Socialhandledare, familjecenter
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.7.2021

Beskrivning av jobbet

Vi söker en socialhandledare för en fast tjänst till familjecentret i Berghäll.

Arbetet består av intensifierat familjearbete inom barnskyddet och familjearbete enligt socialvårdslagen inom främst det östra området. Teamets förperson fungerar som ledande handledare. Teamet består av 14 socialhandledare, varav en del arbetar på svenska. I teamet finns erfarenhet, expertis, humor och kämparanda. Arbetet bjuder på varierande dagar.

Familjearbete är öppenvårdens stödfunktion till barn och unga, som har en klientrelation inom barnskyddet eller socialtjänsten. Familjearbete innebär möten med barnen, föräldrarna samt hela familjen. Arbetet baserar sig på klientplanen utarbetad av en socialarbetare. Familjearbete innebär planerat, målinriktat och tidsbegränsat arbete. Arbetet innehåller kvälls- och veckoslutsarbete.

Det centrala med tjänstens innehåll är gemensam bedömning samt strukturering av situationen, och i enlighet med det motivation för ett systematiskt förändringsarbete. Fokus inom familjearbetet är arbete som främjar föräldraskap, social funktion och familjens interaktionsfärdigheter. De färdigheter som syftar till att nå målen övas tillsammans genom att bedöma och göra. Det detaljerade innehållet och arbetsmetoderna samt arbetets längd bestäms i enlighet med stödbehovet och barnets klientplan.

Familjearbetet utförs i första hand i familjens hem eller i annan familjemiljö. Familjearbetet görs huvudsakligen i samarbete med nätverk efter behov. Även mångprofessionellt samarbete förekommer. Arbetet stöds av förpersonen, arbetspar, teammedlemmarna, nära samarbete med socialarbetare och grupphandledning.

Gruppintervjuer ordnas onsdag 18.8 kl. 16 och fredag 20.8 kl. 9.

Behörighetsvillkor:

Yrkeshögskoleexamen som lämpar sig för socialarbetssektorn (socionom) i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8 §).

Uppgiften förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Språkkravet är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga färdigheter i finska.

Innan anställningsbeslutet fattas måste den sökande lämna in en bedömning från företagshälsovården gällande den sökandes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till arbetet. Anställningen kräver vaccinationsskydd enligt 48 § lagen om smittsamma sjukdomar.

Uppgiften förutsätter att ett brottsregisterutdrag uppvisas (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Dessutom förväntar vi oss:

- Erfarenhet av arbete med barnfamiljer
- Respekt och värdering av klienterna
- God interaktions- och samarbetsförmåga
- Initiativtagande och självständigt arbetande
- Förmåga att agera snabbt även i förändrande situationer
- Förmåga att reflektera över det egna arbetet

Som merit räknas:

- Ett utvecklings- samt resursfokuserat arbetssätt
- Förmåga att arbeta inkluderande och transparent med klienten
- Färdighet att möta olika kulturer
- Förmåga att arbeta på svenska
- Goda dokumentationsförmågor i realtid som stöder klientens engagemang
- Hantering av Effica-klientdatasystemet samt beredskap att lära sig det nya Apotti-klientdatasystemet

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Kirsti Nokelainen, ledande handledare, tel. 041 536 7734, kirsti.nokelainen@hel.fi (9-16.7.21) Kirsi Leppänen, ledande handledare, tel. 040 750 4894, kirsi.leppanen@hel.fi (9.7. -23.7.21) Taru Paavilainen, ledande handledare tel. 040 334 6748, taru.paavilainen@hel.fi (26.7.-6.8.21)

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/sv

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot