(Poistunut julkaisusta)

Silta-asiantuntija / Brospecialist
Väylävirasto / Trafikledsverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto, vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Väylän taitorakenneyksikkö vastaa ja huolehtii mm. taitorakenteiden (sillat, kanavat, tunnelit, kiinteät merimerkit, tie- ja yhteysaluslaiturit) väyläomaisuustietojen hallinnasta sekä suunnittelun, rakentamisen ja korjaamisen ohjeistuksesta ja ohjauksesta.

Haemme taitorakenneyksikköön asiantuntijaa, ylitarkastajan virkaan ensisijaisesti Helsinkiin, Tampereelle tai Lappeenrantaan mutta myös muut tomipaikkamme voivat tulla kysymykseen.

Asiantuntija vastaa betonirakentamisen asiantuntijatehtävistä uudis- ja korjausrakentamisen osalta sisältäen siihen liittyvän suunnittelu-, rakentamis- ja korjausohjeiden sekä tutkimustoiminnan koordinoinnin. Tehtävään sisältyy myös osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Asiantuntija vastaa myös osaltaan Väyläviraston hankkeissa siltojen suunnitelmien tarkastuksesta ja hyväksynnästä sekä suunnittelun ja rakentamisen tuesta.

Tarkemmin tehtävän sisältö määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Rakennusalan ylempää korkeakoulututkintoa. Työkokemusta silloista ja muista taitorakenteista vähintään 5 vuoden ajalta, erityisesti siltojen ja taitorakenteiden suunnitteluun liittyen.

Betonitekniikan erityisosaaminen katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.11.2019
tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   2.9.2019 16:00

ID:   31-153-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaetu
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Markku Äijälä
Yksikön päällikkö
029 534 3627
markku.aijala@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

tai

Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku

tai

Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

VÄYLÄ/4527/01.01.01/2019

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

 

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Trafikledsverkets konstbyggnadsenhet ansvarar och sköter bl.a. administrationen av trafikledsegendomsuppgifterna samt planeringen, anvisningarna och handledningen av byggandet och repareringen av konstbyggnader (broar, kanaler, tunnlar, fasta sjömärken, väg- och färjebryggor).

Vi söker en sakkunnig till konstbyggnadsenheten och en tjänst som överinspektör i första hand till Helsingfors, Tammerfors eller Villmanstrand, men även våra andra enheter kan komma på fråga.

Den sakkunniga ansvarar för sakkunniguppdrag inom betongbyggande för ny- och reparationsbyggande, inklusive koordineringen av planerings-, bygg- och reparationsanvisningarna samt undersökningsverksamheten. I uppgiften ingår även deltagande i nationella och internationella nätverk.

Specialisten ansvarar även för granskning och godkännande av Trafikledverkets broprojekt och för stöd till planering och byggande för sin del.

Uppgifterna bestäms mer noggrant utgående från den valda personens kompetens och erfarenhet.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Högre högskoleutbildning inom byggbranschen. Arbetserfarenhet av broar och andra konsbyggnader i minst fem år, särskilt av planeringen av broar och konstbyggnader.

Specialkunskaper inom betongteknik ses som fördel.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde:   1.11.2019
eller enligt avtal.

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast:   2.9.2019 16:00

Referensnummer:   31-153-2019

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I detta skede vill vi endast ha en CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg separat när rekryteringen framskrider.

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med befattningens kravnivå och personlig prestation.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansjobb
 • Smartums motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • arbetsgivarsubventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktperson

Markku Äijälä
Chef för enheten
029 534 3627
markku.aijala@vayla.fi

Placering

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

eller

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

eller

Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku

eller

Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

TRAFIKLEDSVERKET/4527/01.01.01/2019

Prövotiden är fyra (4) månader.