibelius Academy makes the selection proposal to the Rector of the University of the Arts Helsinki, who then makes the final appointment of the Professor. The recruitment process is expected to be completed in December 2019.

The University of the Arts Helsinki plans to implement tenure tracks for the teaching and researcher staff during 2019. The University of the Arts Helsinki’s tenure track system will consist of professor and lecturer tenure tracks. The University of the Arts of Helsinki reserves the right to evaluate the open position’s placement on the tenure track upon the completion of the tenure track criteria.

How to apply

The application period concludes on 23 August 2019 at 3:00 p.m. (GMT +2). Please address your application in English to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email along with attachments in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi with the title “Professor of Arts Management”. You will then receive an acknowledgement of receipt via email.

The application (one pdf document) must include the following:

1. Open application letter where the applicant describes their vision on teaching and research and their strengths in relation to the post of Professor (max. 4,000 characters)

2. A CV completed according to the guidelines of the National Advisory Board on Research Ethics: http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae

3. A list of publications completed according to the “Guidelines for list of publications”, as specified by the Academy of Finland: https://www.aka.fi/en/funding/apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines/list-of-publications/

4. Sample materials and their respective catalogue: no more than five publications, which show their competence and merits in relation to the post in question

There are international experts involved in the application process. Consequently, the application letter, CV and bibliography must be delivered in English. Materials written in other languages than English should be translated if deemed necessary. We do not translate any applications or documents.

Prior to the compiling of the employment contract, the successful candidate for the post must provide official copies of required degree diplomas and language proficiency certificates.

Without jeopardising the uniform treatment of applicants, the University of the Arts Helsinki reserves the right to leave a position unfilled, continue the application period or consider applications submitted after the application period.

Inquiries

For further details regarding the post, please contact:

1) Vice Dean Elina Laakso, Tel. +358 40 710 4385, reached best during

 • 27 June 2019 between 4 pm – 6 pm
 • 28 June 2019 between 10 am – 12 noon

2) Professor Tanja Johansson, Tel. +358 40 710 4392, reached best during

 • 7 August 2019 between 12 noon – 2 pm
 • 12 August 2019 between 10 am – 12 noon
 • 20 August 2019 between 9 am – 11 am  

For further details concerning applying and the application process, please contact HR Officer Katja Vento, tel. +358 40 710 4213.

Email addresses of the University of the Arts Helsinki are in the format firstname.lastname@uniarts.fi.

The University of the Arts Helsinki is an international forerunner in education and research in the field of arts and solidifies the arts as a force that reforms society. The University of the Arts Helsinki’s wide selection of programmes in the field of arts and productive dialogue between teaching and research make the University of the Arts Helsinki a unique university on an international scale.

At the University of the Arts Helsinki, you will be part of a diverse and vibrant community that fosters our artistic heritage and provides society with new perspectives and energy. The University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki. The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work, teachers, and other music professionals.